Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 15 August 2017 16:46

Ruhaniň teklip eden ministrleriniň kesarlyklaryna garalýar

Ruhaniň teklip eden ministrleriniň kesarlyklaryna garalýar

 

 

Şu gün Eýranyň yslam şura mejlisiniň 12-nji prezidentiň teklip eden ministrleriniň kesarlyklaryna garap başlady.

Prezident Hasan Ruhani mejlisiň maslahatynyň başynda gürrüň bermek bilen bir wagtda teklip eden ministrlerinden arka çykdy.

Hasan Ruhani şeýle-de Amerikanyň döwlet adamlarynyň edýän işlerinden gürrüň gozgap egerde Amerika Eýranyň tersine bolýan gadaganlyklaryny dowam etdirse Tehran hem gysga wagtda ýadro ylalaşygyň bilelikdäki iş maslahatyndan çykyp bilýändir diýdi.

Amerikanyň resmileri gadaganlyklaryň we zor aýdyjy gürrüňleriň ýeňilendigi babatly öňki döwletleriniň gepleşikler stolyň başynda oturmaklyga mejbur bolandyklaryny we egerde şol tejribereler dolanmaklyga ykjam bolýan bolsalar Eýranyň gysga wagtdada gepleşikleriň geçirlip başlan zamanyndan öňki döwürleriniň öňdebaryjyrak ýagdaýyna dolanyp bilýändigini bilmelidirler diýip prezident Ruhani sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh