Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 07 September 2017 21:12

Myanmardaky musulmanlaryň gyrana berilmegi adamkärçigiň ýüzüni garaldandyr

Myanmardaky musulmanlaryň gyrana berilmegi adamkärçigiň ýüzüni garaldandyr

 

 

Eýran häkimiýetiniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň başlygy dünýä derejesinde hamala adam hukukyndan we ynançdyr beýan azatlygyndan arka çykmakda özlerini öňdew saýýan ýurtlaryň dymyp parhsyz oturmaklarynyň saýasynda Myanmaryň zulum astyndaky musulmanlaryna garşy rowa görülýän jenaýatlar yslam dünýäsini matama uçardandyr we adamkärçiligiň  hem ýüzüni garaldandyr diýdi.

Şu gün Aýatolla Mahmud haşemi Şahrudi bir beýannama boýunça Myanmardaky musulmanlaryň gyrana berilmegini ýazgaryp Myanmaryň musulmanlarynyň gyrana berilmegi adam hukukyndan arka çykmak ugurda aýdylýan şygarlaryň bütindünýä imerializmiň başga şygarlary ýaly diňe başga ýurtlaryň ylaýtada musulman ýurtlaryň içeri işlerine syýasy we medeni taýdan aralaşmak maksady bilen ileri sürülýänligini mälim edendir diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh