Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 05 April 2018 13:38

mertebesi belent ýolbaşçy: söweş we çydamlylyk Palestinanyň ýekeje çykalgasydyr

mertebesi belent ýolbaşçy: söweş we çydamlylyk Palestinanyň ýekeje çykalgasydyr
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýran Yslam Respublikasynyň pozisiýasynyň mydama palestina milletine goldaw bermekdigini aýdyp Palestina meselesiniň alajy yslam dünýäsinde söweşiji tarapy we çydap toplumyny daýandyrmak we basybalyjy sionist režimine garşy söweşe badalga bermekdir diýip beýan etdiler.

Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Palestinanyň Hamas hereketiniň syýasy gullugynyň başlygy Esmaeil Haniýäniň birnäçe wagt mundan ozal ýazan hatynyň jogabynda basybalyjy sionist režimi bilen barlyşyk gepleşiklere girişilmegi geçip bolmajak uly günädir diýmek bilen sebäbi Palestina milletiniň ýeňişini yza oklajakdyr we Palestina milletine zyýandan başga zady bolmaz diýip nygtadylar.

söweş we çydamlylygyň Palestina milletiniň ýekeje çykalgasydygyna şek- şübhe ýokdyr we bu batyr milletiň endamyna salynan ýaralaryň şypa beriji nusgasydyr diýip yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüne goşdylar.

yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda Palestinanyň Hamas hereketiniň syýasy gullugynyň başlygy Esmaeil Haniýäniň birnäçe wagt mundan ozal ýazan hatynda ara atylan mowzuklar  şol sanda yslam ymmatynyň garşysyndaky uly çalyşla, sebitiň käbir arap ýurtlarynyň  agzalalyk dörediji hereketleri we uly şeýtan bolan Amerika eýerip amala aşyrýan betniýetli planlary, we duşmanyň garşysynda Palestinanyň zulum astyndaky milletini gaýdusyzlygy bellije hakykatdyr we biz hem olary kabul edýäris diýip beýan etdiler.

bu günki gün Palestina meselesi eziji düzgüniň garşysynda yslam dünýäsiniň halkara meseleleriniň başynda ýerleşendir diýip Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri nygtap geçdiler.

Add comment


Security code
Refresh