Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Syýasy synlar
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
2019-njy ýylda Gyrgyzystanda Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahamçasynyň gurluşygy başlanar
Saturday, 23 December 2017 19:55

Amerika Siriýadan el çekermi?

Amerika Siriýadan el çekermi? Ýada göni tärde rol oýnamagy bilen DAEŞ-dan soň Siriýanyň hökümetini ýygnagyň yzynda bolarmy?
Adam hukuklary baradaky “Türkmen inisiatiwasy” we Türkmenistanyň Garaşsyz ýuristler birleşigi (TGÝB) türkmen türmelerindäki ýagdaý barada hasabat taýýarlady.
Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrligi,Amerikaň,Piong Ýangy deňizden gurşamak ugurdaky tutumyny uruş iş bildi.demirgazyk Koreýaň döwlet habarlarynyň beren habaryna görä, bu ýurduň daşary işler ministrligi ,Amerikaň ,deňiz öresinde demirgazyk Koreýany gurşan …
Türkmenistanda häzirkizaman bilim ulgamynyň ähli tapgyrlarynda daşary ýurt dillerini öwretmegiň öňdebaryjy usulyýetleri ornaşdyrylýar, olary okatmagyň usullary kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dil bilimlerini özleşdirmegiň ýaş hünärmenleriň möhüm artykmaçlyklary bolup durýandygy, …
Ýewropa bileleşigi ,basyp alynan Kudusyň,Ysraýylyň paýtagty höküminde belli edilmegine güýçli garşylyk görkezdi.
Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky ýene pul nagtlaşdyrmagy çäklendirdi we Türkmenistanda ýylyň banky boldy.
Sunday, 10 December 2017 22:38

Tramp,dolunan Kudus we halkara hukuklar

Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň basyp alynan Kudusy ,sionist režimiň täze paýtagty höküminde yglan etmek ugurdaky tutumynyň näme yzy gelimleri boljakdygyny gyrakda goýsakda bu tutumyň halkara hukuk taýdan barlanylmagy köp ähmiýetlidir …
“CIS Debt Recovery Solutions” hukuk kompaniýasy noýabrda “Türkmennebit” döwlet konserniniň öz hyzmatdaşlarynyň öňünde $8,5 million möçberinde şu wagta çenli töläp bilmedik bergisiniň bardygyny yglan etdi.
Thursday, 07 December 2017 10:16

ISESCO-nyň Palestinalylardan hemaýat etmegi.

Musulman ýurtlaryň öwrediş-ylmy we medeni guramasy bolýan ISESCO gurmasy , BMG-aň umumy ýygnagynyň soňky wagtlarda Beýtolmukaddes barada makullan karar hatyny garşy aldy .
Ýewropanyň parlamany,Ýemende adam hukukyň bozulýanlygy sebäpli Ýewropa ýurtlaryna Saud Arabystana ýarag satmakdan saklanmaklaryny tabşyrýan taslama oňyn ses berdi.
Saud Arabystanyň mirasdüşeri Muhammet ben Salmanyň etýän işlerine berilýän reaksýalaryň dowamynda adam hukukyna gözegçilik etýän gurama, Saud Arabystany tankyt etmeginden aýry,bu ýurduň mirasdüşeri Muhammet ben Salman,öňki Saud häkimler ýaly bogyjy …
Tuesday, 28 November 2017 10:51

çydamyň sebitde güýçlenmegi

DAEŞ-yň dargamagyndan soň sebitiň ýagdaýy ýuwaş ýuwaş belli bolup barýandyr. Terrorçylar çetleşýandyrlar.günbataryň ýaranlary öz terrorçy şärikleriniň ýeňilmeklerinden haýran galýandyrlar we sebitiň käbir arap ýurtlary hem sebitde täze uruşy ýola bermek …
Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hamenei hezretleri ,ähle beýt(a.s)-e söýgi bildirýän we tekfiriler meselesi barada geçirlen maslahata goşulan myhmanlaryň şu gün ol hezretleri bilen geçiren duşuşyklarynda beren gürrüňlerinde , …
Wednesday, 22 November 2017 10:45

DAEŞ-yň döremegi we dargamagy hakda

Siriýanyň günortasynda ýerleşen Albu kamal şäheri bilen Yragyň Al anbar welaýatynda ýerleşen Rawe şäheriniň azat edilmekleri bilen bir terrorçy gurama höküminde DAEŞ toparyň ömüriniň gutaryp barýandygyny aýdyp bolýandyr.
Amerika bilen onuň ýaranlary adam hukuk meselesi barada Eýranyň tersine toslaýan toslamalaryny gaýtaladylar.olar şu hakda ýene bir gezek BMG-nyň umumy ýygnagynda Eýranyň tersine bir karar haty çykardylar.
Er-Riýadyň Tährani aýyplamak ugurdaky oýunyny başlaýan wagtynda ,Saud Arabystandan para alýan beýleki döwletler hem çaltlyk bilen şol gaýtalanýan oýuny yýzarlaýandyrlar.
Orta gündogardaky özgerişleriň üsti açylyp bu sebitde bolýan oýunlar gün be gün köpräk äşgär bolýar.onuň anyk mysaly bolsa Saud Arabystan bilen Sionist režimiň ,Liwanda haýbat atylmagynda sazdaş bolmaklarydyr.