Eýran
Eýran Yslam Respublikasynyň döwlet baş tutany Eýran milleti duşmanlaryň garşysynda berk durmaga we özleriniň garaşsyzlygyny,milli howpsyzlygyny we häkimiýetini goramak üçin öňkiden hem köpräk taýýardyrlar diýdi.
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani Yslam Ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Homeini(rh) hezretleri nazary we amaly taýdan yslam ynkylaby bilen yslam köpçüliginde uly özgerişi döretdi diýmek bilen Ymam …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani respublika we yslamyýet yslam ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Humeýni hezretleriň ýadigärliklerindendir diýmek bilen Eýranyň uly milleti hiç haçan bu iki aslydan ýüz öwürmez diýip nygtady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Amerikanyň CIA guramasynyň başlygy Mike Pompeoyň Eýranyň sebitleýin syýasaty barada aýdan gürrüňlerini ýazgaryp Eýranyň goňşylary mydama Tehranyň daşary syýasatynyň gün tertibindedirler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň ýokary derejeli kömekçisi Soçi şäherinde geçirlen maslahat milli yrada esasynda Siriýa meselesini syýasy ýollan çözmek ugurda ädilen ädimdir diýdi.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite kömekçisi ýadro ylalaşygyna hiç hilli düzedişligiň girizilmejekdigini aýdyp Eýranyň göz öňüne alan bu strategiýasy bir anyk strategiýadyr diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali larijani Owganystanyň wekiller we sena mejlisleriniň başlyklaryna ýollan aýry-aýry hatlarynda kabulda ýüze çykan terrorçylykly hüjümde bu ýurduň ilatynyň birnäçesiniň aradan çykmagy babatly meded beriji sözlerini beýan …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Eýran Yslam respublikasynyň usully, durnukly we üýtgemez syýasaty mydama sebitiň parahatçylygyna, durnuklylygyna we howpsuzlygyna kömek etmekdir diýip yglan etdi.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň deňiz güýjiniň 5-nji sebitiniň serkerdesi Pars aýlagynda we Hormoz bogazynda Amerikalylaryň halkara kanunlara köpräk üns berýändiklerine şaýat bolup durandyrys diýip yglan etdi.
Eýran bilen Türkmenistanyň demirýol edaralarynyň resmileri Eýranyň demirgazyk gündogarynda ýerleşen halkara Sarahs duralgasynda geçiren maslahatlarynda hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekdiler.
Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Ýewropada talyplar boýunça yslam jemgyýetler bileleşiginiň 52-nji maslahatyna beren sargydynda ýaş talyp häzirki zamay we ondaky özgerişleri düşüniň özüni taýýarlamalydyr diýdiler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Niki Hiliň bu guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny hamala Eýrana bagly bilýän raketanyň läşini …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif terrorçy DAEŞ toparyna ýarag beren Amerika we Arabystandyr diýdi.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Brujerdi ýadro ylalaşygyny kämil goldamak ugurda Ýewropa döwletleriniň amalda herekete baş goşmaklaryny isledi.
Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani ýadro ylalaşygy kämil bir senetdir we her hili ýagdaýdada bul mesele barada ýaňadan gepleşik geçirilmez diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň döwleti kynçylyklary çözmek we ýurdy ösdürmek ugurda berk yrada gulluk edýändir diýip yglan etdi.
şu gün duşenbe güni ertir bilen Muhammet Resulalla(s.a) adyndaky türgenleşigi admiral Hbibolla Saýýaryň yglan etmegi we ýa resulla açary bilen Falaham atly raketa atyjy gämiň üstünden başlandy.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Siriýanyň milli häkimiýetine hormat guýulmagyny nygtap Eýran Yslm Respublikasy Afrindäki operasiýalaryň tizlik bilen tamamlanmagyny we Türkiýe bilen Siriýanyň araçäginde dartgynlylygyň ýaýbaňlaşmazlygyny isleýändir …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Siriýanyň milli häkimiýetine hormat goýulmagyny nygtap Eýran Yslam Respublikasy Afrindäki operasiýalaryň tizlik bilen tamamlanmagyny we Türkiýe bilen Siriýanyň araçaginde dartgynlylygyň çuňlaşmazlygyny isleýändir …
Eýran yslam respublikasynyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň başlygy kamal harrazi Siriýada duşmanlaryň harby meýdanda şowsuzlyga uçramaklary pitnäniň soňlanlygy manysynda däldir we günbatar täze pitnäniň yzyndadyr diýdi.