Eýran
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi Hoseýin Jaberi Ansari bilen Orsýetiň Siriýa işleri boýunça ýörite wekili Soçi şäherinde duşuşyp gürrüň etdiler.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi Hoseýin jaberi Ansari bilen Orsýetiň prezidentiniň ortagündogar işleri boýunça ýörite wekili Mihaýyl Bogdanow sebitaşa gudratlaryň gatnaşmazlygynda sebit meselelerini çözmekligi nygtadylar.
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy musulman ýurtlar Amerika we sionist režimiň mekirli hileleriniň garşysynda birleşigini we ysnyşygyny gorap yslam dünýäsiniň duşmanlarynyň garşysynda durmalydyrlar diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Iňlisde çapdan çykýan Faýnanşal Taýmz gzetiň Eýranyň resmileri bilen bu ýurduň raketa programmasy we sebitleýin meseleler hakynda ýygy we çynlakaý gepleşikleriň geçirilmegi barada neşir …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani duşmanlar musulman ýurtlaryň agzybir bolmaklaryny halamaýarlar diýmek bilen yslamyň duşmanlary bähbitlerini musulmanlaryň agzalalygynda görýärler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif terrorçylaryň garşysynda özlerinden görkezen çydamlylygy babatly Siriýanyň döwleti we milletine gadyrdanlygyny beýan edip bu üstünlikler Amerika we Sionist režiminiň terrorçylaryň bähbitleri ugurda weýran …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň mejlis başlyklarynyň ikinji günündäki gepleşikleri şu gün Tehranda geçirilip başlandy.
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani bir ýurdyň bir güýjüniň başlygyny gadaganlyklar listesine goşmak halkara bütin gyzyl çyzyklardan geçmekdir we bu hili hereketleriň garşysynda Eýranyň parhsyz oturmajakdygyny Amerika …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň parlamentara konferensiýasynyň 20-nji umumy ýygnagy jemi 44 ýurduň parlament başlyklarynyň orunbasarlarynyň we parlament toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda şu gün Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň yslam şuram mejlisiniň başlygy Ali larijani Eýran bilen Türkmenistanyň gadymy gatnaşyklary özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge iki ýurduň ykjamlygyny alamatlandyrýar diýdi.
Sunday, 14 January 2018 21:28

Eýranda umumy matam yglan boldy

Eýranyň Sançi atly nebit daşaýan gämisiniň hadysa uçrap onuň içindäki deňizçileriň bir toparynyň aradan çykmaklarynyň yzy bilen Eýran döwleti bir beýannama boýunça duşenbe gününi umumy matam yglan etdi.
Eýranyň portlar we deňizçilik guramasy Eýranyň nebit çekýän Sançi gämisiniň Hytaýyň gündogar suwlarynda gark bolandygyny tassyklap bu gäminiň 32 işgäriniň janlaryny elden bermeklerini Eýranyň deňiz köpçüliginiň yzynda galanlara we bütin …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň 13-nji mejlisler arasyndaky konferensiýasynyň işewürler maslahaty şu gün Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif medeni gepleşikleri gaty möhüm we howpsyzlyk taýdan zerurlyklardan hasaplady.
Eýranyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi Amerikalylar Sionistleriň we yslamyň duşmanlarynyň islegleri esasynda Eýrana garşy gadaganlyklary amala aşyrýandyr diýdi.
Eýranyň goranmak ministri emir sertip Amir hatami şu gün Gom şäherinde Aýatolla jawadi Amoli, makarem Şirazi, Alawi Gorgani we Nuri hamadani dagylar bilen duşuşyp Eýranyň goranmak ministrliginiň medeniýet we goranyş …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri federika Mugerini hemde Fransiýanyň,Germaniýanyň we britaniýanyň daşary işler ministrleri şu gün Brusselde duşuşyp ýadro ylalaşygynyň amala aşyrylmagyny nygtadylar.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Amerika,Ale-Saud we Sionist režimleri sebiti durnuksyzlaşdyrmagy özleriniň gün tertibinde ýerleşdirendirler diýdi.
Eýranyň döwlet baş tutanynyň birinji orunbasary Ishak Jahangiri Amerika ýadro ylalaşygyndan çyksa zyýan görjekdigine şek şübhe ýokdyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Hytaýyň deňiz ýakasynda hadysa uçran Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň işgärlerini tapmak ugurdaky işlere badalga berilmegini we şu ugurda milli we sebitleýin mümkinçilikleriň hemmesinden haýyrlanylmagyny buýrdy.