Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 13 September 2017 21:44

Mertebesi belent ýolbaşçynyň Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygy

Mertebesi belent ýolbaşçynyň Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygy

 

 

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri maslahatyň nämedigini saýgarmak, ýurduň kynçylyklaryna çäreleri teklip etmek we umumy syýasatlary belli etmek ugurda maslahat bermekligi Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň asly 3 wezipesi hasaplap bu ýygnagyň ýüze-ýüz ynkylaby pikir we amal etmegini we ynkylaby galmagyny nygtadylar.

Şu gün Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň täze döwrüniň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygynda ýurduň salasyny saýgaryp amal etmek baradaky bu ýygnagyň inçe we uly jogapkärçiligine yşarat edip Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagyny bir wagtda bir maslahaty ileri sürjek wagty we yslam şura  mejlisiniň nazaryny goragçy geňeşiň saýgaryşyndan ýokarda bilen ýagdaýynda  ikinji maslahat höküminde ileri srüliýän teklibiň gaty möhüm, anyk we açyk bolmalydygyna garamalydyr we ýygnagyň köp agzalarynyň goldamagynda çäklije wagtyň içinde wagtlaýyn tärde şol maslahaty amala aşyrmalydyr diýip nygtady.

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda bir maslahat gündelik dälde eýsem uzak möhletli garaýyş esasynda amala aşyrylmalydyr we bu meseläni saýgarmak ugurda hem anyk, kämil we senetli gepleşikler geçirilmelidir we bütin agzalar şol sanda goragçy geňeşiň fig alymlary hem oňa gatnaşmalydyrlar diýip beýan etdiler.

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň täze döwrüniň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygynda ýurduň salasyny saýgaryp amal etmek baradaky bu ýygnagyň inçe we uly jogapkärçiligine yşarat edip Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagyny bir wagtda bir maslahaty ileri sürjek wagty we yslam şura  mejlisiniň nazaryny goragçy geňeşiň saýgaryşyndan ýokarda bilen ýagdaýynda  ikinji maslahat höküminde ileri srüliýän teklibiň gaty möhüm, anyk we açyk bolmalydygyna garamalydyr we ýygnagyň köp agzalarynyň goldamagynda çäklije wagtyň içinde wagtlaýyn tärde şol maslahaty amala aşyrmalydyr diýip nygtady.

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda bir maslahat gündelik dälde eýsem uzak möhletli garaýyş esasynda amala aşyrylmalydyr we bu meseläni saýgarmak ugurda hem anyk, kämil we senetli gepleşikler geçirilmelidir we bütin agzalar şol sanda goragçy geňeşiň fig alymlary hem oňa gatnaşmalydyrlar diýip beýan etdiler.

 

Add comment


Security code
Refresh