Dünýä
Owganystanyň daşary işler ministri we bu ýurduň yslam jemgyýet Partiýasynyň başlygy salahoddin rabbani Owganystanyň Balh welaýatynyň häkimi Atamuhammet Nuriň gyrakda guýulmagy baradaky höküme ýaňadan garalmagyny isledi.
Täjigistanyň milli howpsyzlyk geňeşiniň öňki sekretary Emirgul Azimow Owganystanda DAEŞ militanlarynyň sanynyň köpelenligine yşarat edip Duşenbe döwleti terrorçylara garşy göreşmäge taýýardyr diýip yglan etdi.
Eýran. türkiýe, Pakistan, Owganystan, Orsýet we Hytaý ýurtlarynyň parlament başlyklarynyň gatnaşmaklarynda terrorizme garşy göreşmek çärelerine garamak adyndaky konferensiýa bir beýannama boýunça işini tamamlady.
Täjigistanyň döwlet baş tutany Owganystanyň demirgazyk sebitlerinde terrorçy DAEŞ toparynyň agzalarynyň huzurly bolmaklaryndan howatýrlanma bildirdi.
Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makroon Kudus hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynda tassyklanan karar hata yşarat edip Amerika özini ygtybardan gaçyrandyr diýdi.
düýn Birleşen Milletler Guramasynyň baş assembleýasynda Kudusa hemaýat bermek ugurda tassyklanan rezolýusiýany 128 ýurt goldady, 9 ýurt oňa garşy çykdy we 35 ýurt hem ses bermekden saklandy.
öten agşam Al-Saud režiminiň uruş uçarlarynyň Saada welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde harby bolmadyk 11 adam öldi we 8 adam hem ýaralandy.
Wednesday, 20 December 2017 19:59

Owganystanda DAEŞ-iň şowsuzlyga uçramagy

Owganystanyň goranmak ministrliginiň metbugat wekili terrorçy DAEŞ toparynyň Owganystandaky hereketleri şowuna bolmaz diýdi.
bütindünýä bankyň Gyrgyzystandaky gullugynyň başlygy Balarmah Agabazar bu bankyň Gyrgyzystanda bir milliard dollar maýa goýum etmek barada tutum tutanlygyny yglan etdi.
Owganystanyň demir gazyk sebitlerinde ýaşaýan ilat bu ýurdyň milli birleşik döwletiniň başlyklarynyň Balh welaýatynyň häkimi Ata Muhammet Nury kenarda goýmak baradaky tutumlarynyň gaýtawulynda bu raýlaryndan gaýtmaklaryny islediler.
musulman ýurtlaryň mejlislerara bileleşiginiň Palestina komiteti Amerikanyň prezidentiniň Kudusa garşy tutan tutumyny Palestina milletiniň hukukyny äp-äşgärlikde depelemek manysynda bildi.
musulman ýurtlaryň mejlislerara bileleşiginiň Palestina baradaky komiteti duşenbe güni Tehranda Eýran, Mali we Yrak ýurtlarynyň mejlis başlyklarynyň gatnaşmaklarynda adatdan daşary maslahatyny maslahat geçirýär.
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Demir Gazyk Koreýany raketa we ýadro işlerini kenarda goýmaga mejbur etmek niýeti bilen ýene bir gezek göni bolmadyk tärde bu ýurda garşy hüjüme geçmek …
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterreş bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine ýazan hatynda Eýranyň ýadro işleriniň parahatçylyklydygyny kepillendirýän iň oňat çäräniň ýadro ylalaşygydygyny aýdyp Amerikadan bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal …
yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň başlyklarynyň Kudusa goldaw bermek ugurdaky gyssagly maslahatynyň soňky beýannamasynda gündogar Kudusyň paýtagtlygynda Palestina döwletiniň ykrar edilmegi nygtaldy.
Owganystan döwletiniň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygy Abdulla Abdulla Taliban bilen ýaraşyk gepleşikleri geçirmegi teklip etdi.
Palestina dolanşygynyň daşary işler ministri Riýaz Al-maleki Kudus şäherini Sionist režimiň paýtagty adynda ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumy hakykaty üýtgedip bilmez we Kudus Palestinanyň bir bölegidir …
Palestinanyň azadalar hereketi Amerika döwletiniň bu ýurduň ilçihanasynyň telawiwden beýtolmukaddes şäherine geçirilmegi alestinalylara garşy urş yglan edilmegidir diýip yglan etdi.
Eýranyň daşary işler ministri Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Moskwada geçiren 7-nji maslahatynda bu ýurtlaryň hyzmataşlyklaryny ösdürmek baradaky tekliplerini ileri sürdi.
Orsýetiň daşary işler ministry Sergeý Lawrow Amerikanyň baş bozarlyklarynyň garşysynda ýene bir gezek ýadro ylalaşygy Moskwanyň goldaýanlygyny yglan etdi.