Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 16 March 2018 19:50

Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri Astana maslahatynyň soňky beýannamasyny çykardylar

Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri Astana maslahatynyň soňky beýannamasyny çykardylar
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.

Muhammet jawad Zarif, Srgeý lawrow hemde Mewlut çawuş Oglu ýaňky beýannamada Siriýadaky taraplaryň arkadaşlyklarynyň dowam etdirilmegini we taýpaparazlykdan gaça durulmagyny nygtap geçdiler.

olar şeýle-de terrorizme garşy göreşmekde arkadaşlyk eden taraplara minnetdarlyk bildirip Siriýanyň syýasy geçişi döwrüne talaba laýyk şertleriň döredilmegini we Siriýanyň garaşsyzlygyna, häkimiýetine we toprak bitewiligine hormat goýulmagyny islediler.

Add comment


Security code
Refresh