Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dünýä
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Demir Gazyk Koreýany raketa we ýadro işlerini kenarda goýmaga mejbur etmek niýeti bilen ýene bir gezek göni bolmadyk tärde bu ýurda garşy hüjüme geçmek …
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterreş bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine ýazan hatynda Eýranyň ýadro işleriniň parahatçylyklydygyny kepillendirýän iň oňat çäräniň ýadro ylalaşygydygyny aýdyp Amerikadan bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal …
yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň başlyklarynyň Kudusa goldaw bermek ugurdaky gyssagly maslahatynyň soňky beýannamasynda gündogar Kudusyň paýtagtlygynda Palestina döwletiniň ykrar edilmegi nygtaldy.
Owganystan döwletiniň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygy Abdulla Abdulla Taliban bilen ýaraşyk gepleşikleri geçirmegi teklip etdi.
Palestina dolanşygynyň daşary işler ministri Riýaz Al-maleki Kudus şäherini Sionist režimiň paýtagty adynda ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumy hakykaty üýtgedip bilmez we Kudus Palestinanyň bir bölegidir …
Palestinanyň azadalar hereketi Amerika döwletiniň bu ýurduň ilçihanasynyň telawiwden beýtolmukaddes şäherine geçirilmegi alestinalylara garşy urş yglan edilmegidir diýip yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministri Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Moskwada geçiren 7-nji maslahatynda bu ýurtlaryň hyzmataşlyklaryny ösdürmek baradaky tekliplerini ileri sürdi.
Orsýetiň daşary işler ministry Sergeý Lawrow Amerikanyň baş bozarlyklarynyň garşysynda ýene bir gezek ýadro ylalaşygy Moskwanyň goldaýanlygyny yglan etdi.
Yrak Kürdüstanynyň ýerli edarasynyň başlygy Niçerwan Barezani Fransiýa saparynda beren gürrüňlerinde Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygy ugurda geçirlen referensomyň netijesini bikanun yglan etmegi baradaky bu ýurduň sudynyň hökümine Kürdüstan sebitiniň hormat goýýanlygyny …
Demirgazyk Koreanyň lideri Kim Jong-un Hwasong-15 kysymly balestik raketanyňsynagdan geçirilmeginden soňra çarşenbe güni daňdan bu ýurduň ýadrolyk ýurda dönenligini yglan etdi.
Amerikanyň goranmak ministrligi Siriýaly kürtlere ýarag ibermek baradaky programmasyna ýaňadan garajakdygyny we oňa üýtgeleňlikleri girizjekdigini yglan etdi.
Gyrgyzystanyň täze prezidenti Sooronbay Jeenbekowyň kasam dabarasy bu ýurduň paýtagty Bişkekde geçirildi.
Müsüriň howpsuzlyk çeşmeleri bu ýurduň Demirgazyk Sina welaýatynda bir metjitde amala aşyrlan terrorçylykly hüjümde birnäçe adamyň ölenligini ýada ýaralananlygyny yglan etdiler.
Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlyk senetlere gol çekdiler.
Liwan Hezbollasynyň başsekretary bu ýurduň premýer ministri Saad haririniň Saud resmileriniň basyşlary netijesinde wezipesinden kenara çekilmäge mejbur bolanlygyny aýdyp Saud Arabystanyň Liwanyň premýer ministrine eden bihotmatçylygy tutuş Liwan milletine bihormatçylyk …
Amerikanyň bir gäzeti Arabystanyň mirasdüşeriniň bir howuply gudrat oýunyň başyny bbaşlanlygyny ýazdy.
Saturday, 04 November 2017 19:50

Saad Hariri wezipesinden kenara çekildi

Liwanyň premýer ministri Saad hariri wezipesinden kenara çekildi. şu gün Saad hariri Arabystanda öz wezipesinden ýene bir ybaratda Liwanyň premýer ministri wezipesinden kenara çekilýänligini yglan etdi.
Amerikanyň prezidenti Donald Tramp ýene bir gezek bu ýurduň Kongressinden tizlik bilen Latary tärde ýene bir ybaratda gurra esasynda bosgun kabul edilmegine soň berilmegini isledi.
Palestina dolanşygynyň başsekretary Balfour nebannamasynyň 100 ýyllygy mynasybetli baýram edilmegi baradaky Britanýanyň premýer ministri Treza maýiň aýdan gürrüňini onuň nadanlygynyň we Palestina milletine garşy amala aşyrlan jenaýaty kabul edýänliginiň alamatydyr …
Owganystanyň Tehrandaky ilçisi DAEŞ terrorçylarynyň daşary kimliklerine garamak bilen olaryň Yrakdan we Siriýadan owganystana geçirilmegi adaty bir hereketdir diýdi.