Türkmenistan
2018-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Prezidentimiziň uçary belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen, El-Kuweýt şäheriniň Halkara howa menziline gelip …
9-njy martda geçirilen Türkmenistan Hökümetiniň mejlisinde habar berilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine ýakyn wagtda meýilleşdirilen resmi saparlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar.
Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň birinji sammitine gatnaşar
2018-nji ýylyň 1-2-nji martynda Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 14-nji mejlisi geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin özbek paýtagtyna wise-premýer B. Annameredowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekilýeti geldi. …
Eýranyň ýöriteleşdirilen sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýokary derejeli bir topara baştutanlyk edip Aşgabada sapar eden Eýran Yslam Respublikasynyň senagat,magdan we söwda ministri Muhammet Şariatmadari şu gün öýleden soňra Türkmenistanyň …
neşe maddalaryna hemde akyly üýtgetýän we gadagan dermanlaryna garşy göreşmek barada Türkmenistan bilen Orsýetiň arasynda gol çekilen ylalaşyk amala aşyrylyp başlandy.
TOPH taslamasynyň nobatdaky tapgyryna badalga berilmegi, şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüniň tutulmagy mynasybetli dabaranyň barşynda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.
BMG-niň Ženewadaky bölüminde BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki ulaglar boýunça komitetiniň 80-nji sessiýasynyň çäginde «Beýik ýüpek ýoly: intermodal aragatnaşyk we taryhy ulag ugurlarynyň ähmiýeti» atly çäresi geçirildi
Wednesday, 21 February 2018 10:28

Türkmenistan bilen ÝHHG-nyň hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň ÝHHG-nyň ýanyndaky wekilýeti BMG-nyň Baş Assambleýasynyň «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnamasy boýunça beýannama bilen çykyş etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2018-nji ýylda iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna hem-de ulanmaga tabşyrylmagyna degişlilikde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň …
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçirilen iki ýurduň sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti dabaranyň jemleýji çäresi boldy.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly berdimuhamedow Hazar deňizinde halkara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini isledi.
Eýran mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy terrorizmiň sebitdir dünýäniň bütin ýurtlaryna howpdygyny aýdyp terrorizme garşy göreşmek howpsuzlyk hyzmatdaşlyklary talap edýändir diýdi.
2018-nji ýylyň 14-16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti iki günlik sapar bilen Yslamabatda boldy. Günüň birinji ýarymynda duşenbe güni Pakistanyň DIM-niň binasynda …
2018-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Malaýziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Malaýziýanyň wekiliýetine Daşary işler ministri Dato Sri Anifah Aman ýolbaşçylyk etdi.
Türkmenistandan Eýrana Akýaýla demir ýol menziliniň üsti bilen Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ugry boýunça nobatdaky synag gatnawyny amala aşyrýan konteýner ýük düzümi geçdi.
Friday, 05 January 2018 20:32

Türkmenistanda täze gaz ýatagy tapyldy

Türkmenistanyň Mary welaýarynda täze gaz ýatagy tapyldy.
Italýan teleýaýlymy «Rai Tre»-niň tomaşaçylardan geçiren soraglarynyň netijesinde 2018-nji ýylda syýahatçylyk üçin iň gowy ýerler kesgitlenildi. ORIENT.tm habarlar agentliginiň habar bermegine görä Türkmenistan soraglaryň '' Taryh'' ugry boýunça öňdeligi eýeledi. …
Owganystanyň elektrik boýunça milli kompaniýasy Türkmenistandan Owganystanyň günbatar we demirgazyk welaýatlaryna ýaňadan elektrik geçirilip başlandy.
Türkmenistanyň döwleti Owganystanyň Herat, Sarpol, Jowzjan we Fasrýab welaýatlaryna geçirýän elektrikini kesendir diýip Owganystanyň milli elektrik kompaniýasy yglan etdi.
Page 1 of 48