Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýran bilen Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda iki ýurduň arasynda 13 resminama gol çekildi.
sişenbe gün Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani resmi sapar bilen Türkmenistana bardy.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite kömekçisi Amerikanyň prezidenti Donald Tramp, Jaohn Bolton ýaly ekstremist şahsyýetleri wezipä bellemek bilen ýadro ylalaşygyndan utuk aljak bolýandyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary ýadro ylalaşygy bir howpsuzlyk ylalaşykdyr we göni tärde sebitiň we dünýäniň howpsuzlygyna baglanşyklydyr we egerde ýadro ylalaşygy barada kynçylyk dörese onuň agyr …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani syýasy,howpsyzlyk we ykdysady taýdan sebit ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmek Tehran döwletiniň gün tertibindedir diýip yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Arabystanyň daşary işler ministrniň Amerikanyň Brookings institutynda aýdan puç gürrüňleriniň jogabynda sebitde we dünýäde terrorizmi we ekstremizmi wagyz edýän asly ýurt arabystandyr …
Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky gullugyndaky Eýranyň wekili Eýrana garşy rezolýusiýanyň taslamasyny adalatdan daş, syýasy we adam hukuk geňeşiniň öz maksatlaryndan ara gaçmagy manysynda hasaplady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýranly 10 şahsyýete we 3 şerekete garşy gadaganlyklary amala aşyrmak baradaky Amerikanyň soňky hereketini ýazgaryp Waşington döwleti Eýran milletini ylmy ösüşden alyp …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Tehran döwleti Türkmenistanyň serhet sakçylarynyň Eýranly balykçylara garşy amala aşyran ok atyşygyna nägiledigini resmi tärde yglan edendir we bu barada Aşgabat döwletinden …
Eýranyň Gülüstan welaýatynyň Türkmen etrapynyň häkimi Ylýas Hiwaçi Hazar deňizinde awa giden balykçylar Türkmenistanyň serhet sakçylarynyň hüjümine gabat geldiler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýran bilen hyzmatdaşlyk edilmegi baradaky Kuweýtiň goranmak ministrniň aýdan gürrüňini oňaýly hasaplap öňde baryjy we howpsyz sebit bütin ýurtlaryň arkadaşlygy bilen ele …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda Omanyň daşary işler ministri ýüsüp Bin Alawi bilen geçiren duşuşygynda Tejran-Mukatyň gatnaşyklarynyň geçirminiň giňeldilmegini nygtady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Ýewropa ýurtlary Eýranyň raketa meselesini ýadro ylalaşygyna gatyşdyrmaly däldirler we bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal etmegiň hemde Amerikany hem şu ugurda özleri bilen …
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işleri boýunça orunbasary öten agşam Wenada ýadro ylalaşygyň bilelikdäki komissiýasynyň maslahatyndan soňra beren gürrüňlerinde bilelikdäki komissiýada Amerikanyň garşysynda bir meňzeş garaýyşa gulluk edildi we hoşniýetlilik …
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy duşmanlar dürli syýasy, ykdysady, sosial we medeni pitneler bilen yslam düzgünine urgy urmagyň yzyndadyrlar diýdi.
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri bilelikdäki komissiýasynyň 12-nji maslahatynyň soňunda 8 hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Eýranyň sebitdäki oenyna yşarat edip sebitde howpsuzlygyň berkarar edilmegine kömek etmek üçin Eýran sebitde huzurlydyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasy Aziýa we Afrka yklymlaryny Ýewropanyň demirgazyfyna birikdirip biljek şaýol bolup başarjakdyrlar diýdi.
Eýranyň içeri işler ministri Abdorreza Rahmani Fazli neşe maddalaryň döretýän kynçylyklaryny halkara derejesindäki hyzmatdaşlyklar we syýasy ýörelgeleri gyraga taşlamak bilen çözüp boljakdyr diýip nygtady.