Dürdäne sözler
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Amerikalylaryň garşysynda gowşak durmak olary ýüzigalyň edýändir oňa görä ýekeje ýol Amerikalylaryň garşysynda gaty durmakdyr diýip beýan etdiler.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy düý agşamara Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet baştutany Ylham Alyýewi käbul etdiler.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Siriýa meselesinde Eýran bilen Orsýetiň gowy arkalaşyklaryna yşarat edip bu hyzmatdaşlyklaryň netijesi kyn meýdanlarda Tehran bilen Moskwanyň bilelikdäki maksatlary amala aşyrmagy başarjakdyklaryny mälim edendir diýip …
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dürli kowumlaryň birleşmeklerini we Yrak döwletiniň Yrakly mömin we batyr ýaşlara we halk güýçlere hemaýat bermegini terrorçylar bilen onuň hemaýatçylarynyň garşysynda soňky wagtlarda gazanylan …
Eýranyň bütin güýçleriniň baş serkerdesi Eýranyň goranyş kuwwatlylygy barada hiç haçan gepleşik geçirilmejekdigini we goranyş abzallaryň we ýurduň milli kuwwatlylygyny üpjün edýän her bir zadyň üstünde söwda edilmejekdigini yglabn etdiler.