Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dünýä
Owgan habar çeşmeleri Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkiminiň öz işine başlanlygyny habar berdiler.
Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy bilen Özbegistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.
Gazagystanyň daşary gatnaşyklar boýunça işewürler geňeşiniň başlygy Siriýadaky we Yrakdaky syýasy we harby üýtgemelere garamak bilen 2018-nji ýylda Merkezi Aziýada terrorçylykly wehimler artjakdyr diýdi.
Özbegistanyň prezidenti täze miladi senesini bu ýurdyň ilatyna gutlap 2018-nji ýylyň Özbegistanyň ösüşinde belli bir sepgit boljakdygyny aýtdy.
Owganystanyň döwlet baş tutany Muhammet Aşraf Gani bu ýurdyň ilatyndan terrorçy toparlaryň hüjümleriniň garşysynda berk durmaklaryny isledi.
Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Amerika raketa garşy goranyş sistemany Ýaponiýa döwletine satmagy bilen ýarag şertnamasyny bozandyr diýdi.
Orsýetiň daşary işler ministrligi Amerika döwletiniň jenjel dörediji we öjükdiriji hereketleriniň netijesinde Koreýa ýarym adasynda harby çaknyşyklarynyň ýüze çykmagy barada duýduryş berdi.
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tilerson Eýran bilen gol çekilen ýadro ylalaşygyny aýyply ylalaşyk hasaplady.
Owganystanyň daşary işler ministri we bu ýurduň yslam jemgyýet Partiýasynyň başlygy salahoddin rabbani Owganystanyň Balh welaýatynyň häkimi Atamuhammet Nuriň gyrakda guýulmagy baradaky höküme ýaňadan garalmagyny isledi.
Täjigistanyň milli howpsyzlyk geňeşiniň öňki sekretary Emirgul Azimow Owganystanda DAEŞ militanlarynyň sanynyň köpelenligine yşarat edip Duşenbe döwleti terrorçylara garşy göreşmäge taýýardyr diýip yglan etdi.
Eýran. türkiýe, Pakistan, Owganystan, Orsýet we Hytaý ýurtlarynyň parlament başlyklarynyň gatnaşmaklarynda terrorizme garşy göreşmek çärelerine garamak adyndaky konferensiýa bir beýannama boýunça işini tamamlady.
Täjigistanyň döwlet baş tutany Owganystanyň demirgazyk sebitlerinde terrorçy DAEŞ toparynyň agzalarynyň huzurly bolmaklaryndan howatýrlanma bildirdi.
Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makroon Kudus hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynda tassyklanan karar hata yşarat edip Amerika özini ygtybardan gaçyrandyr diýdi.
düýn Birleşen Milletler Guramasynyň baş assembleýasynda Kudusa hemaýat bermek ugurda tassyklanan rezolýusiýany 128 ýurt goldady, 9 ýurt oňa garşy çykdy we 35 ýurt hem ses bermekden saklandy.
öten agşam Al-Saud režiminiň uruş uçarlarynyň Saada welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde harby bolmadyk 11 adam öldi we 8 adam hem ýaralandy.
Wednesday, 20 December 2017 19:59

Owganystanda DAEŞ-iň şowsuzlyga uçramagy

Owganystanyň goranmak ministrliginiň metbugat wekili terrorçy DAEŞ toparynyň Owganystandaky hereketleri şowuna bolmaz diýdi.
bütindünýä bankyň Gyrgyzystandaky gullugynyň başlygy Balarmah Agabazar bu bankyň Gyrgyzystanda bir milliard dollar maýa goýum etmek barada tutum tutanlygyny yglan etdi.
Owganystanyň demir gazyk sebitlerinde ýaşaýan ilat bu ýurdyň milli birleşik döwletiniň başlyklarynyň Balh welaýatynyň häkimi Ata Muhammet Nury kenarda goýmak baradaky tutumlarynyň gaýtawulynda bu raýlaryndan gaýtmaklaryny islediler.
musulman ýurtlaryň mejlislerara bileleşiginiň Palestina komiteti Amerikanyň prezidentiniň Kudusa garşy tutan tutumyny Palestina milletiniň hukukyny äp-äşgärlikde depelemek manysynda bildi.
musulman ýurtlaryň mejlislerara bileleşiginiň Palestina baradaky komiteti duşenbe güni Tehranda Eýran, Mali we Yrak ýurtlarynyň mejlis başlyklarynyň gatnaşmaklarynda adatdan daşary maslahatyny maslahat geçirýär.