Eýran
Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy Ali Larijani Amerikanlar hiç haçan hilegärlik bilen Eýran milleti üçin jan köýdürip başarmazlar diýdi.
şu gün tutuş Eýranda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýörişlere gatnaşan ilat Amerikanyň ygrarsyzlyklaryny ýigrenýändiklerini beýan etmek bilen bir wagtda Amerika henizem Eýran milletiniň birini duşmanydyr …
Eýranyň 1000-den gowrak şäherinde we 4000-den gowrak obasynda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýöriş geçirildi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani yslam ynkylabynyň sargydy Eýranyň içeri işlerine gatyşmaga kesekilere rugsat bermezlik we adalat esasynda dünýä bilen dostlukly gatnaşygy berkarar etmekdir diýdi.
Eýranyň ýokary derejeli jogapkärleri we alymlary ilaty 22-nji bahman ýol ýörişliklerine gatnaşmaga çagyrdy
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy yslam ynkylabynyň berekedinden we halkara derejesinde çykarylýan ygtybarly hasabatlar esasynda Eýran Yslam Respublikasy ylmy taýdan gaty ösýän ýurtlaryň hataryna goşulandyr diýdi.
Tehraniň juma namazynyň hatyby Hojjatol yslam welmoslemin Kazem Seddigi Eýrana urgy urmak ugurdaky Amerikanyň amala aşyrýan hilelerine yşarat edip Amerika we onuň ýaranlary geçen ýyllarda ençeme gezek Eýrandan şarpyk iýendirler …
Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy yslam respublikasynyň duşmanlarynyň Eýranyň raketa kuwwatlylygyndan gorkýandyklaryny nygtady.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Eýran Yslam Respublikasy aňtaw,howpsyzlyk hemde tertip düzgün goraýjy urganlaryň arkadaşlygy bilen iň az çykdaýjy bilen geçen 40 ýyldaky dartgynlylyklary başdan geçirendir …
şu gün ikindin Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde iki ýurduň gatnaşyklary köpugurlarda strategik derejesine ýetirilmelidir diýdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti goňşy ýurtlar aýratynda Türkiýe bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek Eýranyň daşary we sebitleýin syýasatynyň başynda ýerleşýändir.
Eýranyň döwlet baş tutany Waşington Tehrana basyş beren ýagdaýnda Eýran Yslam Respublikasy Amerikanyň garşysynda berk durjakdyr diýip nygtady.
Eýranyň prezidenti Tehran Siriýa döwletinden we milletinden rugsatsyz daşary ýurtly harbylaryň Siriýanyň topragynda ýerleşmeklerine garşydyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda gol çekilen ýadro ylalaşygyndan gaty närazydyr diýmek bilen Tramp ýadro ylalaşygyny ýok etmek ugurda …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Fransiýanyň prezidentiniň Eýrana sapary barada Tehran hiç hili şerti kabul etmez diýip yglan etdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň goranmak ministri Owganystanyň goranmak ministri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Amerikanyň terrorçy DAEŞ toparynyň agzalaryny Siriýa we Yrakdan Owganystana geçirmek niýetdedigini yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýran yslam respublikasy milli we yslamy öwredişleri esasynda goranyş çärelerini pugtalandyrmak baradaky kanuny hakyndan sähelçe yzya çekilmez diýip yglan etdi.
Tehranyň wagtlaýyn juma ymamy Amerika döwleti Eýran Yslam respublikasyny ýykmagy we fagih weliligini aýyrmagy maksat edinendir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary Amerika döwleti turubaşdan ýadro ylalaşygyna garş y çykmagy ileri tutup başlandyr diýmek bilen Aziýadaky suýasy partiýalar ýadro ylalaşygyny bozmak ugurdaky Amerikanyň prezidentiniň …
Şu gün Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Yslam Ynkylabynyň Fajir onlygynyň başlanýan güni bilen bir wagtda bu gutly günleri yslam ynkylabynyň mertebesi ýolbaşçysyna,Eýran halkyna şeýle-de dünýäniň ähli künjeklerinde yslam …