Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 10 March 2018 19:15

mertebesi belent ýolbaşçy: 8 ýyllyk uruş yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökelendir

mertebesi belent ýolbaşçy: 8 ýyllyk uruş yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökelendir
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy halkara gidratlar 8 ýyllyk urşy yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökändirler emma ýaşlaryň ulylygy, gaýdusyzlygy, imany, parasatlylygy, batyrgaýlygy we ägäligi bu uruşyň Eýran milletiniň we yslam ynkylabynyň nepine bolmagyna we yslam ynkylabynyň düýbiniň berkimegine sebäp bolandyr diýdiler.

şu gün yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri nur ýolagçylary atly kerwenlere goşulan okuwçylaryň we talyplaryň arasynda beren gürrüňlerinde mukaddes gorag döwrüni Eýranyň we yslam ynkylabynyň taryhynyň aýdyň sahypasy hasaplap Eýranyň bu günki abraýy, kuwwatlylygy, garaşsyzlygy, erkinligi we sagdynlygy 8 ýyllyk mukaddes gorag döwrüniň netijelerindendir diýip beýan etdiler.

şu gün yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri mukaddes gorag döwri bir baýlykdyr we duşmanlar ony unutdyrmagyň yzyndadyrlar emma Eýrany ösdürmek we dürli meýdanlarda ilatyň we ýaşlaryň taýýarlyk görmekleri üçin mydama ýatlanyp er gadyrlanyp durulmalydyr diýip nygtadylar.

yslam ynkylabynyň ýeňişe ýetmeginiň yslam ady bilen günbatar we gündogar gudratlaryň tagtyny lerzana salandyr we sebitde we musulman ýurtlaryň arasynda  yslam ynkylabynyň medeniýetiniň ýaýramagy netijesinde eziji gudratlar gaty alada galdylar we her hili bolsada Eýranyň yslam ynkylabyny ýok etmek ugurdahereket edipbaşladylar we şu esasda zalym Saddamy Eýrana garşy hüjüme geçmäge şowuklandyrdylar  diýip şu gün yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri sözüne goşdylar.

Add comment


Security code
Refresh