Eýran
Eýran we onuň töweregindäki sebitler adyndaky halkara konferensiýa Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygynyň ýörite maslahatçysy Eýran bilen Yragyň durnukly we mäkäm gatnaşyklardan paýlydygyny aýtdy.
düýn ikindin birnäçe adamyň Eýran Yslam respublikasynyň Erbildäki konsullygyna hüjüm etmekleriniň yzy bilen bu konsullyk bir beýannama çykardy.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleridürli jähetlerden merhum Aýatolla Haj Seýed Mustafa Humenini öz boluşly hasaplady.
Eýranyň daşary işler ministrniň hukuk we halkara işler boýunça orunbasary Seýe Abbas Aragçi Birleşen Milletler Guramanyň baş assembleýasynda Amerikanyň prezidentiniň Eýrana garşy aýdan gürrüňleri açaçanlykda ýadro ylalaşygyny bozmak manysyndadyr diýdi.
Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati Yrak Kürdüstanyň garaşsyzlygy ugurdaky ýasama taslama Yrakly güýçleriň Kerkuk welaýatyna mussallat bolmagy bilen taryha gowşurlandyr diýdi.
Eýranyň Sepah Pasdarany Sionizm düzgünine garşy dyngysyz söweşleriň dowam etdirilmegini we Eýranyň raketa goranyş kuwwatlylygynyň ösdürilmegini nygtadylar.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serdar serleşger Pasdar Muhammet Bageri damaskda Siriýanyň prezidenti Başar Assad bilen duşuşyp bu ýurduň özgerişleri barada gürrüň etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani ýadro ylala'ygyna urgy urmakda Amerikanyň ýeke galmagyny Eýran Yslam Respublikasynyň gazanan üstünlikleriniň birisi hasaplady.
Eýranyň milli nebit kompaniýasynyň başlygy daşary ýurt kompaniýalaryň Gönorta pars nebit gatlaklaryny ösdürmek üçin göwünlidiklerini habar berdi.
Eýranyň Yslam Şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti halkara ylalaşyklary äsgermezlik etmek bilen bir wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň hem hormatyny saklaýan däldir we ygrarsyzlygyny bütindünýä ähline aýan edendir diýdi.
Eýran Yslam respublikasynyň döwlet baştutany Amerikanyň prezidentiniň aýdan gürrüňlerini Eýranyň beýik milletiniň tersine bolýan puç aýyplamalar bildi
Eýranyň döwlet baştutany ýadro ylalaşygy baradaky bütin taraplaryň öz yrarynda durmaklaryny nygtamak bilen bir wagtda bütin taraplaryň öz yrarynda duran mahalyna çenli Eýran yslam Respublikasy hem öz ygrarynda durjakdyr diýip …
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň prezidenti Donald Tramyň syýasatklary bu wezipä geleni bäri halkara derejesinde bu ýurdy halkara köpçiliginden çykarmak ugura iterendir.
Page 1 of 150