Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 12 March 2018 20:11

Aýatolla larijani: BMG_niň başsekretarynyň Eýrana garşy çykaran hasabaty esassyzdyr

Aýatolla larijani: BMG_niň başsekretarynyň Eýrana garşy çykaran hasabaty esassyzdyr
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy dünýäniň umumy pikirleri halkara guramalaryň adam hukuk baradaky ikiýüzli boluşlaryny käbul etmeýärler diýdi.

şu gün Aýatolla Sadeg Amoli larijani kazyýet güýjüň  ýokary derejeli jogapkärleri bilen geçiren maslahatynda birleşen Milletler Guramasynyň başsekretary Antonio Guttereşiň adam hukuk baradaky Eýarana garşy çykaran hasabatyna yşarat edip gynansakda bu hasabat hem öňki hasabatlar we beýannamalar ýaly Eýranyň yslam ynkylabyna garşylaryň şol sanda munafyklar toparjygynyň aýtýan gürrüňleridir we indi şol gürrüňleri BMG-niň başsekretarynyň agzyndan eşidip durandyrys diýdi.

Aýatolla larijani şeýle-de Antonio Guttereş öz ornynyň hormatyny saklamalydyr we munafyklar toparjygynyň sözçüsi bolmaly däldir diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh