Syýasy synlar
Wednesday, 21 March 2018 11:32

NATO guramasy,Orsýeti aýyplady

Demirgazyk Atlantik peýmany NATO guramasynyň harby komitetiniň başlygy General Petr Pawel ,Orsýetiň,bu peýmana agza bir näçe ýurduň şol sanda Amerika,Germaniýa,Çehiýa jumhurlygy we Fransiýanyň içerki işlerine bir näçe gaýtar dahylçylyk edenliginden …
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bu guramanyň wekilleriniň duşuşygy bolup geçdi.
Ahyr soňy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy baradaky obýektiw we aktual maglumat – tebigatda duş gelmeýän hadysa. Onsoň, HWF-nyň (Halara Walýuta(pul)Fondynyň) ekspertleriniň ýurda edýän saparlary esasynda çap edýän üzlem-saplam, sypjyk we dolulykdan daş bolan …
Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Loýd Rassel Moýlyň (Lloyd Russell-Moyle) awtorlygynda ýurduň abraýly neşiri The Indepennte 7-nji martda çap edilen makalada Birleşen Karollygyň hökümetiniň beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistana …
GDA-nyň Türkmenistanda Mejlise saýlawlara gözegçilik etmäge gelen missiýasy we olaryň baş edarasy saýlaw kampaniýalaryna gözegçilik etmäge girişdi diýip, TDH döwlet habar gullugy 5-nji martda habar berdi.
Türkiýä goşunynyň baş ştapynyň başlygy Hulusi Akar ,bu ýurduň goşunynyň Siriýanyň demir gazygyndaky harby operasiýalarynda , bütin terroristleriň dargadyljaklaryny toslady.
Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki telewideniýesi we birnäçe hökümet tarapdary bolan media ýurtda un, çörek gytçylygynyň bardygyny inkär edýän reportažlary çap etdi.
Türkmenistanda benziniň bahasy öňküligine galdy. Türkmenistanda benziniň bahasy öňküligine, 1 litri 1,5 manat bolmagynda galdy.
Siriýanyň transport ministri Ali Hamud ,Şwesariýanyň Ženew şäherinde transport baradaky bütin dünýä maslahatynda beren gürrüňlerinde Siriýanyň tersine bolýan bir taraplaýyn sanksiýalaryň hemmesi ýatyrylmalydyr diýdi.
Türkmenistanyň raýatlary ýurtda agyrlaşan ykdysady ýagdaýlar zerarly gazanç gözläp, Azerbaýjana gitmäge başladylar
Eýran yslam respublikasiniň prezidenti Hasan Ruhani Hindistanyň prezidenti we premýer ministri tarapyndan resmi tärde garşy alynmagynyň dabarasy düýn ertir bilen Delhide boldy.
Thursday, 15 February 2018 18:57

Türkiýe ,TOPH proýektine gatnaşjak bolýar

Türkmenistan ,Türkiýäniň TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) proýektine gatnaşmak mümkinçiliklerine seredýär
Eýranyň yslam ynkylaby,indi,bereketli ömürniň 40-njy ýylyna girdi.Eýranyň yslam ynkylaby bütin dünýä gudratlaryň agalyk etmekleriniň garşysynda berk durmagy bilen,hakyky garaşsyzlygyň yzynda bolýandygyny görkezendir we şeýle garaşsyzlyk,birleşikde bolýan milletiň eradasyna daýanylmagy bilen …
Özgerdişler ýolunyň tarapdarlary bolsa bu zatlary üýtgewsiz galdyrmagyň jemgyýeti durgunlylyga eltjekdigine düşünýärler.
Aýatolla Ruholla Musawi Homeýni (1900-1989). Ruhany maşgalasynda doglan. Dini bilim alansoň, 27 ýaşynda Kum şäherinde dini bilimleri okatmaga başlaýar. 1953-nji ýylda Mosaddygyň hökümeti agdarylyp, ýurtda şa düzgüniniň berkemeginden soň onuň …
Eýran yslam ynkylaby yslamyýet we jümhüryýet benanyň üstünde dikelendir. Eýran yslam jümhürligiň düýbüni tutan Hezretleri Ymam Humeýni(r.a) biz milletiň raýyna tabyndyrys,millet her hili raý berse biz şoňa tabyndyrs, millete gaýra …
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 31-nji ýanwarda Balkan welaýatyna edýän iş saparynyň çäginde Türkiýäniň “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjy geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.
Page 1 of 53