Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýran ilaty ýurdyň dürli şäherlerinde ýöriş edip duşmanlaryň täze pitnelerini we döwlet gulluklaryny hemde umumy mekanlary ýykyp ýumurmak baradaky gozgalaňçylaryň amala aşyran hereketlerini ýigrenýändiklerini yglan etdiler.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň döwlet baş tutany Donald Trumpyň Eýran milletine garşy kemsidiji we göwnedegiji twittlerini tankyt edip gowsy Trump Eýranyň içeri işlerine goşulmakdan saklansyn we gowy …
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani soňky wagtlarda Eýranda ýüze çykan gozgalaňlyklar baradaky duşmanyň begenjini olaryň Eýran milletini tanamanlygynyň alamaty bildi.
Eýranyň goranmak ministri Emir Sertip Amir hatami Eýranyň käbir şäherlerindäki başbozarlyklara we gozgalaňlara yşarat edip bütindünýä imperializm we duşmanlar Eýrany durnuksyzlaşdyrmagy ýatlaryna alýandyrlar diýdi.
Eýranyň döwlet baş tutany Hasan Ruhani ykdysady,syýasy we sebitara meseleler hakdaky Eýranyň gazanan üstünlikleri we el-geren ösüşleri duşmanlary gazaba çykarandyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani näçe aý mundan ozal Eýran milletini terrorçy hasaplan Amerikanyň prezidenti Eýran milleti hakynda Amerikanyň jan köýdürmäge haky ýokdyr diýip nygtady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Amerikaly resmileriň Eýranyň içeri işlerine gatyşmak barada aýdan sözleriniň jogabynda Eýran ilaty Amerikaly resmileriň ýalan şygarlaryna aldanmazlar diýdi.
şu gün Eýranyň boýdan başynda akylly paýhasly ilatynyň ýaýbaň gatnaşmaklary bilen 9-njy Deý epikiniň gadyrlanyş dabarasy geçirildi.
2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hunan welaýatynyň dolandyryş merkezi Çanşa şäherinden Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Tährana çenli nobatdaky synag ýük otlusynyň goýberilişi boldy.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili terrorçylaryň Owganystanyň paýtagty Kabulda bir medini merkezde we Awa habarlar gullugynda amala aşyrlan terrorçylykly hüjümleri ýazgardy.
Eýranyň Yslam Şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Yrak howpsuzlyk meseleler hakynda agyr ýagdaýdan halas bolandyr diýmek bilen Eýran bilen Yragyň hyzmatdaşlyklary diňe syýasy we howpsuzlyk meselelere çäklenmeli däldir we iki …
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işleri boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati 1388-nji ýylyň 9-nji deý gününde Eýran milletiniň millionlarça bolup ýöriş etmegi Eýran milletiniň Yslam Ynkylabyny gowy görýändiklerini we …
Tuesday, 26 December 2017 20:48

Eýranyň goranyş kuwwatlylygy artdyrylar

Eýranyň goranmak ministri emir ser tip Amir Hatami ýurdyň goranyş kuwwatlylygyny artdyrmak ugurda bar güýjümiz bilen dyngysyz tärde hereketimizi dowam etdirjekdiris diýip yglan etdi.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işleri boýunça maslahatçysy Palestina henizem Yslam Dünýäsiniň birinji meselesidir diýdi.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy ýurdyň howpsyzlygy we aramlygy strategik öňüni alyş çäreleriň netijesidir diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Tehran döwleti syýasy, howpsuzlyk, ykdysady we parlament meseleleri ugurda Yslamabat döwleti bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip yglan etdi.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani terrorizmiň ösüşe,asudalyga we döwletdir milletleriň maksatlary ugurynda böwet bolup duranlygyny aýdyp terrorizm dünýäniň aýratynda Aziýanyň iň möhüm kynçylygydyr diýip nygtady.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili Behruz Kamalwandi Eýran Yslam Respublikasy ýadro mowzugy we öz häkimiýetine degişli meseleler hakynda Amerika döwleti bilen gepleşige girişmez diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Bahreýniň daşary işler ministriniň soňky wagtlarda aýdan gürrüňiň gaýtawulynda bütin pitnelere we mekirli hilelere garamazdan Palestina kämil azat bolýança Yslam Dünýäsiniň birinji …
Tehraniň juma namazynyň hatyby Aýatolla Muhammet Emami kaşani Eýranda Ýemene raketa geçirlenligi barada hiç hili alamat ýokdyr we şu ugurdaky toslamalar esassyzdyr diýdi.