Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 05 February 2018 15:44

Eýran yslam ynkylabynyň ynkylab baýramy hakda

Eýran yslam ynkylabynyň  ynkylab  baýramy hakda
Eýran yslam ynkylaby yslamyýet we jümhüryýet benanyň üstünde dikelendir. Eýran yslam jümhürligiň düýbüni tutan Hezretleri Ymam Humeýni(r.a) biz milletiň raýyna tabyndyrys,millet her hili raý berse biz şoňa tabyndyrs, millete gaýra bir zady töňkemäge biz hakly däldirs.

Eýran yslam ynkylaby yslamyýet we jümhüryýet benanyň üstünde dikelendir. Eýran yslam jümhürligiň düýbüni tutan Hezretleri Ymam Humeýni(r.a) biz milletiň raýyna tabyndyrys,millet her hili raý berse biz şoňa tabyndyrs, millete gaýra bir zady töňkemäge biz hakly däldirs. Hudaý tagala hem bize şol haky beren däldir,yslam pygamberi hem şol haky bize beren däldir diýip aýdypdylar.şu enteşe esasynda dini il-salarlygy,adalaty islemek ,yslamy düzgünimizde hudaýlykly –dini we ynsany degerlikde köki bardyr.ýene bir ybaratda ,yslamyň syýasy enteşesinde ynsan kämilleşmek üçin hedaýat bolmalydyr.şonuň üçin bular günbataryň tefsiri bilen parhlydyr.günbatar syýasy ösüşiň manysyny senagatlaşmak ,köpçülik ösüş we hereketi,ykdysady we syýasy ösüş bilen ölçeýändir.emma yslam ynkylabynda,adalat isleýjilik we dini degerliklere arka bermek bilen demokrasy düzgüni amala gelendir.ähli milletiň eradasy we islegi esasynda düzgünleşdirlen Eýranyň esasy kanuny hem şu mazmuny beýan etýändir.eýran yslam ynkylabynyň esasy kanunynyň deslapky aslynda,eýranyň hükümetiniň yslamy jümhürligi dygy getirlendir.diýmek hükümetiň şekili jümhürlik we durky yslamdyr.netijede şol eger kanuny boljak bolsa ,ilatyň islegi we yslam mektepi esasynda bolmalydyr.daşary syýasatda iş tanyjy bolanlaň köpüsi ,Eýranda bolan il-salarlygy,demokrasyň belli bir düzgünleriniň birisi adynda sebit we halkara ýurtlara görelde adynda ileri sürüp bolar diýip ynamlydyrlar.Yragyň bir gazetiniň direktori Adel Almane,Eýranda demokrasyň ösüş we belent derejelere ýetmegi pars aýlagynda ýerleşen arap ýurtalry howpa we gorka düşürendir we şolary Eýran bilen garşylaşmaga mejbur edendir diýip beýan edendir. 1979-njy ýylyň 10-11-nji fewralyndaky yslam ynkylabynyň netijesinde halk asyrlarboýy dowam eden şa düzgünini agdardy. Fewral eýran ýyl namasy boýunça bahman aýy diýlip atlandyrylýar. Wakalaryň esasan bahman aýynda bolany üçin eýran halky ol bahman ynkylaby ady bilen meşhurdyr.

 

Add comment


Security code
Refresh