Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dünýä
Merkezi Aziýanyň ykdysady hyzmatdaşlyklar guramasynyň ministrleriniň 16-njy konferensiýasy halkara guramalaryň wekilleriniň ghatnaşmagynda täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçirildi.
Arabystanyň daşary işler ministri Amerikalylar bilen bir ugurda Eýranyň ýadaro we harby merkezleriniň ýakyndan baryp görülmegi ugurdaky hereketlere badalga berilmegini isledi.
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň adalatçylyk ministrler geňeşiniň 5-nji maslahaty Özbegistanyň adalatçylyk ministrniň bolbaşçylygynda bu ýurduň paýtagty Daşkentde geçirildi.
terrorçy DAEŞ topary düýn Kabul bilen Gur welaýatlarynda 89 owgan namazhonyň şehit bolmagyna baryp çatan terrorçylykly hüjümleriň jogäpkärçiligini öz üstüne lady.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Yrak Kürdüstanynyň ilatyndan döwletleriniň eden işleriniň netijelerine garap olary suda çekmeklerini isledi.
Ýewropa Bileleşiniň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugerini Ýewropa döwletlerinde Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda hasyl bolan ýadro ylalaşygyny goldamaklaryny isledi.
Palestinanyň Hamas hereketinipň syýasy gullugynyň agzasy bütin taraplarypň gatnaşmagynda Palestinanyň milli ýaraşyk otlysynyň herekete düşenligini aýdyp bu otly hiü haçan togtamaz diýip yglan etdi.
Thursday, 05 October 2017 19:12

Arabystanyň patyşasynyň Moskwa sapary