Syýasy synlar
Tuesday, 16 January 2018 18:33

Tramp,jynsparaz adam

Amerikaň prezidenti Donald Trampyň nyžadparazlyk sözlerine içerden we daşardan giňden arzalaryň bolup duran ýagdaýynda ,Tramp, men nyžadparaz däl diýip beýan etdi.
Eýranyň döwlet eýeçiligindäki IRNA habar gullugy 10-njy ýanwarda Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz ylalaşygy üstündäki dawanyň öz ýetjek derejesine ýetendigini we taraplaryň halkara arbitražyndaky çözülişmä taýýarlyk görýändiklerini habar berdi.
Eýran yslam respublikasy ,duşmanlaryň atýan haýbatlarynyň garşysynda öz goranyş gudratyny berkitmeginiň şeýlede sebitiň durnuklylygydyr howpsuzlygynyň goralmagy ýolunda belent gadamlary ardandyr .
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 8-nji ýanwarda , ýurt boýunça 40-a golaý häkimi täzeden wezipä belledi
Monday, 08 January 2018 19:35

Täjigistanda garybçylyk azaldy

Bütin dünýä banky soňky wagtlarda beren hasabatynda, Täjigistanda güýçli garypçylyk 15,1 göterimden 14 prosente azalandyr diýip yglan etdi
Türkmenistan Owganystana iberýän elektrik toguny iki esse gymmatlatdy we togtatdy.
Geçen bir näçe günde ykdysady kynçylyklar, käbir harytlaryň bahasynyň ýokarlanmagy-käbir adamlaryň maliýe banklarda pullarynyň ýanmagy we döwletiň bu zatlara monitoriň etmekde ejiz bolmagy sebäpli Eýranyň käbir şäherleriniň ilati arzaly bolup …
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oktýabr aýynda geçiren Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda ýurduň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kosmos tehnologiýalaryny peýdalanmagy has-da giňeltmegi ýakyn döwür üçin esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.
Grigoriý Karasin: Kaspini bölüşmek prinsipi boýunça ylalaşyldy, emma käbir nýuanslaryň peýda bolmagy mümkin.
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
Owganystanda YD-nyň peýda bolandygy üçin Putin TOPH-yň üstünlikli boljagyna şübhe bildirýär.
2019-njy ýylda Gyrgyzystanda Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahamçasynyň gurluşygy başlanar
Saturday, 23 December 2017 19:55

Amerika Siriýadan el çekermi?

Amerika Siriýadan el çekermi? Ýada göni tärde rol oýnamagy bilen DAEŞ-dan soň Siriýanyň hökümetini ýygnagyň yzynda bolarmy?
Adam hukuklary baradaky “Türkmen inisiatiwasy” we Türkmenistanyň Garaşsyz ýuristler birleşigi (TGÝB) türkmen türmelerindäki ýagdaý barada hasabat taýýarlady.
Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrligi,Amerikaň,Piong Ýangy deňizden gurşamak ugurdaky tutumyny uruş iş bildi.demirgazyk Koreýaň döwlet habarlarynyň beren habaryna görä, bu ýurduň daşary işler ministrligi ,Amerikaň ,deňiz öresinde demirgazyk Koreýany gurşan …
Türkmenistanda häzirkizaman bilim ulgamynyň ähli tapgyrlarynda daşary ýurt dillerini öwretmegiň öňdebaryjy usulyýetleri ornaşdyrylýar, olary okatmagyň usullary kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dil bilimlerini özleşdirmegiň ýaş hünärmenleriň möhüm artykmaçlyklary bolup durýandygy, …
Ýewropa bileleşigi ,basyp alynan Kudusyň,Ysraýylyň paýtagty höküminde belli edilmegine güýçli garşylyk görkezdi.
Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky ýene pul nagtlaşdyrmagy çäklendirdi we Türkmenistanda ýylyň banky boldy.
Sunday, 10 December 2017 22:38

Tramp,dolunan Kudus we halkara hukuklar

Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň basyp alynan Kudusy ,sionist režimiň täze paýtagty höküminde yglan etmek ugurdaky tutumynyň näme yzy gelimleri boljakdygyny gyrakda goýsakda bu tutumyň halkara hukuk taýdan barlanylmagy köp ähmiýetlidir …
“CIS Debt Recovery Solutions” hukuk kompaniýasy noýabrda “Türkmennebit” döwlet konserniniň öz hyzmatdaşlarynyň öňünde $8,5 million möçberinde şu wagta çenli töläp bilmedik bergisiniň bardygyny yglan etdi.
Page 1 of 52