Eýran
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif terrorçy DAEŞ toparynyň ideýasynyň we maliýa çeşmeleriniň köki guran däldir we DAEŞ-yň barlygy henizem Aziýanyň günbatarynda we htta ondan daşarda bir hakykatdyr diýip …
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary Eýranyň terrorizme garşy göreşmek we Yrakda we Siriýada harby geňeşleri bbermek maksady bilen huzurly bolmagy terrorçylaryň sebite şol sanda Liwana musallat bolmaklarynyň …
Eýran Yslam Respublikasynyň tertip düzgün goraýjy güýjüniň serkerdesi soňky günlerde Tehranyň Pasdaran köçesinde bozgaklyk eden we düzgünçi güýçlere hüjüm edip olaryň üçüsiniň şeheit bolmagyna sebäp bolan gozgalaňçylara garşy berk duruljakdygyny …
Eýranyň goranmak ministri bir topara ýolbaşçylyk edip Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherine bardy. zerbaýjan Respublikasynyň goranmak we harby resmileri Eýranyň goranmak ministrini we hemra toparyny garşyladylar.
Tuesday, 20 February 2018 18:30

ATR uçarynyň läşi tapyldy

Eýranyň Sepah Pasdaranynyň metbugat wekili Asman howa ýollar şereketiniň ATR gysymly uçarynyň läşi tapyldy diýip habar berdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýran Yslam Respublikasy raketa programasyny goranyş we öňüni alyş çäreler esasynda milleşdirendir diýdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif uly gudratlar we olaryň sebitdäki ýaranlary ýalňyş düşünjeler esasynda Eýrany aýyplaýarlar emma Eýran sebitiň kuwwatlylygynyň yzyndadyr we sebitde ýolbaşçylygyň yzynda däldir …
Eýranyň Asman howa ýollar şereketiniň ýolagçy gatnatýan ATR gysymly uçary şu gün Tehraniň Mehrabad howa menzilinden Ýasuj şäherine tarap ugrandan soňra Samirom şäheriniň Denakuh sebitinde radardan çykyp ýere gaçdy.
Eýranyň Asman howa ýollar şereketiniň ýolagçy gatnatýan ATR gysymly uçary şu gün Tehraniň Mehrabad howa menzilinden Ýasuj şäherine tarap ugrandan soňra Samirom şäheriniň Denakuh sebitinde radardan çykyp ýere gaçdy.
Eýranyň Asman howa ýollar şereketiniň ýolagçy gatnatýan ATR gysymly uçary şu gün Tehraniň Mehrabad howa menzilinden Ýasuj şäherine tarap ugrandan soňra Samirom şäheriniň Denakuh sebitinde radardan çykyp ýere gaçdy.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani tehran bilen täze Delhiniň gatnaşyklary hiç bir ýurduň zyýanyna däldir diýmek bilen iki ýurduň gatnaşyklaryny ösdürmek ugurda gowy mümkinçilikler bardyr oňa görä bu mümkinçiliklerden peçdalanylmalydyr …
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani terrorizme garşy göreşi alyp barýan ýurtlara Eýranyň goldaw bermegi Sionist režiminiň howpsyzlygyny üpjün etmek ugurdaky eziji düzgüniň täze abzalyny şowsyzlyga uçradandyr …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani dünýä musulmanlary agzybir bolan bolsady Kudusy Sionist režiminiň paýtagty höküminde ykrar etmäge Amerika milt etmezdi we Sionist režimi hem her günde Palestinalylaryň hak-hukukyna el gatyp …
Friday, 16 February 2018 17:08

Tehraniň juma namazynyň hutbalary

Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy 22-nji bahman güni Eýran milletiniň geçiren üýtgeşik ýol ýörişi yslam ynkylabynyň arzyly maksatlaryny goramak baradaky Eýran milletiniň berk yradasyny sergä goýdy diýip nygtady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Eýran Yslam respublikasynyň usully syýasaty garşylykly hormat esasynda Ýewropanyň bütin ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürmek esasyndadyr diýdi.
Wednesday, 14 February 2018 18:51

Aragçi bilen Riýabkow Tehranda duşuşdylar

Eýranyň daşary işler ministriniň syýady işler boýunça orunbasary Abbas Aragçi bilen Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Riýabkow Tehranda duşuşyp iki taraplaýyn mowzuklar şeýle-de ýadro ylalaşygynyň amala aşyrylyşynyň soňky ýagdaýy …
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Kuweýtiň daşary işler ministri özara gyzyklanma bildirýän meseleleri barada gürrüň etdiler.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti bir sargyt boýunça Orsýetde ýüze çykan uçar heläkçiligi babatly bu ýurdyň prezidenti Wladimir Putin we bu hadysada gurban bolanlaryň maşgalalary bilen duýgydaşlyk bildirdi.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla Sadeg Amoli larijani düýn Eýran milletiniň millionlarça bolup yslam ynkylabyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygynda ýöriş etmegi Eýranyň milli kuwwatlylygynyň artmagyna we duşmanlaryň pitneleriniň şowsuzlyga uçramagyna …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Yragy ýaňadan abatlamak baradaky konferensiýa Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarifiň hem gatnaşjakdygyny yglan edip Yragyň ykdysady ösüşine goldaw bermek ugurdaky …