Dünýä
Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew ýadro ylalaşygyny näçe taraplaýyn diplomatiýa üstünligi hasaplap ýadro ylalaşygyň dowam etdirilmelidigini nygtady.
Türkiýäniň premýer-ministri Binali Ýyldyrym bu ýurdyň goşun güýçleriniň serhetlerdäki her hilli wehime berk gaýtawul berjekdiklerini yglan etdi.
habar çeşmeleri Owganystanyň yslam partiýasy bilen Taliban toparynyň agzalarynyň arasynda çaknyşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdiler.
Afrikanyň 54 ýurdynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilleri Afrigalylar baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň aýdan gürrüňini ýazgardylar.
Demir Gazyk Koreýanyň baştutany Pyongyanga garşy amala aşyrylýan halkara gadaganlyklar bir asyrlap dowam etse-de bu ýurt möhüm kynçylyga gabat gelmez diýmek bilen onuň garşysynda berk durjakdygyny aýtdy.
Owgan habar çeşmeleri Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkiminiň öz işine başlanlygyny habar berdiler.
Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy bilen Özbegistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.
Gazagystanyň daşary gatnaşyklar boýunça işewürler geňeşiniň başlygy Siriýadaky we Yrakdaky syýasy we harby üýtgemelere garamak bilen 2018-nji ýylda Merkezi Aziýada terrorçylykly wehimler artjakdyr diýdi.
Özbegistanyň prezidenti täze miladi senesini bu ýurdyň ilatyna gutlap 2018-nji ýylyň Özbegistanyň ösüşinde belli bir sepgit boljakdygyny aýtdy.
Owganystanyň döwlet baş tutany Muhammet Aşraf Gani bu ýurdyň ilatyndan terrorçy toparlaryň hüjümleriniň garşysynda berk durmaklaryny isledi.
Orsýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Amerika raketa garşy goranyş sistemany Ýaponiýa döwletine satmagy bilen ýarag şertnamasyny bozandyr diýdi.
Orsýetiň daşary işler ministrligi Amerika döwletiniň jenjel dörediji we öjükdiriji hereketleriniň netijesinde Koreýa ýarym adasynda harby çaknyşyklarynyň ýüze çykmagy barada duýduryş berdi.
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tilerson Eýran bilen gol çekilen ýadro ylalaşygyny aýyply ylalaşyk hasaplady.
Owganystanyň daşary işler ministri we bu ýurduň yslam jemgyýet Partiýasynyň başlygy salahoddin rabbani Owganystanyň Balh welaýatynyň häkimi Atamuhammet Nuriň gyrakda guýulmagy baradaky höküme ýaňadan garalmagyny isledi.
Täjigistanyň milli howpsyzlyk geňeşiniň öňki sekretary Emirgul Azimow Owganystanda DAEŞ militanlarynyň sanynyň köpelenligine yşarat edip Duşenbe döwleti terrorçylara garşy göreşmäge taýýardyr diýip yglan etdi.
Eýran. türkiýe, Pakistan, Owganystan, Orsýet we Hytaý ýurtlarynyň parlament başlyklarynyň gatnaşmaklarynda terrorizme garşy göreşmek çärelerine garamak adyndaky konferensiýa bir beýannama boýunça işini tamamlady.
Täjigistanyň döwlet baş tutany Owganystanyň demirgazyk sebitlerinde terrorçy DAEŞ toparynyň agzalarynyň huzurly bolmaklaryndan howatýrlanma bildirdi.
Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makroon Kudus hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynda tassyklanan karar hata yşarat edip Amerika özini ygtybardan gaçyrandyr diýdi.
düýn Birleşen Milletler Guramasynyň baş assembleýasynda Kudusa hemaýat bermek ugurda tassyklanan rezolýusiýany 128 ýurt goldady, 9 ýurt oňa garşy çykdy we 35 ýurt hem ses bermekden saklandy.
öten agşam Al-Saud režiminiň uruş uçarlarynyň Saada welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde harby bolmadyk 11 adam öldi we 8 adam hem ýaralandy.
Page 1 of 91