Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 28 January 2018 18:45

Amerika ,Ýewropa , Eýran - ýadro ylalaşyk.

Amerika ,Ýewropa , Eýran - ýadro ylalaşyk.
Amerika bilen Ýewropa ,ýadro ylalaşygyň düzeldilmeginden gürrüň gozgaýarlar , olda sionist režimiň primýer ministri Benýamin Netanýahuň,Tähranyň tersine gürrüň berip ,ýadro ylalaşygyň düzeldilmegini ýada ýatyrylmagyny nygtan wagtynda.

Amerikaň ýadro ylalaşygyň düzeldilmegini nygtamagy  we ýewropaň ,amerikany hemralyk etmegi ugrundaky şeýle bir ýagdaýda-da bolýandyr welin Eýran ,ýadro ylalaşygy düzeltmekçi däldigini ýada bu ylalaşyk barada ýaňadan gürrüň etjek däldigini ençeme gaýtar yglan edendir.elbetde ýewropalylar görme göze Eýranyň şeýle boluşyny hemralyk etmek ugurda tagalla etýändirler ,emma soňky günlerde ýewropanyň käbir habar serişdeleriniň yglan eden gürrüňleri ,ýapyk gapylaryň aňyrsynda başga gürrüňleriň bolýandygyny görkezýändir.deslap Fransiýa ,5 goşmak bir topara agza ýurtlaryň birisi höküminde Eýran bilen raketa gepleşikleriň geçirilmeginden gürrüň gozgady.elbetde şol gürrüňler eýranyň gaýtawul bermegine gabat geldi.bir näçe wagt soň hem Germaniýaň Şpigel gazeti germaniýa hem 5 goşmak bir toparyň ýene bir agzasy höküminde bir tarapdan  Trampi razy etýän we ol bir tarapdan hem ýadro ylalaşygy goraýan sanksiýalary taslamak ugurda tagalla etýär diýip ýazdy.indi hem aýdylşyndan ,ýadro ylalaşyga gol çeken ýewropaň 3-njy ýurdy bolýan Angilýa, ýadro ylalaşygyň düzeldilmegi ugurunda bir iş toparyň gurulmagy barada Amerika bilen hemra bolýandyr.şol iş topar bolsa ýadro ylalaşyga ýene bir maddany artdyryp ýadro  bolmadyk ýerliklerde käbir çäklikleri Tährana töňkejek bolýandyr.Eýrana agram berilmegi ugurunda bolýan bu tagallalar şeýle bir ýagdaýda bolýandyr welin,Eýran geçen iki ýýylda ýadro ylalaşygy ýerine ýetirsede emma bu ylalaşyga gol çekmekden ýzarlan maksatlaryna ýeten däldir.şonuň üçin Eýran özüne peýdasy bolmaýan ylalaşygy goramak ugurda köp tagalla etmeklige we ýaňadan gepleşik geçirmeklige asla ykjam bolýan däldir.Eýran,ýadro ylalaşygy bir halkara senet we näçe taraplaýyn peýman bilýär .şonuň üçin ýaňadan gepleşik geçirilmegi ugurynda Eýrana her hili agram berilmegi 5 goşmak bir toparyň ynamdan düşmeklerine baryp çatmakdyr.o näme bu hili işler ,öz baglaşan peýmanyňy döwmegiň nyşany bolýandyr.Tähran Ýewropaň ,Amerika bilen hemra bolup raketa meseleler ýada sebite degişli syýasatlar bilen baglanşykda sanksiýalary ýola bersede howpsuzlyk şurada Eýranyň tersine bir karar haty çykardyp öňki sanksiýalary ýaňadan ýola berip bilmejekdigini gowy bilýändir.ö näme 5 goşmak bir toparyň beýleki agzalary bolýan orsýet bilen Hytaý günbataryň iş bozarlyklaryna boýun berjek däldirler.şeýle ýagdaýda Eýran ,Ýewropa bilen Amerikaň isleglerine boýun bermeklige hiç bir sebäbi görýän däldir.emma ýadro ylalaşygyň düzeldilen ýerinde hem günbataryň gürrüň çykarmajakdygy nireden bellidir.

 

Add comment


Security code
Refresh