Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 09 April 2018 18:37

mertebesi belent ýolbaşçysy ýurduň jogapkärlerinden yslam ynkylabynyň maksatlary dogrusynda gaýym durmaklaeyny islediler

mertebesi belent ýolbaşçysy ýurduň jogapkärlerinden yslam ynkylabynyň maksatlary dogrusynda gaýym durmaklaeyny islediler
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri ýurduň jogapkärlerinden yslamyň we yslam ynkylabynyň maksatlary dogrusynda gaýym durmaklaeyny islediler.

şu gün Aýatolla hameneýi Hezretleri ýurduň jogapkärleriniň we müdirleriniň bir topary bilen geçiren duşuşygynda rejep aýyny gutlamak bilen bu mübärek günleri ybadat üçin ýörite pursat hasaplap takwa bolmak we günäden, dönüklik etmekden  we dünýäparazlykdan saklanmak çydamlylygyň sebäpkärleru adynda ýurduň jogapkärlerine derwaýys meselelerdendir we bu mesele hem hudaý bilen arabaglanşygyňy pugtalandyrmak bilen miýesser bolýandyr diýip nygtadylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda gaflata uçramagyň we synyp gitmegiň öňüne geçmegiň çäresi murakybadyr diýmek bilen biz jogapkärleriň hemmesiniň ýürekleri ýaňadan bjerilmelidir sebäbi Eýran Yslam respublikasy möhüm maksatlar şol sanda töwhit, şerigat, adalat, erkinlik we garaşsyzlyk esasynda gurylandyr we dünýädäki başga hökümetler bilen parh edýändir diýip beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri ýurduň ykdysadyýetiniň düýp gurluşygy esasynda kesbi-kär örisi kadalaşdyrylmalydyr diýmek bilen bu iş çydam ykdysadyýeti boýunça serkerdelik ştabynyň borjydyr we bu ştab hem kynçylyklary çözmegiň yzyndadyr emma işi ýaşlar şowhunlylyk we uly hyjuw bilen yzarlamalydyrlar diýip beýan etdiler.

Add comment


Security code
Refresh