Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 11 February 2018 18:25

22-nji bahman ýol ýörişiniň soňky kararhaty

22-nji bahman ýol ýörişiniň soňky kararhaty
şu gün tutuş Eýranda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýörişlere gatnaşan ilat Amerikanyň ygrarsyzlyklaryny ýigrenýändiklerini beýan etmek bilen bir wagtda Amerika henizem Eýran milletiniň birini duşmanydyr diýip yglan etdiler.

şu gün Eýran ilaty 22-nji bahman ýol ýörişiniň soňunda çykarlan kararhatda Eýrana garşy Amerikanyň amala aşyrýan syýasatlaryna Ýewropalylaryň hemralyk etmegi kabul ederlikli däldir diýip nygtadylar.

Eýran milleti şeýle-de bu kararhatda ýurduň bütin jogapkärlerinden we resmilerinden imperializm düzgüniň Eýrana garşy amala aşyrýan hereketlerine garşy çäre görmeklerini we Eýran halkynyň hukukyny kämil üpjün etmek ugurda garşylykly hereketlere baş goşmaklaryny islediler.

Eýran Yslam respublikasynyň gazananlary we üstünlikleri umumadamzady halas ediji nusga höküminde bütin musulmanlaryň we bütindünýä azada ynsanlaryň buýsanjydyr diýlip 22-nji bahman ýol ýörişiniň soňunda çykarlan kararhatda nygtalandyr.

Add comment


Security code
Refresh