Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýran bilen Türkmenistanyň demirýol edaralarynyň resmileri Eýranyň demirgazyk gündogarynda ýerleşen halkara Sarahs duralgasynda geçiren maslahatlarynda hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekdiler.
Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Ýewropada talyplar boýunça yslam jemgyýetler bileleşiginiň 52-nji maslahatyna beren sargydynda ýaş talyp häzirki zamay we ondaky özgerişleri düşüniň özüni taýýarlamalydyr diýdiler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Niki Hiliň bu guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny hamala Eýrana bagly bilýän raketanyň läşini …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif terrorçy DAEŞ toparyna ýarag beren Amerika we Arabystandyr diýdi.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Brujerdi ýadro ylalaşygyny kämil goldamak ugurda Ýewropa döwletleriniň amalda herekete baş goşmaklaryny isledi.
Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani ýadro ylalaşygy kämil bir senetdir we her hili ýagdaýdada bul mesele barada ýaňadan gepleşik geçirilmez diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň döwleti kynçylyklary çözmek we ýurdy ösdürmek ugurda berk yrada gulluk edýändir diýip yglan etdi.
şu gün duşenbe güni ertir bilen Muhammet Resulalla(s.a) adyndaky türgenleşigi admiral Hbibolla Saýýaryň yglan etmegi we ýa resulla açary bilen Falaham atly raketa atyjy gämiň üstünden başlandy.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Siriýanyň milli häkimiýetine hormat guýulmagyny nygtap Eýran Yslm Respublikasy Afrindäki operasiýalaryň tizlik bilen tamamlanmagyny we Türkiýe bilen Siriýanyň araçäginde dartgynlylygyň ýaýbaňlaşmazlygyny isleýändir …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Siriýanyň milli häkimiýetine hormat goýulmagyny nygtap Eýran Yslam Respublikasy Afrindäki operasiýalaryň tizlik bilen tamamlanmagyny we Türkiýe bilen Siriýanyň araçaginde dartgynlylygyň çuňlaşmazlygyny isleýändir …
Eýran yslam respublikasynyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň başlygy kamal harrazi Siriýada duşmanlaryň harby meýdanda şowsuzlyga uçramaklary pitnäniň soňlanlygy manysynda däldir we günbatar täze pitnäniň yzyndadyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi Hoseýin Jaberi Ansari bilen Orsýetiň Siriýa işleri boýunça ýörite wekili Soçi şäherinde duşuşyp gürrüň etdiler.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi Hoseýin jaberi Ansari bilen Orsýetiň prezidentiniň ortagündogar işleri boýunça ýörite wekili Mihaýyl Bogdanow sebitaşa gudratlaryň gatnaşmazlygynda sebit meselelerini çözmekligi nygtadylar.
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy musulman ýurtlar Amerika we sionist režimiň mekirli hileleriniň garşysynda birleşigini we ysnyşygyny gorap yslam dünýäsiniň duşmanlarynyň garşysynda durmalydyrlar diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Iňlisde çapdan çykýan Faýnanşal Taýmz gzetiň Eýranyň resmileri bilen bu ýurduň raketa programmasy we sebitleýin meseleler hakynda ýygy we çynlakaý gepleşikleriň geçirilmegi barada neşir …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani duşmanlar musulman ýurtlaryň agzybir bolmaklaryny halamaýarlar diýmek bilen yslamyň duşmanlary bähbitlerini musulmanlaryň agzalalygynda görýärler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif terrorçylaryň garşysynda özlerinden görkezen çydamlylygy babatly Siriýanyň döwleti we milletine gadyrdanlygyny beýan edip bu üstünlikler Amerika we Sionist režiminiň terrorçylaryň bähbitleri ugurda weýran …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň mejlis başlyklarynyň ikinji günündäki gepleşikleri şu gün Tehranda geçirilip başlandy.
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani bir ýurdyň bir güýjüniň başlygyny gadaganlyklar listesine goşmak halkara bütin gyzyl çyzyklardan geçmekdir we bu hili hereketleriň garşysynda Eýranyň parhsyz oturmajakdygyny Amerika …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň parlamentara konferensiýasynyň 20-nji umumy ýygnagy jemi 44 ýurduň parlament başlyklarynyň orunbasarlarynyň we parlament toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda şu gün Tehranda öz işine başlady.