Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
şu gün ikindin Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde iki ýurduň gatnaşyklary köpugurlarda strategik derejesine ýetirilmelidir diýdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti goňşy ýurtlar aýratynda Türkiýe bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek Eýranyň daşary we sebitleýin syýasatynyň başynda ýerleşýändir.
Eýranyň döwlet baş tutany Waşington Tehrana basyş beren ýagdaýnda Eýran Yslam Respublikasy Amerikanyň garşysynda berk durjakdyr diýip nygtady.
Eýranyň prezidenti Tehran Siriýa döwletinden we milletinden rugsatsyz daşary ýurtly harbylaryň Siriýanyň topragynda ýerleşmeklerine garşydyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda gol çekilen ýadro ylalaşygyndan gaty närazydyr diýmek bilen Tramp ýadro ylalaşygyny ýok etmek ugurda …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Fransiýanyň prezidentiniň Eýrana sapary barada Tehran hiç hili şerti kabul etmez diýip yglan etdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň goranmak ministri Owganystanyň goranmak ministri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Amerikanyň terrorçy DAEŞ toparynyň agzalaryny Siriýa we Yrakdan Owganystana geçirmek niýetdedigini yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Eýran yslam respublikasy milli we yslamy öwredişleri esasynda goranyş çärelerini pugtalandyrmak baradaky kanuny hakyndan sähelçe yzya çekilmez diýip yglan etdi.
Tehranyň wagtlaýyn juma ymamy Amerika döwleti Eýran Yslam respublikasyny ýykmagy we fagih weliligini aýyrmagy maksat edinendir diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary Amerika döwleti turubaşdan ýadro ylalaşygyna garş y çykmagy ileri tutup başlandyr diýmek bilen Aziýadaky suýasy partiýalar ýadro ylalaşygyny bozmak ugurdaky Amerikanyň prezidentiniň …
Şu gün Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Yslam Ynkylabynyň Fajir onlygynyň başlanýan güni bilen bir wagtda bu gutly günleri yslam ynkylabynyň mertebesi ýolbaşçysyna,Eýran halkyna şeýle-de dünýäniň ähli künjeklerinde yslam …
Eýran Yslam Respublikasynyň döwlet baş tutany Eýran milleti duşmanlaryň garşysynda berk durmaga we özleriniň garaşsyzlygyny,milli howpsyzlygyny we häkimiýetini goramak üçin öňkiden hem köpräk taýýardyrlar diýdi.
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani Yslam Ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Homeini(rh) hezretleri nazary we amaly taýdan yslam ynkylaby bilen yslam köpçüliginde uly özgerişi döretdi diýmek bilen Ymam …
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani respublika we yslamyýet yslam ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Humeýni hezretleriň ýadigärliklerindendir diýmek bilen Eýranyň uly milleti hiç haçan bu iki aslydan ýüz öwürmez diýip nygtady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Amerikanyň CIA guramasynyň başlygy Mike Pompeoyň Eýranyň sebitleýin syýasaty barada aýdan gürrüňlerini ýazgaryp Eýranyň goňşylary mydama Tehranyň daşary syýasatynyň gün tertibindedirler diýdi.
Eýranyň daşary işler ministrniň ýokary derejeli kömekçisi Soçi şäherinde geçirlen maslahat milli yrada esasynda Siriýa meselesini syýasy ýollan çözmek ugurda ädilen ädimdir diýdi.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça ýörite kömekçisi ýadro ylalaşygyna hiç hilli düzedişligiň girizilmejekdigini aýdyp Eýranyň göz öňüne alan bu strategiýasy bir anyk strategiýadyr diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali larijani Owganystanyň wekiller we sena mejlisleriniň başlyklaryna ýollan aýry-aýry hatlarynda kabulda ýüze çykan terrorçylykly hüjümde bu ýurduň ilatynyň birnäçesiniň aradan çykmagy babatly meded beriji sözlerini beýan …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Eýran Yslam respublikasynyň usully, durnukly we üýtgemez syýasaty mydama sebitiň parahatçylygyna, durnuklylygyna we howpsuzlygyna kömek etmekdir diýip yglan etdi.
Eýranyň Sepah Pasdaranynyň deňiz güýjiniň 5-nji sebitiniň serkerdesi Pars aýlagynda we Hormoz bogazynda Amerikalylaryň halkara kanunlara köpräk üns berýändiklerine şaýat bolup durandyrys diýip yglan etdi.