Täzelikler
Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Aýatolla Sadyk Amoli Larijani bir ýurdyň bir güýjüniň başlygyny gadaganlyklar listesine goşmak halkara bütin gyzyl çyzyklardan geçmekdir we bu hili hereketleriň garşysynda Eýranyň parhsyz oturmajakdygyny Amerika …
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň parlamentara konferensiýasynyň 20-nji umumy ýygnagy jemi 44 ýurduň parlament başlyklarynyň orunbasarlarynyň we parlament toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda şu gün Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň yslam şuram mejlisiniň başlygy Ali larijani Eýran bilen Türkmenistanyň gadymy gatnaşyklary özara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge iki ýurduň ykjamlygyny alamatlandyrýar diýdi.
Sunday, 14 January 2018 21:28

Eýranda umumy matam yglan boldy

Eýranyň Sançi atly nebit daşaýan gämisiniň hadysa uçrap onuň içindäki deňizçileriň bir toparynyň aradan çykmaklarynyň yzy bilen Eýran döwleti bir beýannama boýunça duşenbe gününi umumy matam yglan etdi.
Eýranyň portlar we deňizçilik guramasy Eýranyň nebit çekýän Sançi gämisiniň Hytaýyň gündogar suwlarynda gark bolandygyny tassyklap bu gäminiň 32 işgäriniň janlaryny elden bermeklerini Eýranyň deňiz köpçüliginiň yzynda galanlara we bütin …
habar çeşmeleri Owganystanyň yslam partiýasy bilen Taliban toparynyň agzalarynyň arasynda çaknyşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdiler.
Afrikanyň 54 ýurdynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilleri Afrigalylar baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň aýdan gürrüňini ýazgardylar.
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň 13-nji mejlisler arasyndaky konferensiýasynyň işewürler maslahaty şu gün Tehranda öz işine başlady.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif medeni gepleşikleri gaty möhüm we howpsyzlyk taýdan zerurlyklardan hasaplady.
Demir Gazyk Koreýanyň baştutany Pyongyanga garşy amala aşyrylýan halkara gadaganlyklar bir asyrlap dowam etse-de bu ýurt möhüm kynçylyga gabat gelmez diýmek bilen onuň garşysynda berk durjakdygyny aýtdy.
Owgan habar çeşmeleri Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkiminiň öz işine başlanlygyny habar berdiler.
Eýranyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi Amerikalylar Sionistleriň we yslamyň duşmanlarynyň islegleri esasynda Eýrana garşy gadaganlyklary amala aşyrýandyr diýdi.
2018-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Malaýziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Malaýziýanyň wekiliýetine Daşary işler ministri Dato Sri Anifah Aman ýolbaşçylyk etdi.
Eýranyň goranmak ministri emir sertip Amir hatami şu gün Gom şäherinde Aýatolla jawadi Amoli, makarem Şirazi, Alawi Gorgani we Nuri hamadani dagylar bilen duşuşyp Eýranyň goranmak ministrliginiň medeniýet we goranyş …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri federika Mugerini hemde Fransiýanyň,Germaniýanyň we britaniýanyň daşary işler ministrleri şu gün Brusselde duşuşyp ýadro ylalaşygynyň amala aşyrylmagyny nygtadylar.
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Amerika,Ale-Saud we Sionist režimleri sebiti durnuksyzlaşdyrmagy özleriniň gün tertibinde ýerleşdirendirler diýdi.
Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy bilen Özbegistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.
Eýranyň döwlet baş tutanynyň birinji orunbasary Ishak Jahangiri Amerika ýadro ylalaşygyndan çyksa zyýan görjekdigine şek şübhe ýokdyr diýdi.
Gazagystanyň daşary gatnaşyklar boýunça işewürler geňeşiniň başlygy Siriýadaky we Yrakdaky syýasy we harby üýtgemelere garamak bilen 2018-nji ýylda Merkezi Aziýada terrorçylykly wehimler artjakdyr diýdi.
Page 1 of 437