Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 11 November 2017 15:54

Ruhani: duşmanlar sebitde täze pitneleriň yzyndadyrlar

Ruhani: duşmanlar sebitde täze pitneleriň yzyndadyrlar
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani dürli mekirli hileleriniň şowsuzlyga uçramagyndan soňra duşmnalaryň sebitde täze pitneleriň yzyndadyklaryny aýtdy.

şu gün Hasan Ruhani Tehranda Eýranyň 3 güýjiniň başlyklarynyň maslahatyndan soňra habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde sebit milletleriniň terrorizme garşy göreşmekde gazanan uly üstünliklerine yşarat edip durmuşda Yrak, Siriýa we Liwan halky goşun güýçleriniň hemde dost ýurtlarynyň ylaýtada Eýranyň kömekleri bilen kynçylyklardan halas bolup terrorizm meselesini çözüp barýandyrlar diýdi.

Ruhani şeýle-de sebit ýurtlarynyň bölmek baradaky duşmanlaryň hileleri şowuzlyga uçrandyr diýip sözüne goşdy.

Eýranyň prezidenti Ýemen ilatynyň ýagdaýna hem yşarat edip bu uýrda garşy amala aşyrylýan howa hüjümler bilen bir wagtda bu ýurdy howadan, gury ýerden we deňizden gurşawa salmak çydar ýaly däldir diýip nygtady.

sebitiň durmuşky ýagdaýy duşmanlaryň täze hileleriň yzyndadyklaryny mälim edýär oňa görä hemmleler şol sanda ýurduň jogapkärleri we ilat hüşgär bolmalydrlar diýip Ruhani nygtap geçdi.

Add comment


Security code
Refresh