Eýran
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda Omanyň daşary işler ministri ýüsüp Bin Alawi bilen geçiren duşuşygynda Tejran-Mukatyň gatnaşyklarynyň geçirminiň giňeldilmegini nygtady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Ýewropa ýurtlary Eýranyň raketa meselesini ýadro ylalaşygyna gatyşdyrmaly däldirler we bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal etmegiň hemde Amerikany hem şu ugurda özleri bilen …
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işleri boýunça orunbasary öten agşam Wenada ýadro ylalaşygyň bilelikdäki komissiýasynyň maslahatyndan soňra beren gürrüňlerinde bilelikdäki komissiýada Amerikanyň garşysynda bir meňzeş garaýyşa gulluk edildi we hoşniýetlilik …
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy duşmanlar dürli syýasy, ykdysady, sosial we medeni pitneler bilen yslam düzgünine urgy urmagyň yzyndadyrlar diýdi.
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri bilelikdäki komissiýasynyň 12-nji maslahatynyň soňunda 8 hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Eýranyň sebitdäki oenyna yşarat edip sebitde howpsuzlygyň berkarar edilmegine kömek etmek üçin Eýran sebitde huzurlydyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasy Aziýa we Afrka yklymlaryny Ýewropanyň demirgazyfyna birikdirip biljek şaýol bolup başarjakdyrlar diýdi.
Eýranyň içeri işler ministri Abdorreza Rahmani Fazli neşe maddalaryň döretýän kynçylyklaryny halkara derejesindäki hyzmatdaşlyklar we syýasy ýörelgeleri gyraga taşlamak bilen çözüp boljakdyr diýip nygtady.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy dünýäniň umumy pikirleri halkara guramalaryň adam hukuk baradaky ikiýüzli boluşlaryny käbul etmeýärler diýdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri bilen Pakistanyň premýer ministri özra hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nygtadylar.
Eýran yslam respublikasynyň daşary işler ministri bilen Pakistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň aýratynda syýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň pugtalandyrylmagyny nygtadylar.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Siriýa we ýemen ýurtlarynyň urşa uçran ilatynyň çekýän ejirlerini we dertlerini azaltmak hemde bu ýurtlara ynsanperwer kömekleri ibermek ugurda bar tagallasyny etjekdir diýip …
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin Brujerdi Eýranyň Londondaky ilçihanasyna garşy amala aşyrlan hüjüm Britaniýanyň polisiýasynyň rugsaty bolmasa boljak iş däldir diýdi.
Tehraniň juma namazynyň hatyby Eýranyň sebitdäki huzury daşary gudratlaryň hiç birine ýetýän ýeri ýokdyr we Eýran hiç kime sebitiň içeri işlerine gatyşmaga rugsat bermez diýip nygtady.
Yragyň prezidenti Foad Masum bu ýurduň döwletidir milletiniň terrorçy toparlara garşy göreşmek ugurda Eýranyň ýerine ýetiren rolyny unutmazlar diýdi.
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Sionist režimini goldamakda özüne çäklik kaýyl bolýan däldir we Amerikanyň bähbitlerini Sionist režiminiň ýolunda gurban etmäge taýyndyr diýdi.
yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Ali Akbar Welaýati egerde Amerikalylar goranyş çäklikleri Eýrana töňkemegiň yzynda bolsalar Eýranyň döwletidir milletiniň oňa boýun bolmajakdyklaryny bilip goýsunlar diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani howpsyzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak hemde sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň gerimini giňeltmek ugurda ýadro ylalaşygyň goralmagyny nygtap ýadro ylalaşygyň bozulmagy hemmeleri ökündirjekdir diýip nygtady.
Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian şugün Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Page 1 of 160