Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 22 March 2018 17:15

Seýed hasan Nasrollah: Liwan Hezbollasynyň parlament saýlawlaryna gatnaşmagyndan maksat ýurdy ösdürmekdir

Seýed hasan Nasrollah: Liwan Hezbollasynyň parlament saýlawlaryna gatnaşmagyndan maksat ýurdy ösdürmekdir
Liwan Hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrolla ýenede iki aýdan geçirljek parlament saýlawlara yşarat edip Liwan Hezbollasy bu ýurduň parlamentine goşulyp bu ýurduň köpugurly ösüşine ýardam bermegiň yzyndadyr diýip yglan etdi.

Liwan Hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrolla öten agşam eden çykyşynda Liwanyň parlament saýlawlary bu ýurduň milli gidratyny ýaňadan janlandyrmak üçin bir pursatdyr diýmek bilen milletimiziň we çydam toplumynyň sesini eşitdirmek niýeti bilen parlament saýlawlaryna goşulýandyrys diýip nygtady.

hökümet düzüminde syýasy we edary reformalaryň amala aşyrylmagyny yzarlajakdyrys diýip Liwan Hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrolla sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh