Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Türkmenistan
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly berdimuhamedow Hazar deňizinde halkara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini isledi.
Eýran mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy terrorizmiň sebitdir dünýäniň bütin ýurtlaryna howpdygyny aýdyp terrorizme garşy göreşmek howpsuzlyk hyzmatdaşlyklary talap edýändir diýdi.
2018-nji ýylyň 14-16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti iki günlik sapar bilen Yslamabatda boldy. Günüň birinji ýarymynda duşenbe güni Pakistanyň DIM-niň binasynda …
2018-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Malaýziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Malaýziýanyň wekiliýetine Daşary işler ministri Dato Sri Anifah Aman ýolbaşçylyk etdi.
Türkmenistandan Eýrana Akýaýla demir ýol menziliniň üsti bilen Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ugry boýunça nobatdaky synag gatnawyny amala aşyrýan konteýner ýük düzümi geçdi.
Friday, 05 January 2018 20:32

Türkmenistanda täze gaz ýatagy tapyldy

Türkmenistanyň Mary welaýarynda täze gaz ýatagy tapyldy.
Italýan teleýaýlymy «Rai Tre»-niň tomaşaçylardan geçiren soraglarynyň netijesinde 2018-nji ýylda syýahatçylyk üçin iň gowy ýerler kesgitlenildi. ORIENT.tm habarlar agentliginiň habar bermegine görä Türkmenistan soraglaryň '' Taryh'' ugry boýunça öňdeligi eýeledi. …
Owganystanyň elektrik boýunça milli kompaniýasy Türkmenistandan Owganystanyň günbatar we demirgazyk welaýatlaryna ýaňadan elektrik geçirilip başlandy.
Türkmenistanyň döwleti Owganystanyň Herat, Sarpol, Jowzjan we Fasrýab welaýatlaryna geçirýän elektrikini kesendir diýip Owganystanyň milli elektrik kompaniýasy yglan etdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň mejlisinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi özüniň döredileniniň 10-ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlap Merkezi Aziýa döwletleriniň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň …
Özbegistanyň daşary işler ministri Abdolaziz Kamilow Aşgabada gurnan saparynda türkmen kärdeşi Reşid Meredow bilen duşuşyp iki taraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi barada pikir alyşdy.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Owganystanyň paýtagty kabulda bu ýurduň prezidenti Muhammet Aşraf gani bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary ösdürmek barada pikir alyşdy.
Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gatnaşyjylara ýüzlenip, aýdym aýtmagyň we tans etmegiň “Küştdepdi” milli sungatynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň Reprezentatiw sanawyna girizilendigi baradaky hoş habary aýtdy.
2017-nji ýylyň 4-5-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Moskwa şäherinde boldy we Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministleriniň ýedinji maslahatyna gatnaşdy.
2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi geciriler.
Aşgabatda “Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi bilen Owganystanyň Demir ýollary edarasynyň arasynda Turgundy serhet stansiýasynyň demir ýol şahasyny düýpli abatlamak barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama” gol çekmek çäresi geçirildi.
“Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda altynjy türkmen-rus ykdysady maslahaty geçirildi, maslahaty gatnaşmak üçin Russiýa Federaýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi, onuň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň birnäçesiniň, şeýle hem söwda, azyk senagaty, gurluşyk, …