Dünýä
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Waşington bilen Ankaranyň gatnaşyklarynyň çylşyrymlaşyp duran mahalynda Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Palestinanyň daşary işler ministri Riaz Al-Maleki mundan ozal Ysraýyl režimi bilen geçirilen gepleşikler wagty köýdürmek bolandyr diýdi.
Monday, 12 February 2018 21:32

Trump:ýadro ylalaşygy elhenç ylalaşykdyr

Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýene bir gezek ýadro ylalaşygyny iň erbet ylalaşygy hasaplady.
Orsýetiň daşary işler ministri bu ýurdyň töwereginde Amerikanyň amala aşyrýan harby hereketlerini Moskwa garşy howp hasaplady.
Tuesday, 06 February 2018 21:53

Täjigistanda ýüzlerçe mesjit ýapyldy

Täjigistanyň din işleri boýunça döwlet komitetiniň jogapkäri bu ýurtda 2 müňe golaý mesjidiň ýapylanlygyny habar berdi.
Türkiýe döwleti Siriýanyň demirgazyk sebitlerinde ýerleşen Amerikaly harbylara ýene bir gezek duýduryş berdi
Gazagystanyň milli howpsyzlyk komiteti ekstremistik pikirleri we düşünjeleri neşir etmek ýazygy bilen 12 adamyň tutulanlygyny yglan etdi.
Palestina dolanşygynyň ýokary derejeli agzasy Saeb Arigat bu dolanşygyň Palestina ülkelerinde Sionist režiminiň basyp alyjylygynyň togtadylmagyndan başga zat bilen kanagatlanmaz diýmek bilen Palestinaly awaralaryň we ýesirleriň meselesi hem çözülmelidir diýip …
Fransiýanyň daşary işler ministri Žan Io Lodriýan Eýran bilen ýadro ylalaşygyna gol çeken taraplar öz wadalaryna hökman amal etmelidirler diýdi.
Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew ýadro ylalaşygyny näçe taraplaýyn diplomatiýa üstünligi hasaplap ýadro ylalaşygyň dowam etdirilmelidigini nygtady.
Türkiýäniň premýer-ministri Binali Ýyldyrym bu ýurdyň goşun güýçleriniň serhetlerdäki her hilli wehime berk gaýtawul berjekdiklerini yglan etdi.
habar çeşmeleri Owganystanyň yslam partiýasy bilen Taliban toparynyň agzalarynyň arasynda çaknyşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdiler.
Afrikanyň 54 ýurdynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilleri Afrigalylar baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň aýdan gürrüňini ýazgardylar.
Demir Gazyk Koreýanyň baştutany Pyongyanga garşy amala aşyrylýan halkara gadaganlyklar bir asyrlap dowam etse-de bu ýurt möhüm kynçylyga gabat gelmez diýmek bilen onuň garşysynda berk durjakdygyny aýtdy.
Owgan habar çeşmeleri Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkiminiň öz işine başlanlygyny habar berdiler.
Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy bilen Özbegistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.
Gazagystanyň daşary gatnaşyklar boýunça işewürler geňeşiniň başlygy Siriýadaky we Yrakdaky syýasy we harby üýtgemelere garamak bilen 2018-nji ýylda Merkezi Aziýada terrorçylykly wehimler artjakdyr diýdi.
Özbegistanyň prezidenti täze miladi senesini bu ýurdyň ilatyna gutlap 2018-nji ýylyň Özbegistanyň ösüşinde belli bir sepgit boljakdygyny aýtdy.
Owganystanyň döwlet baş tutany Muhammet Aşraf Gani bu ýurdyň ilatyndan terrorçy toparlaryň hüjümleriniň garşysynda berk durmaklaryny isledi.
Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Amerika raketa garşy goranyş sistemany Ýaponiýa döwletine satmagy bilen ýarag şertnamasyny bozandyr diýdi.