Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy dünýäniň umumy pikirleri halkara guramalaryň adam hukuk baradaky ikiýüzli boluşlaryny käbul etmeýärler diýdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Pakistanyň premýer ministri özra hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nygtadylar.
Eýran yslam respublikasynyň daşary işler ministri bilen Pakistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň aýratynda syýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň pugtalandyrylmagyny nygtadylar.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Siriýa we ýemen ýurtlarynyň urşa uçran ilatynyň çekýän ejirlerini we dertlerini azaltmak hemde bu ýurtlara ynsanperwer kömekleri ibermek ugurda bar tagallasyny etjekdir diýip …
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Brujerdi Eýranyň Londondaky ilçihanasyna garşy amala aşyrlan hüjüm Britaniýanyň polisiýasynyň rugsaty bolmasa boljak iş däldir diýdi.
Tehraniň juma namazynyň hatyby Eýranyň sebitdäki huzury daşary gudratlaryň hiç birine ýetýän ýeri ýokdyr we Eýran hiç kime sebitiň içeri işlerine gatyşmaga rugsat bermez diýip nygtady.
Yragyň prezidenti Foad Masum bu ýurduň döwletidir milletiniň terrorçy toparlara garşy göreşmek ugurda Eýranyň ýerine ýetiren rolyny unutmazlar diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Sionist režimini goldamakda özüne çäklik kaýyl bolýan däldir we Amerikanyň bähbitlerini Sionist režiminiň ýolunda gurban etmäge taýyndyr diýdi.
yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Ali Akbar Welaýati egerde Amerikalylar goranyş çäklikleri Eýrana töňkemegiň yzynda bolsalar Eýranyň döwletidir milletiniň oňa boýun bolmajakdyklaryny bilip goýsunlar diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani howpsyzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak hemde sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň gerimini giňeltmek ugurda ýadro ylalaşygyň goralmagyny nygtap ýadro ylalaşygyň bozulmagy hemmeleri ökündirjekdir diýip nygtady.
Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian şugün Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bilen Fransiýanyň prezidenti Emanuel Makron şu gün ikindin telefon arkaly gürrüň etdiler.
Eýran parlamentiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň metbugat wekili Amerika kongressinde Eýrana garşy täze gadaganlyklaryň taslama ýazgysynyň taýýarlanmagyny ýadro ylalaşygynyň bozulmagynyň we Amerikanyň duşmançylygynyň alamatydyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Bahreýniň içeri işler ministrliginiň Eýrana garşy toslamalaryny ret edip içeriki kynçylyklarynyň jogapkärligini başga bir ýurdyň üstüne oklamak we esassyz hileleriň we toslamalaryň …
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy sebit ýurtlarynyň toprak bitewiliginiň goralmagyny nygtap Eýran,Türkiýe we Orsýet Amerikanyň sebitdäki hereketlerini güýçden düşürip sebit ýurtlarynyň bölünmeginiň öňüne geçip bilýändirler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterreşiň Eýranda adam hukuk ýagdaýy barada çykaran soňky hasabatyna yşarat edip bu hasabatda deňlik ýokdyr we …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Bosniýa we gersegowinanyň daşary söwda ministri bilen duşuşyp gürrüň etdi.
2018-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň ýöriteleşdirilen sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Senagat, magdanlar we …
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy Aýatolla Ahmad hatami öňüni alyş çäreler esasynda Eýran, goranyş başarjaňlyklaryny pugtalandyrmak şol sanda raketalaryny ösdürmek ugurdaky hereketlerini dowam etdirjekdir we bu mesele hakynda hiç haçan gepleşik …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Siriýaly alymlaryň bir toparynyň arasynda beren gürrüňlerinde yslam meňzeşliklerine aýak direlmegini nygtap hemmämiziň Kudusda jemagat namazy okap bilmegmizi arzue edýärin elbetde şeýle bir gün däş …