Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dünýä
Meniň üçin şu gün bu ýerde bolmak uly hormatdyr diýip, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Şahid Hakan Abbasi TOPH taslamasynyň nobatdaky tapgyryna başlanmagyna bagyşlanan dabarada çykyş edende aýtdy.
“Bu gün biz diňe bir gaz geçirijisiniň gurluşygynyň düýbüni tutmak bilen çäklenmän, eýsem, geljekki nesillerimiz üçin binýady, hyzmatdaşlygyň binýadyny goýýarys” diýip, Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani TOPH taslamasynyň nobatdaky tapgyrynyň …
Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky DAEŞ toparyna garşy bileleşik bu toparyň agzalaryny Siriýanyň demirgayk gündogaryndan başga mekana geçirip durandyr diýip habar çeşmeleri yglan etdiler.
Saud Arabystanyň daşary işler ministri Eýran Yslam Respublikasyna garşy esassyz we ýalan toslamalaryny gaýtalap Eýrany başga ýurtlaryň içeri işlerine goşulmaklykda aýyplady.
Wall Street žurnal gazeti Amerika Türkiýäni Eýran hemde Orsýetden daşlaşdyrjak bolup tagalla edýändir diýip ýazdy.
Birleşen Milletler Guramasyndaky Amerikanyň ilçisi Eýrana garşy toslamalaryny gaýtalap howpsuzlyk geňeşiň Eýrana garşy bir herekete baş goşmak wagty bolandyr diýdi.
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Waşington bilen Ankaranyň gatnaşyklarynyň çylşyrymlaşyp duran mahalynda Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Palestinanyň daşary işler ministri Riaz Al-Maleki mundan ozal Ysraýyl režimi bilen geçirilen gepleşikler wagty köýdürmek bolandyr diýdi.
Monday, 12 February 2018 21:32

Trump:ýadro ylalaşygy elhenç ylalaşykdyr

Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýene bir gezek ýadro ylalaşygyny iň erbet ylalaşygy hasaplady.
Orsýetiň daşary işler ministri bu ýurdyň töwereginde Amerikanyň amala aşyrýan harby hereketlerini Moskwa garşy howp hasaplady.
Tuesday, 06 February 2018 21:53

Täjigistanda ýüzlerçe mesjit ýapyldy

Täjigistanyň din işleri boýunça döwlet komitetiniň jogapkäri bu ýurtda 2 müňe golaý mesjidiň ýapylanlygyny habar berdi.
Türkiýe döwleti Siriýanyň demirgazyk sebitlerinde ýerleşen Amerikaly harbylara ýene bir gezek duýduryş berdi
Gazagystanyň milli howpsyzlyk komiteti ekstremistik pikirleri we düşünjeleri neşir etmek ýazygy bilen 12 adamyň tutulanlygyny yglan etdi.
Palestina dolanşygynyň ýokary derejeli agzasy Saeb Arigat bu dolanşygyň Palestina ülkelerinde Sionist režiminiň basyp alyjylygynyň togtadylmagyndan başga zat bilen kanagatlanmaz diýmek bilen Palestinaly awaralaryň we ýesirleriň meselesi hem çözülmelidir diýip …
Fransiýanyň daşary işler ministri Žan Io Lodriýan Eýran bilen ýadro ylalaşygyna gol çeken taraplar öz wadalaryna hökman amal etmelidirler diýdi.
Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew ýadro ylalaşygyny näçe taraplaýyn diplomatiýa üstünligi hasaplap ýadro ylalaşygyň dowam etdirilmelidigini nygtady.
Türkiýäniň premýer-ministri Binali Ýyldyrym bu ýurdyň goşun güýçleriniň serhetlerdäki her hilli wehime berk gaýtawul berjekdiklerini yglan etdi.
habar çeşmeleri Owganystanyň yslam partiýasy bilen Taliban toparynyň agzalarynyň arasynda çaknyşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdiler.
Afrikanyň 54 ýurdynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilleri Afrigalylar baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň aýdan gürrüňini ýazgardylar.
Demir Gazyk Koreýanyň baştutany Pyongyanga garşy amala aşyrylýan halkara gadaganlyklar bir asyrlap dowam etse-de bu ýurt möhüm kynçylyga gabat gelmez diýmek bilen onuň garşysynda berk durjakdygyny aýtdy.