Dünýä
Yrak Kürdüstanynyň ýerli edarasynyň başlygy Niçerwan Barezani Fransiýa saparynda beren gürrüňlerinde Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygy ugurda geçirlen referensomyň netijesini bikanun yglan etmegi baradaky bu ýurduň sudynyň hökümine Kürdüstan sebitiniň hormat goýýanlygyny …
Demirgazyk Koreanyň lideri Kim Jong-un Hwasong-15 kysymly balestik raketanyňsynagdan geçirilmeginden soňra çarşenbe güni daňdan bu ýurduň ýadrolyk ýurda dönenligini yglan etdi.
Amerikanyň goranmak ministrligi Siriýaly kürtlere ýarag ibermek baradaky programmasyna ýaňadan garajakdygyny we oňa üýtgeleňlikleri girizjekdigini yglan etdi.
Gyrgyzystanyň täze prezidenti Sooronbay Jeenbekowyň kasam dabarasy bu ýurduň paýtagty Bişkekde geçirildi.
Müsüriň howpsuzlyk çeşmeleri bu ýurduň Demirgazyk Sina welaýatynda bir metjitde amala aşyrlan terrorçylykly hüjümde birnäçe adamyň ölenligini ýada ýaralananlygyny yglan etdiler.
Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlyk senetlere gol çekdiler.
Liwan Hezbollasynyň başsekretary bu ýurduň premýer ministri Saad haririniň Saud resmileriniň basyşlary netijesinde wezipesinden kenara çekilmäge mejbur bolanlygyny aýdyp Saud Arabystanyň Liwanyň premýer ministrine eden bihotmatçylygy tutuş Liwan milletine bihormatçylyk …
Amerikanyň bir gäzeti Arabystanyň mirasdüşeriniň bir howuply gudrat oýunyň başyny bbaşlanlygyny ýazdy.
Saturday, 04 November 2017 19:50

Saad Hariri wezipesinden kenara çekildi

Liwanyň premýer ministri Saad hariri wezipesinden kenara çekildi. şu gün Saad hariri Arabystanda öz wezipesinden ýene bir ybaratda Liwanyň premýer ministri wezipesinden kenara çekilýänligini yglan etdi.
Amerikanyň prezidenti Donald Tramp ýene bir gezek bu ýurduň Kongressinden tizlik bilen Latary tärde ýene bir ybaratda gurra esasynda bosgun kabul edilmegine soň berilmegini isledi.
Palestina dolanşygynyň başsekretary Balfour nebannamasynyň 100 ýyllygy mynasybetli baýram edilmegi baradaky Britanýanyň premýer ministri Treza maýiň aýdan gürrüňini onuň nadanlygynyň we Palestina milletine garşy amala aşyrlan jenaýaty kabul edýänliginiň alamatydyr …
Owganystanyň Tehrandaky ilçisi DAEŞ terrorçylarynyň daşary kimliklerine garamak bilen olaryň Yrakdan we Siriýadan owganystana geçirilmegi adaty bir hereketdir diýdi.
Merkezi Aziýanyň ykdysady hyzmatdaşlyklar guramasynyň ministrleriniň 16-njy konferensiýasy halkara guramalaryň wekilleriniň ghatnaşmagynda täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçirildi.
Arabystanyň daşary işler ministri Amerikalylar bilen bir ugurda Eýranyň ýadaro we harby merkezleriniň ýakyndan baryp görülmegi ugurdaky hereketlere badalga berilmegini isledi.
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň adalatçylyk ministrler geňeşiniň 5-nji maslahaty Özbegistanyň adalatçylyk ministrniň bolbaşçylygynda bu ýurduň paýtagty Daşkentde geçirildi.
terrorçy DAEŞ topary düýn Kabul bilen Gur welaýatlarynda 89 owgan namazhonyň şehit bolmagyna baryp çatan terrorçylykly hüjümleriň jogäpkärçiligini öz üstüne lady.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Yrak Kürdüstanynyň ilatyndan döwletleriniň eden işleriniň netijelerine garap olary suda çekmeklerini isledi.
Ýewropa Bileleşiniň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugerini Ýewropa döwletlerinde Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda hasyl bolan ýadro ylalaşygyny goldamaklaryny isledi.
Palestinanyň Hamas hereketinipň syýasy gullugynyň agzasy bütin taraplarypň gatnaşmagynda Palestinanyň milli ýaraşyk otlysynyň herekete düşenligini aýdyp bu otly hiü haçan togtamaz diýip yglan etdi.