Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýranyň Asman howa ýollar şereketiniň ýolagçy gatnatýan ATR gysymly uçary şu gün Tehraniň Mehrabad howa menzilinden Ýasuj şäherine tarap ugrandan soňra Samirom şäheriniň Denakuh sebitinde radardan çykyp ýere gaçdy.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani tehran bilen täze Delhiniň gatnaşyklary hiç bir ýurduň zyýanyna däldir diýmek bilen iki ýurduň gatnaşyklaryny ösdürmek ugurda gowy mümkinçilikler bardyr oňa görä bu mümkinçiliklerden peçdalanylmalydyr …
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani terrorizme garşy göreşi alyp barýan ýurtlara Eýranyň goldaw bermegi Sionist režiminiň howpsyzlygyny üpjün etmek ugurdaky eziji düzgüniň täze abzalyny şowsyzlyga uçradandyr …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani dünýä musulmanlary agzybir bolan bolsady Kudusy Sionist režiminiň paýtagty höküminde ykrar etmäge Amerika milt etmezdi we Sionist režimi hem her günde Palestinalylaryň hak-hukukyna el gatyp …
Friday, 16 February 2018 17:08

Tehraniň juma namazynyň hutbalary

Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy 22-nji bahman güni Eýran milletiniň geçiren üýtgeşik ýol ýörişi yslam ynkylabynyň arzyly maksatlaryny goramak baradaky Eýran milletiniň berk yradasyny sergä goýdy diýip nygtady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Eýran Yslam respublikasynyň usully syýasaty garşylykly hormat esasynda Ýewropanyň bütin ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürmek esasyndadyr diýdi.
Wednesday, 14 February 2018 18:51

Aragçi bilen Riýabkow Tehranda duşuşdylar

Eýranyň daşary işler ministriniň syýady işler boýunça orunbasary Abbas Aragçi bilen Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Riýabkow Tehranda duşuşyp iki taraplaýyn mowzuklar şeýle-de ýadro ylalaşygynyň amala aşyrylyşynyň soňky ýagdaýy …
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Kuweýtiň daşary işler ministri özara gyzyklanma bildirýän meseleleri barada gürrüň etdiler.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti bir sargyt boýunça Orsýetde ýüze çykan uçar heläkçiligi babatly bu ýurdyň prezidenti Wladimir Putin we bu hadysada gurban bolanlaryň maşgalalary bilen duýgydaşlyk bildirdi.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla Sadeg Amoli larijani düýn Eýran milletiniň millionlarça bolup yslam ynkylabyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygynda ýöriş etmegi Eýranyň milli kuwwatlylygynyň artmagyna we duşmanlaryň pitneleriniň şowsuzlyga uçramagyna …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Yragy ýaňadan abatlamak baradaky konferensiýa Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarifiň hem gatnaşjakdygyny yglan edip Yragyň ykdysady ösüşine goldaw bermek ugurdaky …
Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy Ali Larijani Amerikanlar hiç haçan hilegärlik bilen Eýran milleti üçin jan köýdürip başarmazlar diýdi.
şu gün tutuş Eýranda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýörişlere gatnaşan ilat Amerikanyň ygrarsyzlyklaryny ýigrenýändiklerini beýan etmek bilen bir wagtda Amerika henizem Eýran milletiniň birini duşmanydyr …
Eýranyň 1000-den gowrak şäherinde we 4000-den gowrak obasynda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýöriş geçirildi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani yslam ynkylabynyň sargydy Eýranyň içeri işlerine gatyşmaga kesekilere rugsat bermezlik we adalat esasynda dünýä bilen dostlukly gatnaşygy berkarar etmekdir diýdi.
Eýranyň ýokary derejeli jogapkärleri we alymlary ilaty 22-nji bahman ýol ýörişliklerine gatnaşmaga çagyrdy
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy yslam ynkylabynyň berekedinden we halkara derejesinde çykarylýan ygtybarly hasabatlar esasynda Eýran Yslam Respublikasy ylmy taýdan gaty ösýän ýurtlaryň hataryna goşulandyr diýdi.
Tehraniň juma namazynyň hatyby Hojjatol yslam welmoslemin Kazem Seddigi Eýrana urgy urmak ugurdaky Amerikanyň amala aşyrýan hilelerine yşarat edip Amerika we onuň ýaranlary geçen ýyllarda ençeme gezek Eýrandan şarpyk iýendirler …
Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy yslam respublikasynyň duşmanlarynyň Eýranyň raketa kuwwatlylygyndan gorkýandyklaryny nygtady.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Eýran Yslam Respublikasy aňtaw,howpsyzlyk hemde tertip düzgün goraýjy urganlaryň arkadaşlygy bilen iň az çykdaýjy bilen geçen 40 ýyldaky dartgynlylyklary başdan geçirendir …