Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Yragyň demirgazygynda ýerleşen Mosul şäheriniň günbatarynda bu ýurdyň howpsyzlyk güýçleriniň amala aşyran operasiýalarynda terrorçy DAEŞ toparynyň 19 agzasy heläk boldylar.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Eýran Yslam respublikasy terrorizme garşy göreşmekde Yragyň döwletidir milletiniň ýanynda bolşy ýaly bu ýurdy gaýtadan atatlamak ugurda hem heri hili hyzmatdaşlykdan gaýra durmaz …
Kuweýtiň emiri Şyh Sabah Al-ahmad Al-jaber Al-Sabah Yragy gaýtadan abatlamak boýunça halkara konferensiýasynda eden çykyş'ynda Yragy gaýtadan abatlamak we bu ýurtda maýagoýum etmek üçin iki milliard dollary halslanlygyny yglan etdi.
Yragyň parlament başlygy Salim Aljaburi bu ýurduň parlament saýlawlary amatly we durnukly ýagdaýda geçirler diýdi.
Saturday, 09 December 2017 17:16

Yrakda DAEŞ toparyna garşy göreş soňlady

şu gün Yrgyň premýer ministri Heýdar Al-Ebadi bu ýurtda DAEŞ terrorçylaryna garşy göreşiň soňlanlygyny yglan etdi.
Arbaein dünýäde birleşigiň ojagy adyndaky ýygnagy Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň Yrakdaky wekiliýetiniň jogapkäriniň gürrüň bermegi bilen şu gün Yragyň Kerbela şäherinde başlandy.
kürt habar çeşmeleri masud Barezaniň wezipesinden kenara çekilmegi bardaky islegini Kürdüstan sebitiniň parlamentine gowşuranlygyny aýdyp masud Barezani Parlamante gowşuran hatynda Yrak Kürdüstanynyň başlygy wezipesinde galmaga ykjam däldigini yglan edendir diýip …
Yragyň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça bu ýurduň Kerkuk welaýatynyň bütin sebitlerine musallat bolmak uýurda Operasiýalaryň dowam etdiriljekdigini yglan etdi.
Monday, 09 October 2017 21:08

Erbil Bagdadyň şertini ret etdi

 
Tuesday, 03 October 2017 20:10

Jalal Talebani dünýäden gaýtdy

 
Monday, 25 September 2017 21:08

Yrak kürdüstanynda referendom tamamlandy

 
 
 
Thursday, 29 June 2017 22:02

Alebadi: Yrakda DAEŞ hökümeti soňlady

 
Page 1 of 7