Syýasy synlar
26-ny ýanwarda Türkmenistanda Ministrler kabinetiniň 2017-nji ýyldaky işleriniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin hökümet mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow üç sany wise-premýeri çalşyrdy.
Amerika bilen Ýewropa ,ýadro ylalaşygyň düzeldilmeginden gürrüň gozgaýarlar , olda sionist režimiň primýer ministri Benýamin Netanýahuň,Tähranyň tersine gürrüň berip ,ýadro ylalaşygyň düzeldilmegini ýada ýatyrylmagyny nygtan wagtynda.
Türkmenistandan alyp çykyp bolýan walýutany $3 müňe çenli çäklendirdiler
Friday, 26 January 2018 19:55

Ärdoganyň,Amerika etýän tankyty

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýep Ärdogan,Amerikaly resmileriň Türkiýe Siriýanyň demirgazygynda Afrin diýen sebitinde ýola berip başlan harby operasiýasyny zaman taýdan çäklendirmelidir diýip beren isleglerine gaýtawul berip Amerikaň harbylarynyň Owganystanda we Yrakda …
Saturday, 20 January 2018 20:37

Saud Arabystany TOPH-a maýa ýatyrýar

19-njy ýanwarda, Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurduň nebit-gaz toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Maksat Babaýew Saud Arabystanynyň TOPH gaz geçiriji proýekti üçin düýpli inwestisiýa ýollaýandygyny habar berdi.
Friday, 19 January 2018 20:42

Türkmenistanda ,Dollar gymmatlaýar

Türkmenistanda Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýän üç esseden gowrak gymmatlady.
Tuesday, 16 January 2018 18:33

Tramp,jynsparaz adam

Amerikaň prezidenti Donald Trampyň nyžadparazlyk sözlerine içerden we daşardan giňden arzalaryň bolup duran ýagdaýynda ,Tramp, men nyžadparaz däl diýip beýan etdi.
Eýranyň döwlet eýeçiligindäki IRNA habar gullugy 10-njy ýanwarda Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz ylalaşygy üstündäki dawanyň öz ýetjek derejesine ýetendigini we taraplaryň halkara arbitražyndaky çözülişmä taýýarlyk görýändiklerini habar berdi.
Eýran yslam respublikasy ,duşmanlaryň atýan haýbatlarynyň garşysynda öz goranyş gudratyny berkitmeginiň şeýlede sebitiň durnuklylygydyr howpsuzlygynyň goralmagy ýolunda belent gadamlary ardandyr .
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 8-nji ýanwarda , ýurt boýunça 40-a golaý häkimi täzeden wezipä belledi
Monday, 08 January 2018 19:35

Täjigistanda garybçylyk azaldy

Bütin dünýä banky soňky wagtlarda beren hasabatynda, Täjigistanda güýçli garypçylyk 15,1 göterimden 14 prosente azalandyr diýip yglan etdi
Türkmenistan Owganystana iberýän elektrik toguny iki esse gymmatlatdy we togtatdy.
Geçen bir näçe günde ykdysady kynçylyklar, käbir harytlaryň bahasynyň ýokarlanmagy-käbir adamlaryň maliýe banklarda pullarynyň ýanmagy we döwletiň bu zatlara monitoriň etmekde ejiz bolmagy sebäpli Eýranyň käbir şäherleriniň ilati arzaly bolup …
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oktýabr aýynda geçiren Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda ýurduň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kosmos tehnologiýalaryny peýdalanmagy has-da giňeltmegi ýakyn döwür üçin esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.
Grigoriý Karasin: Kaspini bölüşmek prinsipi boýunça ylalaşyldy, emma käbir nýuanslaryň peýda bolmagy mümkin.
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
2019-njy ýylda Gyrgyzystanda Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahamçasynyň gurluşygy başlanar
Saturday, 23 December 2017 19:55

Amerika Siriýadan el çekermi?

Amerika Siriýadan el çekermi? Ýada göni tärde rol oýnamagy bilen DAEŞ-dan soň Siriýanyň hökümetini ýygnagyň yzynda bolarmy?
Adam hukuklary baradaky “Türkmen inisiatiwasy” we Türkmenistanyň Garaşsyz ýuristler birleşigi (TGÝB) türkmen türmelerindäki ýagdaý barada hasabat taýýarlady.