Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 02 March 2018 15:17

mertebesi belent ýolbaşçy: Kudusda jemagat namazy okaljak güni ýakyndyr

mertebesi belent ýolbaşçy: Kudusda jemagat namazy okaljak güni ýakyndyr
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Siriýaly alymlaryň bir toparynyň arasynda beren gürrüňlerinde yslam meňzeşliklerine aýak direlmegini nygtap hemmämiziň Kudusda jemagat namazy okap bilmegmizi arzue edýärin elbetde şeýle bir gün däş däldir diýip beýan etdiler.

yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri penşenbe güni Siriýanyň Owgaf ministri Abdulsattar Al-Seýed we Siriýaly ulamalaryň bir topary bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňlerinde birnäçe ýyl mundan ozal Sionist režimi geljek 25 ýyla çenli Eýranyň başyna näme belalary getireris diýip toslady we şol wagtda biz olara siz geljek 25 ýyly görmersiňiz diýip aýtdyk diýdiler.

yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Siriýanyň prezidenti başar Assady öwga laýyk hasaplap durmuşda Siriýa birinji hatarda durandyr oňa  görä biziň borjymyz Siriýa goldaw bermekdir elbetde jenap başar Assad bir söweşiji höküminde özüni tanadandyr we çydamlylyk bilen duşmanlaryň garşysynda durandyr we bu  mesele bolsa bir millet üçin gaty möhüm meseledir diýip nygtadylar.

käbir milletleriň ejizligi we harlygy şol milletiň başlyklarynyň ejizliginden ugur alýandyr diýip yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri sözüne goşdylar.

Add comment


Security code
Refresh