Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 07 January 2018 19:59

Eýrandaky gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň birnäçesi azatlyga goýberildi

Eýrandaky gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň birnäçesi azatlyga goýberildi
Tehraniň garalawjysy Abbas Jafari dowlatabadi geçen iki güniň boýunda soňky wagtlarda ýüze çykan gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň 70-si derňew işleriň kämilleşmeginden we kepillikleriň alynmagyndan soňra azatlyga goýberilendir diýip yglan etdi.

Tehraniň garalawjysy Abbas Jafari dowlatabadi sözüniň dowamynda Eýrandaky gozgalaňçylaryň öňünde çynlakaýlyk bilen durulmagyny nygtap kazylaryň wezipesi gozgalaňlyklaryň gidişinde tutulanlaryň dosýesine tizlik bilen ýetişiklik etmekdir diýip beýan etdi.

gozgalaňlyklaryň gidişinde aldanan adamlar bilen onuň asly sebäpkärleriniň arasynda parh kaýyl bolunmalydyr diýip Tehraniň garalawjysy Abbas Jafari dowlatabadi sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh