Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 200
Print this page
Sunday, 11 February 2018 20:17

Eýran yslam ynkylabyň baýramy(22 bahmane haslanan)

Eýran yslam ynkylabyň baýramy(22 bahmane haslanan)
Eýranyň yslam ynkylaby,indi,bereketli ömürniň 40-njy ýylyna girdi.Eýranyň yslam ynkylaby bütin dünýä gudratlaryň agalyk etmekleriniň garşysynda berk durmagy bilen,hakyky garaşsyzlygyň yzynda bolýandygyny görkezendir we şeýle garaşsyzlyk,birleşikde bolýan milletiň eradasyna daýanylmagy bilen ele gelendir.

Eýranyň yslam ynkylaby bütin dünýä gudratlaryň agalyk etmekleriniň garşysynda berk durmagy bilen,hakyky garaşsyzlygyň yzynda bolýandygyny görkezendir we şeýle garaşsyzlyk,birleşikde bolýan milletiň eradasyna daýanylmagy bilen ele gelendir.yslam jomhurlyk düzgüniň 39 ýyl buýsançly ömüri,şowhunlylyk,garaşsyzlyk we hzzetden doly bolandyr we millet birleşikde bolmagy bilen,duşmanlaryň hilelerini ýekän-ýekän suwa dökendir.garaşsyzlyk we azatlyk,eýranyň musulman milletiniň,yslam jomhurlyga el germek ugurdaky sawaşlarynyň döwürinde beren şogarlary we islän zatlary bolandyr.garaşsyzlygyň manysy dürli syýasy,medeni ,ykdysady we harby bölümleri öz içine alýandyr we azatlyk hem,yslam köpçülikde kanuny tärde bolýan azatlyk manysynda bolýandyr.mezlumlarça şehit bolan Aýatolla Beheşti şu ýerlikde beren gürrüňlerinde,ýurduň garaşsyzlygynyň hakyky tärde gurulmagy,ýurtda adalat we azatlygyň gurulmagy ýolundan bolýandyr.bir ýurtda we köpçülikde  adalaty we azatlygy dogry gurulsa,kesekileriň ýurtda ornamaklarynyň ýoluny tekizländir, şeýlede bir milletiň azatlygyna many berýän zat hem şol milletiň garaşsyzlygydyr.bu ýerde mysal üçin medeni,ykdysady we syýasy bölümlerde başgalara bakna bolýan millet öz azatlygyny elden berendir diýip yglan edipdiler.ynkylabyň we yslam jomhurlyk düzgüniň 39 ýyl ömürine ser edilmegi bilen Eýran milletiniň,buýsanç we baş ýokarylyk bilen,dürli hileleriň garşysynda durandygyny görmek bolýardyr.Eýranyň duşmanlary,yslam ynkylabyň ýeňişe ýetmeginden soň bütin ýyllaryň boýunda,Eýran ilatynyň ynkylabynyň garşysynda harby we ykdysady bölümlerdäki gaty ýumşak gudratlaryndan haýyrlanmak ugurda tagalla etdiler.emma bu agramlar we gysyşlar,bu ynkylabyň degerligini asla azaldyp başarmady.Eýran milletiniň ynkylabyň ýeňişe ýetmeginden soň ardan belent gadamlary,hakykatda duşmanlaryň bütin hilelerini suwa dökdi.duşmanlar Eýran milletini düşünip bilmänseňler,Eýrana duşmançylyk etmeklerinde uzak ýoly aşandyrlar emma bu hili duşmançylyklar ,Eýran milletiniň azamatly bolup özüne büýsanmagyna sebäp bolandyr. Hatda Eýran milletiniň duşmanlary hem şeýle hakykaty ykrar edendirler.Eýranyň yslam jomhurlyk düzzgni bütin bölümlerde hezzetli we howpsuz bolup öz bähbitlerine el germekligi islän milletiň özüne ynanyp pydakärçylyk etmeklige mätäç bolýandygyny amal ýüzünde görkezendir.ekspertleriň ynamyna görä bu günki gün Eýran her zamandan durnuklydyr. 1979-njy ýylyň başynda Eýranda syýasy dartgynlylyk başlandy. Fewralyň başynda halk çykyşlary has-da güýçlendi. Hereketden gorkan şa ýurtdan çykyp gaçdy. 1979-njy ýylyň 10-11-nji fewralyndaky yslam ynkylabynyň netijesinde halk asyrlarboýy dowam eden şa düzgünini agdardy. Fewral eýran ýylnamasy boýunça bahman aýy diýlip atlandyrylýar. Wakalaryň esasan bahman aýynda bolany üçin eýran halky ol bahman ynkylaby ady bilen meşhurdyr.

 

Related items

Add comment


Security code
Refresh