Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Yragyň goşunynyň Salahaddin welaýatynda DAEŞ-e garşy howa hüjümlerinde
Yragyň türkmenler frontynyň başlygy, agzalalyklaryň artmagy we bu ýurduň bölünmeginiň islenmegi barada duýduryş berdi.
Yragyň ýaragly güýçleriniň sözçüsi , bu ýurduň harby güýçleriniň Baas – DAEŞ terrorçylaryna garşy
Tuesday, 01 July 2014 22:26

DAEŞ Türkiýeden paç isledi.

Terrorçy DAEŞ topary girew alan türk sürüjileri we olaryň kamýonlaryny azatlyga
Terrorçy DAEŞ topary bir beýannama ýaýradyp öz isleýän Yslam döwletini gurandygyny we
Terrorçy DAEŞ topary Yragyň Mosul şäherinde täze perman çykaryp maşgalalaryň öz  gyzlaryny terrorçylara
Saturday, 28 June 2014 20:28

DAEŞ Yrakda 2 çaganyň ellerini kesdi

Tekfiri terrorçy DAEŞ toparynyň adamlary, yrakly iki çaganyň ellerini kesdiler.
Terrorçy DAEŞ toparynyň adamlary atyp gülle bilen öldürmegini hemmeler bilýärdiler emma
Yrak türkmenleri Türkiýeden kömek islediler.
: Terrorçy DAEŞ topary , Yraga we sebitdäki ýurtlara uly howpdyr diýip Angliýanyň daşary işler ministri aýtdy.
Öten agşam we şu gün , Yragyň goşun güýçleri terrorçylaryň onlarçasyny öldürmegi başardylar.
Yragyň goşuny bu ýurduň Diýala we Salahaddin welaýatlarynda, öňe tarap ilerlemegi dowam edýär.
Wednesday, 25 June 2014 10:38

DAEŞ, 180 yraklyny ogurlady.

DAEŞ toparyna bagly terrorçylar Yragyň Nineweh welaýatynda 180 yraklyny ogurladylar.
Yragyň Nineweh welaýatyndan bir çeşmäniň beren maglumatyna görä pilotsyz uçarlar Mosulyň
Friday, 20 June 2014 21:24

Yragyň soňky ýagdaýy

Yragyň paýtagty Bagdatda berk howpsuzlyk çäreleri ýola goýuldy.
Le Monde gazetiniň ýazmagyna görä iň täze pikir soralyşyk, amerikanlaryň aglabasy bu ýurduň
Türkiýäniň Anadolu habarlar gullugynyň maglumatyna görä öten agşam yrakly türkmenler
Amerikanyň prezidenti ýurdunyň 300 harby konsultanty Yraga ugratmaga taýýardygyny habar berdi.
Thursday, 19 June 2014 09:43

19-njy iýun Yrakdan soňky habarlar

-          Yragyň goşuny we halk güýçleri, Mosula hüjüm edip terrorçylaryň soňuna çykmaga taýýardyklaryny yglan etdiler.   -          Yrak döwletiniň goşuny pilotsyz uçarlar bilen Mosulda terrorçylaryň pozisiýalaryny bombalady.   -          Amerikanyň …
Wednesday, 18 June 2014 17:02

18-nji iýun Yrakdan soňky habarlar

-          Yragyň Al-Anbar welaýatynda goşunyň we ilat güýçleriniň terrorçylara garşy operasiýalarynda terrorçylaryň 250-si öldürildi.   -          Yragyň premýer-ministri:Terrorizm Yrakda milli birleşik bilen ýok bolar.   -          Baas we DAEŞ toparynyň …
Page 6 of 7