Eýran
Eýran bilen türkiýäniň bilelikdäki ykdysady komissiýasynyň 26-njy nobatynyň soňunda iki ýurduň arasynda tehniki we inženerlik hyzmatdaşlyklary barada bir ylalaşyga şeýle-de bir meýilnama gol çekildi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Eýran bilen Türkiýe döwletleri sebit milletleriniň pullaryna talaň salmak we harby ylalaşyklara gol çekmek baradaky Amerikanyň oýunlary hakda sebit ýurtlaryna ägälik bermelidirler diýip nygtady.
Friday, 24 November 2017 20:50

tehraniň juma namazynyň hutbalary

Tehraniň juma namazynyň hatyby DAEŞ-iň dargamagy Amerika, Ysraýyl režimi we halkara sionizmiň şowsuzlyga uçramagy manysyndadyr diýdi.
Eýranyň goranmak ministri serdar Muhammet Bageri DAEŞ toparyna meňzeşleriň pitnelerine garşy göreşmäge Eýranyň ýaragly güýçleri taýýardyrlar diýmek bilen Eýranyň ýaragly güýçleri duşmany şowsuzlyga uçratjakdr diýip yglan etdi.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy betniýetli DAEŞ toparynyň ýogalmagy ony döreden Amerikanyň öňki we häzirki döwletlerine hemde bu ýurda bagly režimlere bir ugry bolandyr diýip beýan etdiler.
Eýranyň döwlet baştutany ýadro ylalaşygyň kämil amala aşyrylmagy halkara derejesindäki başga hyzmatdaşlyklara gowy synagdyr diýdi.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Kudus güýjiniň serkerdesi yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysyna hat ýazyp betniýetli DAEŞ toparynyň kämil ýogalanlygyny yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif sebitiň käbir ýurtlary urş turuzmagyň ýerine sebitiň parahatçylygyň aladasyny etmelidirler diýip nygtady.
Arabystanyň Eýrana garşy syýasatlarynyň dowamynda erti Arap bileleşigi Er-Riýad döwletiniň islegi esasynda ministrler derejesinde Eýrana garşy gyssagly maslahaty geçirmekçi.
Saturday, 18 November 2017 18:59

Zarifiň Türkiýä sapary

Eýranyň daşary işler ministri ýekşenbe güni türk we rus kärdeşleri bilen duşuşyp Siriýanyň soňky özgerişleri barada pikir alyşmak üçin Türkiýä sapar edýär.
Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministri Abbas Ahindi goňşy ýurtlar ylaýtada Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge Tehran döwletiniň taýýarlygyny yglan etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň günbatarynda ýerleşen Kermanşa welaýatynyň ýer titreme hadysasyna uçran sebitleriniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini we ejir çeken ilatyň esasy gerekliklerini tizlik bilen üpjün edilmegini nygtady.
Owganystan baradaky sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahatynyň 7-nji nobaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda başlandy.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň günbatarynda ýerleşen welaýatlaryň ýetr titreme hadysasyna uçraln ilatyna duýgydaşlygyny beýan edip döwlet bütin mümkinçilikleri bilen ýer titreme hadysasyna uçranlaryň ýanynda boljakdyr diýdi.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy ýadro ylalaşygyň bütin taraplaryň bähbidinedigini aýdyp onuň goralmagyny nygtady.ol şeýle-de ýadro ylalaşygy bozulan ýagdaýynda Eýran garşydaky taraplaryny haýrana goýjakdyr diýip yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahreýniň nebit geçiriji turba ýolunda ýüze çykan partlamada Eýranyň eli bolandyr diýip Bahreýniň resmileriniň esassyz toslamalaryny ret etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani dürli mekirli hileleriniň şowsuzlyga uçramagyndan soňra duşmnalaryň sebitde täze pitneleriň yzyndadyklaryny aýtdy.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif merkezi Aziýa ýurtlary bilen dostlukly we garşylykly hormat esasyndaky gatnaşyklary berkarar etmekde Eýran birinji hatardadyr diýip nygtady.
Tehraniň juma namazynyň hatyby Arabystanyň paýtagty Al-Riýatda Liwanyň premýer ministri Saad haririniň öz wezipesinden kenara çekilýänligini yglan etmegi Arabystanyň döwletiniň Liwanyň içeri işlerine gatyşýanlygyny mälim edýändir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Tajigistanyň paýtagty Duşenbede bu ýurduň daşary işler ministri Sirodjidin Aslow bilen duşyşyp ikitaraplaýyn we sebitleýin meseleler hakynda gürrüň etdi.