Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Arabystanyň durmuşky häkimleri Sionist režimiň ýanynda Ortagündogarda urş we jenaýatyň simwolyna dönendirler diýdi.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili Behruz kamalwandir ýadro ylalaşygyň bozulmagy halkara köpçüligine we rol oýnaýan ýurtlara bir urgy boljakdyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Braziliýanyň prezidenti Miçel Temer bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdyň ykdysady gatnaşyklarynyň çuňlaşdyrylmagyny we şol bir wagtda Eýran bilen Braziliýanyň arasynda söwda deň agramlylygyň …
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani bilen Orsýet dumasynyň başlygy Wýaçeslaw Wolodin Tehranda parlament hyzmatdaşlyklary barada bir ylalaşyga gol çekdiler.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti ýadro ylalaşygyň bozulmagynyň tawanyny ygraryndan dänen taraplar bermelidirler diýmek bilen Tehran döwleti her hili ýagdaýa taýýardyr we ýadro ylalaşygyň şowsyzlyga uçramagy netijesinde ygraryndan dänenler puşman boljakdyrlar …
Eýran mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin brujerdi Tehran döwletiniň öz bähbitleri esasynda ýadro ylalaşygynda galanlygyny aýdyp Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykan ýagdaýynda bu ylalaşykda galmak Eýranyň maksatlaryny …
Eýranyň güýç ministri bilen Türkmenistanyň energiýa ministri Tehranda geçiren bilelikdäki maslahatynda energiýa we suw dogrysynda durnukly hyzmatdaşlygyň hemde energiýa we suw boýunça bilelikdäki komitetiň guralmagynyň zerurlygyny nygtadylar.
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleriň Siriýadaky wekili Aýatolla Abolfaz Tabatabaei Aşkzari bu ýurduň günbatarynda ýerleşen Hamah welaýatynyň terrorçylardan arassalanan sebitlerine baryp haram goraýjy güýçler bilen duşuşyp …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Amerikanyň prezidenti Arabystany sagmak işini dyngysyz dowam edip durandyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani goňşy we dünýä ýurtlary bilen önjeýli gatnaşyklary berkarar etmek Eýranyň usully syýasatlaryndandyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýranyň goňşy ýurtlar bilen dostluk açmagy strategik çäredir diýdi.
Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň wekili ýadro ylalaşygynyň peselmeginiň öňüne geçmek halkara köpçüliginiň borjydyr diýmek bilen ýadro ylalaşygynyň ygtybary we dowamy başga taraplaryň bu ylalaşyga kämil amal etmeklerine baglydyr diýdi.
Eýranyň goranmak ministri Orsýetiň halkara howpsuzlyk maslahatyna gatnaşmak hemde bu ýurduň resmileri bilen goranyş we harby meseleler barada gürrüň etmek üçin şu gün Moskwa sapar etdi.
yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň parlamentara bileleşiginiň başlygy palestinalylaryň ýer güni mynasybetli geçiren ýol ýörişleriniň gidişinde basybalyjy sionist režimiň amala aşyran jenaýatyny ýazgaryp yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlardan bu meselä …
şu gün ýekşenbe 1397-nji hijri şemsi senesiniň farwardin aýynyň 12-si Eýran milletiniň yradasynyň başa baran gününiň ýyllygydyr.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Gaza zolagynda ýüze çykan ganly hadysany Adamçylyk kesbine laýyk gelmeýän utançly hereket hasaplady.
şu gün Eýran goşuny birinji aprele babar gelýän 12-nji farwardin güni mynasybetli bir beýannama boýunça Eýran Yslam respublikasy gününi Eýranyň ynkylabçy we ägä milletine gutlady.
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy Eýran milleti Ymam Aly (a.s)iň jihadyndan ugur alyp eziji düzgüniň garşysynda durup ýeňiş gazanandyr diýdi.
Birleşen MIlletler Guramasyndaky Eýranyň wekili Ýemeniň Ansarolla hereketiniň Riýada garşy amala aşyran raketa hüjüminde Eýranyň eli bolandyr diýip Saud Arabystanyň ýapýan aýyplamasyny esassyz hasaplady.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Türkmenistana gurnan saparynyň gidişinde bu ýuryň Mary şäheriniň taryhy we dini mekanlaryny ýakyndan baryp gördi.
Page 1 of 162