Täzelikler
Orsýetiň Owganystandaky ilçisi Amerikanyň Owganystandaky harby huzuryndan maksat Orsýet,Eýran we Hytaý ýurtlaryna basyş bermekdir diýdi.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Siriýanyň demirgazygynda ýerleşen Afrin şäherine türk harbylaryň musallat bolandyklaryny yglan etdi.
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda Omanyň daşary işler ministri ýüsüp Bin Alawi bilen geçiren duşuşygynda Tejran-Mukatyň gatnaşyklarynyň geçirminiň giňeldilmegini nygtady.
Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Ýewropa ýurtlary Eýranyň raketa meselesini ýadro ylalaşygyna gatyşdyrmaly däldirler we bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal etmegiň hemde Amerikany hem şu ugurda özleri bilen …
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işleri boýunça orunbasary öten agşam Wenada ýadro ylalaşygyň bilelikdäki komissiýasynyň maslahatyndan soňra beren gürrüňlerinde bilelikdäki komissiýada Amerikanyň garşysynda bir meňzeş garaýyşa gulluk edildi we hoşniýetlilik …
merkezi Aziýa ýurtlaryň başlyklary gazagystanyň paýtagty Astanada ýygnanyşyp sebitde terrorizme we kestremize garşy göreşmegiň ýollary barada maslahatlaşdylar.
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.
Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy duşmanlar dürli syýasy, ykdysady, sosial we medeni pitneler bilen yslam düzgünine urgy urmagyň yzyndadyrlar diýdi.
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Wednesday, 14 March 2018 20:36

Lawrow:Amerika Siriýany bölmegiň yzyndadyr

Written by
2018-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Prezidentimiziň uçary belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen, El-Kuweýt şäheriniň Halkara howa menziline gelip …
Gazagystan bilen Özgegistanyň ykdysady hyzmatdaşlyklar boýunça bilelikdääki komissiýanyň 17-nji nobatynyň soňunda gury ýer, howa we demirýol tranziti barada birnäçe hyzmatdaşlyk senede gol çekildi.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýörite maslahatçysy Mýanmar döwleti bu ýurdyň Rahin welaýatindäki Ruhingiýaly musulmanlara garşy ýene bir nesil gyrgynçylygyny amala aşyrmakçydyr diýip duýduryş berdi.
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri bilelikdäki komissiýasynyň 12-nji maslahatynyň soňunda 8 hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler.
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Eýranyň sebitdäki oenyna yşarat edip sebitde howpsuzlygyň berkarar edilmegine kömek etmek üçin Eýran sebitde huzurlydyr diýdi.
Amerikanyň CIA guramasynyň başlygy Maýk Pompeo bu ýurduň daşary işler ministri reks Tillersonyň ýerine wezipä bellendi.
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasy Aziýa we Afrka yklymlaryny Ýewropanyň demirgazyfyna birikdirip biljek şaýol bolup başarjakdyrlar diýdi.
Eýranyň içeri işler ministri Abdorreza Rahmani Fazli neşe maddalaryň döretýän kynçylyklaryny halkara derejesindäki hyzmatdaşlyklar we syýasy ýörelgeleri gyraga taşlamak bilen çözüp boljakdyr diýip nygtady.
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy dünýäniň umumy pikirleri halkara guramalaryň adam hukuk baradaky ikiýüzli boluşlaryny käbul etmeýärler diýdi.
Page 1 of 445