Eýran
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran melletine edilýän uly hyzmatdalryň birisi Eýranly ýaşlara abraýly iş pursatlary döretmek we önüm öndürmek ugurda tagalla etmekdir diýdi.
Tehraniň garalawjysy Abbas Jafari dowlatabadi geçen iki güniň boýunda soňky wagtlarda ýüze çykan gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň 70-si derňew işleriň kämilleşmeginden we kepillikleriň alynmagyndan soňra azatlyga goýberilendir diýip yglan etdi.
Eýran milleti gozgalaňçylary ýazgarmak we Yslam Ynkylabynyň belent maksatlaryny goldamak ugurda şu gün hem ýurdyň dürli şäherlerinde ýöriş geçirdiler.
Eýranyň milli howpsyzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani käbir ýurtlaryň terrorçylary kireýine tutup olary ýaraga beslemekleri bilen serhetleri durnuksyzlaşdyrmaklaryna we Tehran -Yslamabadyň gatnaşyklarynda täsir galdyrmaklaryna rugsat bermeris diýdi.
şu gün juma namazdan soňra Eýran ilaty şol sanda tehran ýaşaýjylary ýöriş edip soňky günlerdäki gozgalaňlyklary ýazgarmak bilen bir wagtda pitneçileriň öňünde durulmagyny islediler.
Tehraniň juma namazynyň hatyby soňky günlerde Eýranda ýüze çykan gozgalaňlyklar Amerika we onuň ýaranlarynyň duşmançylyklarynyň bir görnişidir diýdi.
Eýranyň başgaralawjysy soňky wagtlarda Eýranda ýüze çykan gozgalaňlaryň operasiýalar palatasynyň jikme-jigi barada beren maglumatynda bu proýekt Amerika,Sionist režimi we saud Arabystanyň 4 ýyl bäri yzarlap gelýän planynyň netijesidir diýdi.
Türkiýäniň prezidenti rejeb taýyp Ärdogan Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde soňky wagtlarda Eýranyň käbir şäherlerinde ýüze çykýan gozgalaňlar hakynda gürrüň etdi.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň başserkerdesi serdar serleşger Muhammet Aly jafari Eýrana garşy ýola berilen täze pitnäniň şowsuzlyga uçranlygyny aýdyp Eýranyň hüşgär ilaty öz ýoluny gozgalaňçylardan we kesekeliler garaşly adamlardan juda edip …
Eýran ilaty ýurdyň dürli şäherlerinde ýöriş edip duşmanlaryň täze pitnelerini we döwlet gulluklaryny hemde umumy mekanlary ýykyp ýumurmak baradaky gozgalaňçylaryň amala aşyran hereketlerini ýigrenýändiklerini yglan etdiler.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň döwlet baş tutany Donald Trumpyň Eýran milletine garşy kemsidiji we göwnedegiji twittlerini tankyt edip gowsy Trump Eýranyň içeri işlerine goşulmakdan saklansyn we gowy …
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani soňky wagtlarda Eýranda ýüze çykan gozgalaňlyklar baradaky duşmanyň begenjini olaryň Eýran milletini tanamanlygynyň alamaty bildi.
Eýranyň goranmak ministri Emir Sertip Amir hatami Eýranyň käbir şäherlerindäki başbozarlyklara we gozgalaňlara yşarat edip bütindünýä imperializm we duşmanlar Eýrany durnuksyzlaşdyrmagy ýatlaryna alýandyrlar diýdi.
Eýranyň döwlet baş tutany Hasan Ruhani ykdysady,syýasy we sebitara meseleler hakdaky Eýranyň gazanan üstünlikleri we el-geren ösüşleri duşmanlary gazaba çykarandyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani näçe aý mundan ozal Eýran milletini terrorçy hasaplan Amerikanyň prezidenti Eýran milleti hakynda Amerikanyň jan köýdürmäge haky ýokdyr diýip nygtady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Amerikaly resmileriň Eýranyň içeri işlerine gatyşmak barada aýdan sözleriniň jogabynda Eýran ilaty Amerikaly resmileriň ýalan şygarlaryna aldanmazlar diýdi.
şu gün Eýranyň boýdan başynda akylly paýhasly ilatynyň ýaýbaň gatnaşmaklary bilen 9-njy Deý epikiniň gadyrlanyş dabarasy geçirildi.
2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hunan welaýatynyň dolandyryş merkezi Çanşa şäherinden Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Tährana çenli nobatdaky synag ýük otlusynyň goýberilişi boldy.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili terrorçylaryň Owganystanyň paýtagty Kabulda bir medini merkezde we Awa habarlar gullugynda amala aşyrlan terrorçylykly hüjümleri ýazgardy.
Eýranyň Yslam Şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Yrak howpsuzlyk meseleler hakynda agyr ýagdaýdan halas bolandyr diýmek bilen Eýran bilen Yragyň hyzmatdaşlyklary diňe syýasy we howpsuzlyk meselelere çäklenmeli däldir we iki …