Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 25 July 2016 15:24

Eýranyň ýadro energiýa programmasy hakda

Eýranyň ýadro energiýa programmasy hakda

Eýranyň atom energiýa guramasynyň başlygy ,bu ýurduň halkara ITER taslamasynyň 36-njy agzasy höküminde kabul edilmeginiň başlangyç işlerine şert dörändigini habar berdi.Ali Akbar Salehi habarçylar bilen geçiren ýörite söhbetdeşliginde ýaňky habary yglan edip,Eýranyň ýadro energiýanyň bähbitinden şol sanda  ITER taslamasyna birigip onuň haýyrlaryndan peýdalanmak ugurdaky uzak zamanly maksatlaryny açyklady. Ali Akbar Salehi ITER taslamasynyň bähbitlerini we adamlaryň oňa bolýan mätäçliklerini açyklap,Fransiýada ýerine ýetirilýän bu taslamanyň işleriniň gutarmagyndan soň 2020-njy ýyla çenli ilkinji sinow geçirilmeli bolupdy emma käbir sebäpler üçin bu iş 5 ýyl soňra ýatyryldy.,şeýle halda bu taslamanyň ýerine ýetirilmegi bilen ýadro ýangyç arkalt mezenne 500 mega wat energiýa önderiljekdir diýdi. Eýranyň atom energiýa guramasynyň başlygy Ali Akbar Salehi,ýadro işlerde Eýranyň ýaş gatlagynyň öz aýagynyň üstünde durýanlygyna yşarat edip bu taslama ýenede 30 tas 40 ýyldan sowda tapgyryna ýetýär,biz bolsak ýenede 30 ýyldan ýurte degişli güýç merkezleriň gurulmagyna taýýarlyk görülmegi üçin durmuşky pursatlardan haýyrlanyp bu taslamanyň agzasy bolmaly diýdi.halkara ITER   taslamanyň ýerine ýetirilmeginiň maksaty,elekterik energiýasyny arzan öndermek we ýaşaýyş örisini sagdyn saklamakdyr.bu zatlar bolsa günden energiýa önderilmeginde işe alynýandyr.şu ýerlikdäki reaktoryň ýangyçy hem tebigatda köp bolýan wodoroddyr.Eýranyň bu taslama birikmeginiň başlangyç işleri bolsa Eýranyň atom energiýa guramasynyň başlygynyň soňky zamanlarynda Fransiýa eden saparynda ýerine ýetirilendir. Ali Akbar Salehi şu ýerlikde beren gürrüňlerinde,Eýran bilen Fransiýanyň ITER taslamasy hakda hyzmatdaşlyk etmek üçin ylalaşandyklaryny habar berip,bir näçe gün mundan ozal   Fransiýaly ekspertler Eýrana gelendirler we olar durmuşda Eýranyň atom energiýa guramasynda gürrüň edip degişli mümkinçilikleri barlaýandyrlar diýdi.Ýewropa bileleşigi,ABŞ, Orsýet,Hytaý,Hindistan,Günorta Koreýa we Ýaponiýa ýurtlary bu ylmy taslamanyň agzasydyrlar.

Add comment


Security code
Refresh