Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 08 March 2018 20:39

Eshag Jahangiri Yragyň prezidenti bilen duşuşdy

Eshag Jahangiri Yragyň prezidenti bilen duşuşdy
Yragyň prezidenti Foad Masum bu ýurduň döwletidir milletiniň terrorçy toparlara garşy göreşmek ugurda Eýranyň ýerine ýetiren rolyny unutmazlar diýdi.

şu gün Foad masum Bagdatda Eýranyň prezidentiniň birinji orunsary Eshag jahangiri bilen geçiren duşuşygynda Yrak bilen Eýranyň taryhy, medeni we dini gatnaşyklaryna yşarat edip DAEŞ terrorçylaryna garşy göreşmekde Egýranyň Yraga beren  goldawlaryny unudan däldiris we bu günki gün ýaňadan abatlaýyş döwründe hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini isleýäris diýip nygtady.

Eýranyň prezidentiniň birinji orunsary Eshag jahangiri hem bu duşuşykda sebitde terrorizmiň köküni gyrmak ugurda bütin ýurtlar Yraga goldaw bermelidirler diýip beýan etdi.

Jahangiri şeýle-de Yslam dünýäsinde we sebitde Yrak ýörite orna eýedir diýip sözüne  goşdy.

ýene bir hara görä Eýranyň prezidentiniň birinji orunsary Eshag jahangiri  şu gün Bagdatda Yragyň prezidentiniň birinji orunbasary Nuri maleki bilen hem duşuşyp gürrüň edendir.

Add comment


Security code
Refresh