Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýranyň daşary işler ministriniň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýranyň raketa we harby işleriniň goranyş esasyndadygyny aýdyp goňşy ýurtlaryna we başga ýurtlara Eýranyň el gatmanlygyny taryh gowy görkezýändir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýran,Türkiýe we Azerbaýjan Respublikasynyň hususy bölümleriniň gepleşikleri geçirip üç ýurduň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi barada gürrüň etjekdiklerini yglan etdi.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla Sadeg Amoli Larijani Eýran yslam respublikasy hiç haçan goranyş we raketa kuwwatlylygy barada gepleşik geçirmez diýip yglan etdi.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Kudus Şäherni Sionist režiminiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumyna yşarat edip bu hereket Sionist režimiň …
Eýranyň mejlisiniň başlygy Ali Larijani Sionist režimi sebiti syýasy durnuksyzlyga tarap iterjek bolýandyr diýmek bilen musulman ýurtlar birleşip Sionist režimiň bu hereketiniň öňüne geçmelidirler diýip nygtady.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň metbugat wekili Amerikanyň Birleşen Millet Guramasyndaky wekiliniň Eýranyň tersine aýdan toslamalaryna gaýtawul bermekde ýemeniň öňki Şowrawi bilen Demirgazyk Koreadan köp raketa enjamlary alandygyny we sebitde raketi bolýan …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýran Yslam respublikasy Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Niki Hiliň Eýran, ýemende Ansarolla hereketine ýarag iberýär diýen toslamasyna gaýtawul bermekde BMG-synda arza gozgajakdyr …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýranyň töwereginde ýerleşen käbir ýurtlar NATO guramasynyň hemaýaty astyndadyrlar ýa-de ýadro ýaragyna eýedirler diýmek bilen bu ýurtlaryň ýaşaýyşy we ölümi uly gudratlara baglydyr …
Saturday, 16 December 2017 15:49

Şamhani:Eýran adam hukukyna üns berýändir.

Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Eýranda adam hukuk meselesine üns berilmegi ýurdyň baş kanunynyň usuly we buýrugy esasyndadyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif Amerika bihaýalygyna we ikiýüzliligine çäk kaýyl bolýandäldir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Hazar deňiziň çäklerini belli etmek işi tamamlanandäldir we Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň daşary işler ministrleri Moskwada geçiren maslahatlarynda bu meseläni iş buýrukda goýandäldirler diýip …
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň baş serkerdesi serleşger Muhammet Aly Jafari ionist režimi,Amerika we Arabystanyň Ortagündogardaky bütin pitneleri ezijilige garşy ruhyýesi babatly şowsuzlyga uçrandyr diýip nygtady.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani bir hat arkaly Türkmenistanyň bitaraplyk gününi bu ýurduň prezidentine wr ilatyna gutlady.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Huseýin Emir Abdollahiýan Amerikanyň prezidentiniň Kudusa garşy tutan tutumy Palestinaly toparlaryň birleşigini pugtalandyrandyr diýdi.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serdar serleşger Muhammet bageri Kudus şäherini ýasama Ysraýyl režiminiň paýtagty hökümnde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň hereketini uly intifadanyň başlangyjy hasaplady.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Burujerdi Kudus şäherini Palestinanyň tarpyldap duran ýüregi hasaplap bu şäheri Sionist režiminiň paýtagty höküminde ygrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidentiniň tutan …
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Ali Akbar Salehi hyzmatdaşlyklar ugurdaky böwetleriň aýrylmagyny şol sanda bank kynçylyklaryň çözülmegini ýadro ylalaşygyny goramak üçin zerur hasaplady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali larijani Kudus şäherini sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumy sionist režimi bilen gatnaşyklary adatylaşdyrmak we palestina meselesini …
Eýranyň döwlet baş tutany soňky wagtlarda Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň bu ýurdyň ilçi hanasyny Telawiw-dan Kudusa geçirmegi baradaky tutumyny nädogry hasaplap bu hereket sebitdäki odyň üstünä benzin dökmekdir diýdi.
Iňlisiň daşary işler ministri Boris Janson Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif bilen geçiren duşuşygynda London döwletiniň ýadro ylalaşygy baradaky ygrarynda duranlygyny yglan etdi.