Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 02 December 2017 21:25

Arabystan ýarag satylmagyň gadagan edilmegi barada ýewropa parlamentinde bir taslama tssyklandy

Arabystan ýarag satylmagyň gadagan edilmegi barada ýewropa parlamentinde bir taslama tssyklandy
Ýewropanyň parlamany,Ýemende adam hukukyň bozulýanlygy sebäpli Ýewropa ýurtlaryna Saud Arabystana ýarag satmakdan saklanmaklaryny tabşyrýan taslama oňyn ses berdi.

539 wekil,Saud Arabystana ýarag satylmagynyň gadagan edilmegine oňyn ses berendirler.81 wekil ses bermekden saklanandyrlar we 13 wekil hem şol taslama ters  ses berendirler.bu taslama Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugeriniň,Ýewropa ýurtlaryny,Ýemeniň garşysynda belli bir strategiýany ileri sürmeklige çagyrmagyny isländir.bu taslama şeýlede Ýemen ilatyna çalt kömek iberilmegini we ýurtdaky çaknyşyklara soň berilmegi ugurunda ,bir syýasy çözgüt ýoluň tapylmagyny isländir.mundan ozal hem halkara guramalaryň köpüsi,Ýewropa bilen Amerikanyň ýaraglarynyň Saud Arabystana satylmaklarynyň togtadylmagyny isläp diler.

nazara gelşine görä,Ýemen uruşynda Britaniýaوبläp diler.nazra gelşine görä,Ýemen uruşynda Britaniýaystana satylmaklarynyň togtaisländir.mundan ozal hem halkara guranjalaryň,Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlaryň beren ýaraglaryndan haýyrlanýan Saud Arabystana ýarag satylmagynyň  togtadylmagy üçin Ýewropa ýurtlaryň içinde şeýlede halkara  örüsinde berilýän agramlaryň güýçlenmegi ,Ýewropa parlamanynyň ýaňky taslamasynyň makullanmagynda möhüm roly oýnandyr.ondan ozal hem Ýewropanyň parlamanyndaky ýaşyllar fraksiýasy hem Ýemende gumanitar ýagdaýyň gaty erbetleşendigi sebäpli,Ýewropa bileleşiginiň Arabystana ýarag satmagyny togtatmagyny isläpdi.bu fraksiýasy,Saud Arabystana ýarag satylmagyna rugsat kanunlar,Saud režimi tarapyndan äşgär bozulýar we Ýewropa bileleşigi Ýemende bolýan işlere hasda bu ýurduň gumanitar ýagdaýyna gowy üns bermeýär diýip yglan etdi.bu fraksiýa ,Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugeriniň Saud Arabystanyň Ýemene el gatýanlygy sebäpli Er-Riýada ýarag satylmagynyň gadagan edilmegi üçin çäre görmegini isländir.indi şu ýerde bir sorag ara gelýär , ol hem : Ýewropa bileleşigine agza bolýan uly ýurtlar näme üçin soňy ýyllarda dünýäde ýaýbaň arzalaryň bolmagy bilende Arabystana ýarag satmaklaryny togtatmany eýsem bu işlerini artdyrandyr diýlen soragdyr.orsýetli syýasy ekspert Sergeý Siribrow şu ýerlikde  beren gürrüňlerinde ABŞ bilen Britaniýa Ýemen uruşyndan köp peýda görýändirler.şu ugurda Germaniýa hem Arabystana satýan ýaraglaryny  iki esse köpeldendir.aýtmak ýerli ýewropa ýurtlar orta gündogarda günbatara bakna bolýan režimlere ýardym bermekleri we ýarag kompaniýalarynyň işleriniň dowam edip köp peýda görmekleri we ýarag senagatlarynda öz raýatlarynyň müňlerçesine iş döretmekleri üçin Saud režiminiň  aý bäri Ýemende edýän jenaýatlarynyň garşysynda gözlerini ýumýandyrlar.bu zatlar bolsa ýewropaly ýurtlaryň adam hukuk meselesinde iki ýüzli hereket etýändiklerini görkezýändir. Şeýle halda ýewropa ýurtlar sionist režime ýarag satmaklaryny dowam etýärler.

 

Add comment


Security code
Refresh