Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 16 February 2018 18:23

Niki Hilli: Eýrana garşy herekete baş goşmak wahty bolandyr

Niki Hilli: Eýrana garşy herekete baş goşmak wahty bolandyr
Birleşen Milletler Guramasyndaky Amerikanyň ilçisi Eýrana garşy toslamalaryny gaýtalap howpsuzlyk geňeşiň Eýrana garşy bir herekete baş goşmak wagty bolandyr diýdi.

fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýrana garşy pozisiýalary ileri sürmekde at gazanan Niki Hilli BMG-niň işewürleriniň çykaran hasabaty Eýrandan ýemene ýarag geçirilýänligini belli edendir diýmek bilen indi BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň Eýrana garşy tutum tutmak wagty bolandyr diýip nygtady.

BMG-niň işewürleriniň çykaran hasabatynda Eýranyň beren jogaby getirlendir we onda harby şeklinde Eýran ýemen urşyna gatnaşýan däldir diýlip nygtalandyr.

bu hasabatda şeýle-de ýemeniň dartgynlylygyny syýasy ýollan çözmek ugurdaky hereketlere goldaw bermek üçin Eýranyň Sanada diplomatik wekili bardyr diýlip geçitlendir.

Add comment


Security code
Refresh