Täzelikler
düýn ikindin birnäçe adamyň Eýran Yslam respublikasynyň Erbildäki konsullygyna hüjüm etmekleriniň yzy bilen bu konsullyk bir beýannama çykardy.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleridürli jähetlerden merhum Aýatolla Haj Seýed Mustafa Humenini öz boluşly hasaplady.
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň adalatçylyk ministrler geňeşiniň 5-nji maslahaty Özbegistanyň adalatçylyk ministrniň bolbaşçylygynda bu ýurduň paýtagty Daşkentde geçirildi.
Eýranyň daşary işler ministrniň hukuk we halkara işler boýunça orunbasary Seýe Abbas Aragçi Birleşen Milletler Guramanyň baş assembleýasynda Amerikanyň prezidentiniň Eýrana garşy aýdan gürrüňleri açaçanlykda ýadro ylalaşygyny bozmak manysyndadyr diýdi.
terrorçy DAEŞ topary düýn Kabul bilen Gur welaýatlarynda 89 owgan namazhonyň şehit bolmagyna baryp çatan terrorçylykly hüjümleriň jogäpkärçiligini öz üstüne lady.
Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati Yrak Kürdüstanyň garaşsyzlygy ugurdaky ýasama taslama Yrakly güýçleriň Kerkuk welaýatyna mussallat bolmagy bilen taryha gowşurlandyr diýdi.
Thursday, 19 October 2017 18:16

Aşgabatda Türkmen-Ýapon seminary geçidildi

2017-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (ANT) maslahatlar zalynda tebigy betbagtçylyklaryň howpuny gowşatmak boýunça türkmen-ýapon seminary geçirildi.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Yrak Kürdüstanynyň ilatyndan döwletleriniň eden işleriniň netijelerine garap olary suda çekmeklerini isledi.
Eýranyň Sepah Pasdarany Sionizm düzgünine garşy dyngysyz söweşleriň dowam etdirilmegini we Eýranyň raketa goranyş kuwwatlylygynyň ösdürilmegini nygtadylar.
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serdar serleşger Pasdar Muhammet Bageri damaskda Siriýanyň prezidenti Başar Assad bilen duşuşyp bu ýurduň özgerişleri barada gürrüň etdi.
Tuesday, 17 October 2017 13:38

ÝHHG-niň Aşgabatda gurnan seminary

Türkmenistanyň maliýe, hukuk goraýjy we gözegçilik edaralarynyň, şeýle hem täjirçilik banklarynyň we beýleki degişli edaralarynyň wekilleri 2017-nji ýylyň 11-13-nji oktýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň gurnan ofşor zolaklarynyň üsti bilen jenaýatçylyk ýoly bilen …
Yragyň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça bu ýurduň Kerkuk welaýatynyň bütin sebitlerine musallat bolmak uýurda Operasiýalaryň dowam etdiriljekdigini yglan etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani ýadro ylala'ygyna urgy urmakda Amerikanyň ýeke galmagyny Eýran Yslam Respublikasynyň gazanan üstünlikleriniň birisi hasaplady.
Ýewropa Bileleşiniň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugerini Ýewropa döwletlerinde Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda hasyl bolan ýadro ylalaşygyny goldamaklaryny isledi.
Eýranyň milli nebit kompaniýasynyň başlygy daşary ýurt kompaniýalaryň Gönorta pars nebit gatlaklaryny ösdürmek üçin göwünlidiklerini habar berdi.
Palestinanyň Hamas hereketinipň syýasy gullugynyň agzasy bütin taraplarypň gatnaşmagynda Palestinanyň milli ýaraşyk otlysynyň herekete düşenligini aýdyp bu otly hiü haçan togtamaz diýip yglan etdi.
Eýranyň Yslam Şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti halkara ylalaşyklary äsgermezlik etmek bilen bir wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň hem hormatyny saklaýan däldir we ygrarsyzlygyny bütindünýä ähline aýan edendir diýdi.
Eýran Yslam respublikasynyň döwlet baştutany Amerikanyň prezidentiniň aýdan gürrüňlerini Eýranyň beýik milletiniň tersine bolýan puç aýyplamalar bildi
Page 1 of 427