Eýran
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň baş serkerdesi serleşger Muhammet Aly Jafari ionist režimi,Amerika we Arabystanyň Ortagündogardaky bütin pitneleri ezijilige garşy ruhyýesi babatly şowsuzlyga uçrandyr diýip nygtady.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani bir hat arkaly Türkmenistanyň bitaraplyk gününi bu ýurduň prezidentine wr ilatyna gutlady.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Huseýin Emir Abdollahiýan Amerikanyň prezidentiniň Kudusa garşy tutan tutumy Palestinaly toparlaryň birleşigini pugtalandyrandyr diýdi.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serdar serleşger Muhammet bageri Kudus şäherini ýasama Ysraýyl režiminiň paýtagty hökümnde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň hereketini uly intifadanyň başlangyjy hasaplady.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Burujerdi Kudus şäherini Palestinanyň tarpyldap duran ýüregi hasaplap bu şäheri Sionist režiminiň paýtagty höküminde ygrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidentiniň tutan …
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Ali Akbar Salehi hyzmatdaşlyklar ugurdaky böwetleriň aýrylmagyny şol sanda bank kynçylyklaryň çözülmegini ýadro ylalaşygyny goramak üçin zerur hasaplady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali larijani Kudus şäherini sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumy sionist režimi bilen gatnaşyklary adatylaşdyrmak we palestina meselesini …
Eýranyň döwlet baş tutany soňky wagtlarda Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň bu ýurdyň ilçi hanasyny Telawiw-dan Kudusa geçirmegi baradaky tutumyny nädogry hasaplap bu hereket sebitdäki odyň üstünä benzin dökmekdir diýdi.
Iňlisiň daşary işler ministri Boris Janson Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif bilen geçiren duşuşygynda London döwletiniň ýadro ylalaşygy baradaky ygrarynda duranlygyny yglan etdi.
Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň mydamlyk wekili Palestinanyň basyp alynmagy sebitdäki bütin dartgynlylyklaryň kökidir diýmek bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň Kudus şäherini sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi basybalyjylygy ykrar etmekdir …
Eýran halky juma namazdan soňra dürli şäherlerde ýöriş edip Kudus şäherini Sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumyny ýazgardylar.
Friday, 08 December 2017 16:19

Tehraniň juma namazynyň hutbalary

Tehraniň juma namazynyň hatyby Aýatolla seýed Ahmad Hatami dünýäni eziji gudratlaryň gurşap alan häzirki zamanynda ýaragsyz bolup bolmaz diýmek bilen AK Tamyň resmilerini owkydan alyp galýança Eýran raketalarynyň kuwwatlylygyny artdyrjakdyr …
Eýranyň milli gaz şereketiniň ýerine ýetiriji müdiri Eýran bilen Türkmenistan bir-birlerinden talap edýän zatlary bardyr we bu mesele çözülmelidir emma Tehraniň garaýşyndan onuň soňky çäresi halkara kazyýete ýüzlenmekdedir diýip yglan …
Eýran bilen türkiýäniň prezidentleri Hasan Ruhani bilen Rejep Taýyp Ärdogan şu gün telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde Palestinanyň soňky özgerişleri ylaýtada Kudus şäherini sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň …
Eýranyň milli futbola ýygyndysy Russiýa-2018 bütindünýä futbola kubogynyň toparlaryny belli etmek ugurda geçirlen gurrada B toparynda Spaniýa, Portugal we Maruka ýurtlarynyň ýanynda ýerleşdi.
şu gün ertir bilen Eýranyň Kerman welaýatynyň Hojedk şäherinde 6.1 rişder derejesinde ýer titredi.
Eýran bilen Italiýanyň daşary işler ministrleri Romda duşuşyp ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara möhüm meseleler barada pikir alyşdy.
Eýranyň döwlet baştutany Eýranyň daşary syýasaty dünýä bilen önjeýli we abraýly gatnaşygy berkarar etmek esasyndadyr diýmek bilen Eýran Yslam respublikasy sebit kynçylyklaryny gepleşikler arkaly çözmek ugurda hereket edendir diýip yglan …
Tuesday, 28 November 2017 19:58

Zarif Ermenistanyň prezidenti bilen duşuşdy

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif şu gün Ermenistana gurnan saparynyň gidişinde bu ýurduň prezidenti Sarž Sarkisiýan bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikaniň prezidenti Donald Tramp Eýrany gorkunç görlezip dünýä ýurtlaryny Eýran bilen aragatnaşykda bolmakdan alyp galjak bolýandyr diýdi.