Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dünýä
Hytaý bilen Orsýetiň daşary işler ministrleri ýadro ylalaşygyny bozmak ugurdaky Amerikanyň amala aşyrýan birtaraplaýyn hereketini ýazgardylar.
Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Bakuda geçirilen 18-nji maslahatynyň soňunda çykarylan beýannamada Sionist režimiň Palestina milletine garşy jenaýatlary ýazgaryldy.
sionist režimiň Palestinalylara garşy hüjümleri dowam edýär
Owganystanyň goranmak ministrligi bu ýurduň dürli sebitlerinde howpsuzlygy berkarar etmek üçin ýerli goşun atly täze güýjiň döredilmeginden habar berdi.
Ýemeniň goşuny we halyk güýçleriniň raketa birligi Saud Arabystanyň dürli welaýatlaryndaky howa menzillerini raketa bilen hüjüm astyna aldylar.
Orsýetiň käbir syýasatçylary John Boltonyň Ak Tamyň milli howpsuzlyk maslahatçysy höküminde wezipä bellenmegi barada howatyrlanma bildirdiler.
Liwan Hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrolla ýenede iki aýdan geçirljek parlament saýlawlara yşarat edip Liwan Hezbollasy bu ýurduň parlamentine goşulyp bu ýurduň köpugurly ösüşine ýardam bermegiň yzyndadyr diýip yglan …
Arabystanyň mirasdüşeri Muhammet Bin Salman Waşingtona gurnan saparynyň 2-nji gününde Amerika kongressiniň wekilleri bilen duşuşyp Eýran we ýemen barada gürrüň etdi.
Orsýetiň Owganystandaky ilçisi Amerikanyň Owganystandaky harby huzuryndan maksat Orsýet,Eýran we Hytaý ýurtlaryna basyş bermekdir diýdi.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Siriýanyň demirgazygynda ýerleşen Afrin şäherine türk harbylaryň musallat bolandyklaryny yglan etdi.
Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.
merkezi Aziýa ýurtlaryň başlyklary gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnanyşyp sebitde terrorizme we kestremize garşy göreşmegiň ýollary barada maslahatlaşdylar.
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.
Gazagystan bilen Özgegistanyň ykdysady hyzmatdaşlyklar boýunça bilelikdääki komissiýanyň 17-nji nobatynyň soňunda gury ýer, howa we demirýol tranziti barada birnäçe hyzmatdaşlyk senede gol çekildi.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýörite maslahatçysy Mýanmar döwleti bu ýurdyň Rahin welaýatindäki Ruhingiýaly musulmanlara garşy ýene bir nesil gyrgynçylygyny amala aşyrmakçydyr diýip duýduryş berdi.
Amerikanyň CIA guramasynyň başlygy Maýk Pompeo bu ýurduň daşary işler ministri reks Tillersonyň ýerine wezipä bellendi.
Owganystanyň prezidenti bu ýurtdaky urşy we çaknyşyklary daşardan töňkenelen bildi.
Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň häkimliginiň metbugat wekili terrorçy DAEŞ toparynyň bu ýurduň demirgazygyk sebitinde bu ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň garşysynda harby bolmadyk ilatdan galkan höküminde peýdalanýanlygyny yglan etdi.
Orsýetiň daşary işler ministrligi Amerika döwletiniň Sowet-den garaşsyzlygyny alan ýurtlaryň Moskwa bilen edýän hyzmatdaşlyklaryny azaltmak ugurda tagalla edýänligini yglan etdi.
sebit we dünýä derejesinde bildirilýän nägileliklere garamazdan Amerikanyň daşary işler ministrligi Maý aýnda bu ýurdyň ilçihanasynyň Tel-Awiw-dan basyp alynan Kudusa geçiriljekdigini yglan etdi.
Page 1 of 93