Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýranyň yslam şuram mejlisiniň başlygy Ali larijani Eýran bilen Türkmenistanyň gadymy gatnaşyklary özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge iki ýurduň ykjamlygyny alamatlandyrýar diýdi.
Sunday, 14 January 2018 21:28

Eýranda umumy matam yglan boldy

Eýranyň Sançi atly nebit daşaýan gämisiniň hadysa uçrap onuň içindäki deňizçileriň bir toparynyň aradan çykmaklarynyň yzy bilen Eýran döwleti bir beýannama boýunça duşenbe gününi umumy matam yglan etdi.
Eýranyň portlar we deňizçilik guramasy Eýranyň nebit çekýän Sançi gämisiniň Hytaýyň gündogar suwlarynda gark bolandygyny tassyklap bu gäminiň 32 işgäriniň janlaryny elden bermeklerini Eýranyň deňiz köpçüliginiň yzynda galanlara we bütin …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň 13-nji mejlisler arasyndaky konferensiýasynyň işewürler maslahaty şu gün Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif medeni gepleşikleri gaty möhüm we howpsyzlyk taýdan zerurlyklardan hasaplady.
Eýranyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi Amerikalylar Sionistleriň we yslamyň duşmanlarynyň islegleri esasynda Eýrana garşy gadaganlyklary amala aşyrýandyr diýdi.
Eýranyň goranmak ministri emir sertip Amir hatami şu gün Gom şäherinde Aýatolla jawadi Amoli, makarem Şirazi, Alawi Gorgani we Nuri hamadani dagylar bilen duşuşyp Eýranyň goranmak ministrliginiň medeniýet we goranyş …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri federika Mugerini hemde Fransiýanyň,Germaniýanyň we britaniýanyň daşary işler ministrleri şu gün Brusselde duşuşyp ýadro ylalaşygynyň amala aşyrylmagyny nygtadylar.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Amerika,Ale-Saud we Sionist režimleri sebiti durnuksyzlaşdyrmagy özleriniň gün tertibinde ýerleşdirendirler diýdi.
Eýranyň döwlet baş tutanynyň birinji orunbasary Ishak Jahangiri Amerika ýadro ylalaşygyndan çyksa zyýan görjekdigine şek şübhe ýokdyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Hytaýyň deňiz ýakasynda hadysa uçran Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň işgärlerini tapmak ugurdaky işlere badalga berilmegini we şu ugurda milli we sebitleýin mümkinçilikleriň hemmesinden haýyrlanylmagyny buýrdy.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran melletine edilýän uly hyzmatdalryň birisi Eýranly ýaşlara abraýly iş pursatlary döretmek we önüm öndürmek ugurda tagalla etmekdir diýdi.
Tehraniň garalawjysy Abbas Jafari dowlatabadi geçen iki güniň boýunda soňky wagtlarda ýüze çykan gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň 70-si derňew işleriň kämilleşmeginden we kepillikleriň alynmagyndan soňra azatlyga goýberilendir diýip yglan etdi.
Eýran milleti gozgalaňçylary ýazgarmak we Yslam Ynkylabynyň belent maksatlaryny goldamak ugurda şu gün hem ýurdyň dürli şäherlerinde ýöriş geçirdiler.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani käbir ýurtlaryň terrorçylary kireýine tutup olary ýaraga beslemekleri bilen serhetleri durnuksyzlaşdyrmaklaryna we Tehran -Yslamabadyň gatnaşyklarynda täsir galdyrmaklaryna rugsat bermeris diýdi.
şu gün juma namazdan soňra Eýran ilaty şol sanda tehran ýaşaýjylary ýöriş edip soňky günlerdäki gozgalaňlyklary ýazgarmak bilen bir wagtda pitneçileriň öňünde durulmagyny islediler.
Tehraniň juma namazynyň hatyby soňky günlerde Eýranda ýüze çykan gozgalaňlyklar Amerika we onuň ýaranlarynyň duşmançylyklarynyň bir görnişidir diýdi.
Eýranyň başgaralawjysy soňky wagtlarda Eýranda ýüze çykan gozgalaňlaryň operasiýalar palatasynyň jikme-jigi barada beren maglumatynda bu proýekt Amerika,Sionist režimi we saud Arabystanyň 4 ýyl bäri yzarlap gelýän planynyň netijesidir diýdi.
Türkiýäniň prezidenti rejeb taýyp Ärdogan Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde soňky wagtlarda Eýranyň käbir şäherlerinde ýüze çykýan gozgalaňlar hakynda gürrüň etdi.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň başserkerdesi serdar serleşger Muhammet Aly jafari Eýrana garşy ýola berilen täze pitnäniň şowsuzlyga uçranlygyny aýdyp Eýranyň hüşgär ilaty öz ýoluny gozgalaňçylardan we kesekeliler garaşly adamlardan juda edip …