Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Arabystanyň durmuşky häkimleri Sionist režimiň ýanynda Ortagündogarda urş we jenaýatyň simwolyna dönendirler diýdi.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili Behruz kamalwandir ýadro ylalaşygyň bozulmagy halkara köpçüligine we rol oýnaýan ýurtlara bir urgy boljakdyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Braziliýanyň prezidenti Miçel Temer bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdyň ykdysady gatnaşyklarynyň çuňlaşdyrylmagyny we şol bir wagtda Eýran bilen Braziliýanyň arasynda söwda deň agramlylygyň …
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani bilen Orsýet dumasynyň başlygy Wýaçeslaw Wolodin Tehranda parlament hyzmatdaşlyklary barada bir ylalaşyga gol çekdiler.
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti ýadro ylalaşygyň bozulmagynyň tawanyny ygraryndan dänen taraplar bermelidirler diýmek bilen Tehran döwleti her hili ýagdaýa taýýardyr we ýadro ylalaşygyň şowsyzlyga uçramagy netijesinde ygraryndan dänenler puşman boljakdyrlar …
Türkmenistanyň paý­tag­ty­na Azi­ýa Fut­bol kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň pre­zi­den­ti Şeýh Sal­man bin Ib­ra­gim Al-Ha­li­fiň baş­tu­tan­ly­gyn­daky (AFK) we­ki­li­ýet iş sa­pa­ry bi­len bardy.
2018-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.G.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy.
Hytaý bilen Orsýetiň daşary işler ministrleri ýadro ylalaşygyny bozmak ugurdaky Amerikanyň amala aşyrýan birtaraplaýyn hereketini ýazgardylar.
Eýran mejlisiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy Alaeddin brujerdi Tehran döwletiniň öz bähbitleri esasynda ýadro ylalaşygynda galanlygyny aýdyp Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykan ýagdaýynda bu ylalaşykda galmak Eýranyň maksatlaryny …
Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Bakuda geçirilen 18-nji maslahatynyň soňunda çykarylan beýannamada Sionist režimiň Palestina milletine garşy jenaýatlary ýazgaryldy.
sionist režimiň Palestinalylara garşy hüjümleri dowam edýär
Eýranyň güýç ministri bilen Türkmenistanyň energiýa ministri Tehranda geçiren bilelikdäki maslahatynda energiýa we suw dogrysynda durnukly hyzmatdaşlygyň hemde energiýa we suw boýunça bilelikdäki komitetiň guralmagynyň zerurlygyny nygtadylar.
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleriň Siriýadaky wekili Aýatolla Abolfaz Tabatabaei Aşkzari bu ýurduň günbatarynda ýerleşen Hamah welaýatynyň terrorçylardan arassalanan sebitlerine baryp haram goraýjy güýçler bilen duşuşyp …
2018-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde Türkmenistanyň wekiliýeti gulluk iş saparynda boldylar. 4-nji aprelde Amman şäherinde Daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler boldy. Bu syýasy geňeşmelere Iordan tarapyndan bu ýurduň Daşary işler …
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Amerikanyň prezidenti Arabystany sagmak işini dyngysyz dowam edip durandyr diýdi.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani goňşy we dünýä ýurtlary bilen önjeýli gatnaşyklary berkarar etmek Eýranyň usully syýasatlaryndandyr diýdi.
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Eýranyň goňşy ýurtlar bilen dostluk açmagy strategik çäredir diýdi.
Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň wekili ýadro ylalaşygynyň peselmeginiň öňüne geçmek halkara köpçüliginiň borjydyr diýmek bilen ýadro ylalaşygynyň ygtybary we dowamy başga taraplaryň bu ylalaşyga kämil amal etmeklerine baglydyr diýdi.
2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde (Hanoý ş.) iki ýurduň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde ilkinji türkmen-wýetnam syýasy geňeşmeleri geçirildi. Geňeşmeleriň barşynda wýetnam wekiliýetine ýurduň Daşary …
Page 1 of 448