Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 17 March 2018 12:36

Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.

Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.
Ahyr soňy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.

Amerikaň prezidenti Donalt Tramp,soňky günlerde twiter sahypasynda prezident döwürindäki iň möhüm üýtgeleňlerinde SIA-nyň başlygy Maýk Pompeoň Birleşen Ştatlaryň  täze döwlet sekretary bolýanlygyny yglan etdi.SIA-ň müdiri Maýk Pompeo,Birleşen Ştatlaryň täze döwlet sekretary boljakdyr.ol bu işi gowy ýerine ýetirjekdyr. Reks Tillersonyň eden hyzmatlaryndan gadyrdanlyk etýärin.Jina Haspel ,SIA-ň täze müdiri boljakdyr we ol bu orun üçin saýlanan ilkinji zenandyr.hemmelere gutly bolsun diýip Tramp twiter sahypasynda ýazdy.şeýle twit bilen ,Trampyň kabinetindäki iki möhüm orunda kimleriň oturjakdyklary belli bolandyr.Maýk Pompeo,Amerikaň merkezi aňtaw agentliginden,kabinetiň iň wepadar agzasy höküminde daşary işler ministrlige girip,Amerikaň diplomasy edarasynda,bu ýurduň prezidentine görkezilýän garşylyklary azaltmak ugurda tagalla etjekdir we zamandaş ilkinji zenanyň SIA-ň başlygy höküminde  saýlanmagy  bilen,Amerikaň iň asly organy bolýan aňtaw gurunjasy  ýumşajakdyr.bu wakalar Amerikaň döwletinde tutum tutýan adamlaryň arasyndaky agyz alalyklaryň çüňleşip dartgynlylyklaryň  güýjergemeginden hekaýat etýändir.elbetde bir näçe aý bäri Reks Tillersonyň   Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary ornundan gyrakda goýulmagynyň ýa-da gyraga gidilmeginiň mümkinligi habar serişdelerde yglan edilipdi.Donalt Trampyň prezident döwüriniň başlanmagyndan bir näçe aý soň Amerikaň prezidenti daşary işler ministrniň agyz alalyklary başlanandyr.bu agyzalalyklar köp meseleler barada şol sanda NATO bilen orsýetiň gürrüňi ýa-da Eýran bilen demir gazyk koreýaň garşysynda nähili çemeleşmegi barada bolandyr .

Tillersonyň Sowuk uruş döwründe Orsýetde öndürilen nerwe zyýanly “Nowiçok” diýip atlandyrylýan maddanyň harby derejede ulanylmagyna bilelikde jogap bereris diýen wadasyna Britaniýanyň beýleki ýaranlary-da goşuldylar.

NATO-nyň baş sekretary Ýens Stoltenberg: “Britaniýa ýokary ähmiýetli ýaran we bu hadysa NATO üçin uly alada bolup durýar... haýsy hem bolsa nerwe zyýanly maddanyň ulanylmagy gorkunç we kabul ederliksiz zat” diýdi.

Downing Streetiň bildirmegine görä, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron hem telefon gepleşiginde “Britaniýa bilen raýdaşdygyny” aýdypdyr .

Beýanatda: “Olar Orsýetiň giň gerimli agressiw hereketleri hakda pikir alşyp, oňa ýaranlar bilen sazlaşykda jogap bermegiň möhümdigi hakda ylalaşdylar” diýilýär .

Şeýlede Trampyň we Tillersonyň agyzalalyklary Katar we Piong Ýang hakdady.here halda eger Pompeo ABŞ-yň baş sekretary bolsa Trampyň ,Piong Ýanga sanksiýalary köpelmegi mümkin,çünki Pompeo ozal hem şu hakda Tramp bilen ugurdaşdy .

Add comment


Security code
Refresh