Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 30 March 2018 21:47

Eýran goşunynyň 12-nji farwardin mynasybetli çykaran beýannamasy

Eýran goşunynyň 12-nji farwardin mynasybetli çykaran beýannamasy
şu gün Eýran goşuny birinji aprele babar gelýän 12-nji farwardin güni mynasybetli bir beýannama boýunça Eýran Yslam respublikasy gününi Eýranyň ynkylabçy we ägä milletine gutlady.

Eýran milleti 39 ýyl mundan ozal 1358-nji hijri şemsi ýylyň 12-nji farwardin gününde geçirlen referendomda yslam respublikasyny goldady we bu gün Eýranyň senenamasynda Eýran yslam respublikasy güni diýip atlandyryldy.

Eýran goşuny şu mynasybetli çykaran beýannamasynda 132-nji farwardin güni Eýran milleti yslamyň kanunlaryndan we halas ediji öwredişlerinden görelde alyp köpçülikde täze ýaşaýşyň nusgasyny saýlandyr diýip nygtady.

bu beýannamanyň dowamynda şeýle-de üstümizdäki ýylyň şygaryna laýyklykda içerki önümden hemaýat edip ýurduň gülläp ösmegine şert döredilmegini nygtap geçendir.

Add comment


Security code
Refresh