Eýran
yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Ali Akbar Welaýati egerde Amerikalylar goranyş çäklikleri Eýrana töňkemegiň yzynda bolsalar Eýranyň döwletidir milletiniň oňa boýun bolmajakdyklaryny bilip goýsunlar diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani howpsyzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak hemde sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň gerimini giňeltmek ugurda ýadro ylalaşygyň goralmagyny nygtap ýadro ylalaşygyň bozulmagy hemmeleri ökündirjekdir diýip nygtady.
Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian şugün Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bilen Fransiýanyň prezidenti Emanuel Makron şu gün ikindin telefon arkaly gürrüň etdiler.
Eýran parlamentiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň metbugat wekili Amerika kongressinde Eýrana garşy täze gadaganlyklaryň taslama ýazgysynyň taýýarlanmagyny ýadro ylalaşygynyň bozulmagynyň we Amerikanyň duşmançylygynyň alamatydyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Bahreýniň içeri işler ministrliginiň Eýrana garşy toslamalaryny ret edip içeriki kynçylyklarynyň jogapkärligini başga bir ýurdyň üstüne oklamak we esassyz hileleriň we toslamalaryň …
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy sebit ýurtlarynyň toprak bitewiliginiň goralmagyny nygtap Eýran,Türkiýe we Orsýet Amerikanyň sebitdäki hereketlerini güýçden düşürip sebit ýurtlarynyň bölünmeginiň öňüne geçip bilýändirler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterreşiň Eýranda adam hukuk ýagdaýy barada çykaran soňky hasabatyna yşarat edip bu hasabatda deňlik ýokdyr we …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Bosniýa we gersegowinanyň daşary söwda ministri bilen duşuşyp gürrüň etdi.
2018-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň ýöriteleşdirilen sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Senagat, magdanlar we …
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy Aýatolla Ahmad hatami öňüni alyş çäreler esasynda Eýran, goranyş başarjaňlyklaryny pugtalandyrmak şol sanda raketalaryny ösdürmek ugurdaky hereketlerini dowam etdirjekdir we bu mesele hakynda hiç haçan gepleşik …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Siriýaly alymlaryň bir toparynyň arasynda beren gürrüňlerinde yslam meňzeşliklerine aýak direlmegini nygtap hemmämiziň Kudusda jemagat namazy okap bilmegmizi arzue edýärin elbetde şeýle bir gün däş …
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Zagrebde Horwatiýanyň döwlet baştutany bilen duşuşyp iki taraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegini nygtady.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif geçen duşenbe gijesi Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk geňeşinde Eýrany ýemene ýarag ibermekde aýyplap Britaniýanyň ileri süren taslama ýazgysyna yşarat edip bu ýerde bolup …
daşary gatnaşyklar boýunça Eýranyň strategik geňeşiniň başlygy Ýemene garşy hüjümde Arabystana goldaw berýän ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk geňeşinde Eýrana garşy rezolýusiýany tassyklamakda şowsuzlyga uçrap biabraý bolandyrlar diýdi.
Bolgariýanyň prezidenti bu ýurdyň paýtagty Sofiýada Eýranyň daşary işler ministriniň duşuşygynda Bolgariýa döwletiniň Eýran bilen ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmäge ýörite üns berýänligini yglan etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani raketa we goranyş enjamlaryny bejermek üçin Eýran hiç kimden rugsat almaz diýip yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministri bilen Serbiýanyň premýer ministri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň köugurlary barada gürrüň etdiler.
Eýranyň daşary işler ministri Tehran döwletiniň köpugurlarda şol sanda syýasy,ykdysady, medeni we parlament ugurlarda Serbiýa bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge taýýarlygyny yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Ýemende uruşy togtatmak barada berýän şygarlaryna garamazdan Iňlis döwleti Ýemen uruşynda hüjümçi tarapy goldamak üçin halkara mümkinçiliklerden peýdalanýandyr diýdi.