Eýran
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işleri boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati 1388-nji ýylyň 9-nji deý gününde Eýran milletiniň millionlarça bolup ýöriş etmegi Eýran milletiniň Yslam Ynkylabyny gowy görýändiklerini we …
Tuesday, 26 December 2017 20:48

Eýranyň goranyş kuwwatlylygy artdyrylar

Eýranyň goranmak ministri emir ser tip Amir Hatami ýurdyň goranyş kuwwatlylygyny artdyrmak ugurda bar güýjümiz bilen dyngysyz tärde hereketimizi dowam etdirjekdiris diýip yglan etdi.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işleri boýunça maslahatçysy Palestina henizem Yslam Dünýäsiniň birinji meselesidir diýdi.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy ýurdyň howpsyzlygy we aramlygy strategik öňüni alyş çäreleriň netijesidir diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Tehran döwleti syýasy, howpsuzlyk, ykdysady we parlament meseleleri ugurda Yslamabat döwleti bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip yglan etdi.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani terrorizmiň ösüşe,asudalyga we döwletdir milletleriň maksatlary ugurynda böwet bolup duranlygyny aýdyp terrorizm dünýäniň aýratynda Aziýanyň iň möhüm kynçylygydyr diýip nygtady.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili Behruz Kamalwandi Eýran Yslam Respublikasy ýadro mowzugy we öz häkimiýetine degişli meseleler hakynda Amerika döwleti bilen gepleşige girişmez diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Bahreýniň daşary işler ministriniň soňky wagtlarda aýdan gürrüňiň gaýtawulynda bütin pitnelere we mekirli hilelere garamazdan Palestina kämil azat bolýança Yslam Dünýäsiniň birinji …
Tehraniň juma namazynyň hatyby Aýatolla Muhammet Emami kaşani Eýranda Ýemene raketa geçirlenligi barada hiç hili alamat ýokdyr we şu ugurdaky toslamalar esassyzdyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministriniň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýranyň raketa we harby işleriniň goranyş esasyndadygyny aýdyp goňşy ýurtlaryna we başga ýurtlara Eýranyň el gatmanlygyny taryh gowy görkezýändir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýran,Türkiýe we Azerbaýjan Respublikasynyň hususy bölümleriniň gepleşikleri geçirip üç ýurduň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi barada gürrüň etjekdiklerini yglan etdi.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla Sadeg Amoli Larijani Eýran yslam respublikasy hiç haçan goranyş we raketa kuwwatlylygy barada gepleşik geçirmez diýip yglan etdi.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Kudus Şäherni Sionist režiminiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumyna yşarat edip bu hereket Sionist režimiň …
Eýranyň mejlisiniň başlygy Ali Larijani Sionist režimi sebiti syýasy durnuksyzlyga tarap iterjek bolýandyr diýmek bilen musulman ýurtlar birleşip Sionist režimiň bu hereketiniň öňüne geçmelidirler diýip nygtady.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň metbugat wekili Amerikanyň Birleşen Millet Guramasyndaky wekiliniň Eýranyň tersine aýdan toslamalaryna gaýtawul bermekde ýemeniň öňki Şowrawi bilen Demirgazyk Koreadan köp raketa enjamlary alandygyny we sebitde raketi bolýan …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýran Yslam respublikasy Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Niki Hiliň Eýran, ýemende Ansarolla hereketine ýarag iberýär diýen toslamasyna gaýtawul bermekde BMG-synda arza gozgajakdyr …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýranyň töwereginde ýerleşen käbir ýurtlar NATO guramasynyň hemaýaty astyndadyrlar ýa-de ýadro ýaragyna eýedirler diýmek bilen bu ýurtlaryň ýaşaýyşy we ölümi uly gudratlara baglydyr …
Saturday, 16 December 2017 15:49

Şamhani:Eýran adam hukukyna üns berýändir.

Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Eýranda adam hukuk meselesine üns berilmegi ýurdyň baş kanunynyň usuly we buýrugy esasyndadyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif Amerika bihaýalygyna we ikiýüzliligine çäk kaýyl bolýandäldir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Hazar deňiziň çäklerini belli etmek işi tamamlanandäldir we Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň daşary işler ministrleri Moskwada geçiren maslahatlarynda bu meseläni iş buýrukda goýandäldirler diýip …