Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Syýasat dünýäsi
Friday, 19 June 2015 17:55

syýasat älemi

 
Monday, 08 June 2015 15:14

ýewropa geçen günlerde

Friday, 29 May 2015 23:00

syýasat älemi

 
Tuesday, 19 May 2015 18:06

syýasat älemi

 
Friday, 15 May 2015 18:03

syýasat älemi

 
Friday, 01 May 2015 22:58

syýasat älemi

 
 
Friday, 24 April 2015 08:54

syýasat älemi

 
Monday, 20 April 2015 08:45

syýasat älemi

 
Friday, 17 April 2015 17:01

syýasat älemi

 
Monday, 13 April 2015 17:25

syýasat älemi

 
Friday, 27 February 2015 17:53

Eýrana garşy sanksiýalar täsirsizdir

 
2014-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Eýranyň gülüstan welaýatynyň merkezi Gürgen şäheriniň
Maşat şäherindäki Türkiýäniň baş konsuly bilen söhbetdeşlik: 2014-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Eýranyň gülüstan welaýatynyň merkezi Gürgen şäheriniň
Monday, 04 August 2014 15:38

Palestinanyň ýagdaýy

Ýewropa parlamentiniň başlygynyň orunbasary Luisa Morgantini bilen söhbet: Sorag: Siz şu mahal Palestin saparyndasyňyz.Palestinde bolup ýagdaýy nähili görýärsiňiz ?   Jogap: Ysraýyl režiminiň çalt bir şekilde togtadylmasy gerekdir sebäbi bu …
Russiýa Federasiýasynyň Eýrandaky söwda wekilliginiň başlygy Andreý Lugonski bilen geçirilen interwýunyň bir bölegniň terjimesi:
Germaniýada döwlet we ykdysady maslahatçy Christoph Hoerstel bilen geçirilen interwýunyň terjimesi:
Nigeriýaly bir deputatyň aýtmagyna görä, tire-taýpa dawalary sebäpli bu ýurduň 4 obasyna ýaragly adamlar hüjüm edip azyndan 69 adamy öldüripdirler. Nigeriýanyň Katsinaý welaýatynyň polisiýa başlygy Hurdi Muhammed hem öňräk 30dan …
Tunisiň içeri işler ministrliginiň yglan etmegine görä, takfiri militanlaryň 400-e golaýy Siriýadaky uruşdan dolanyp gaýdypdyrlar.
Page 1 of 13