Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 13 February 2018 10:42

mertebesi belent ýolbaşçy: şaý bilen sünni iň agyr meýdanlarda birek-biregiň ýanynda bolandyrlar

mertebesi belent ýolbaşçy: şaý bilen sünni iň agyr meýdanlarda birek-biregiň ýanynda bolandyrlar
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri duşmanlaryň harby we medeni hilelerine hemde gadaganlyklara garmazdan Eýran Yslam respublikasynyň döwrebap nadanlygyň garşysynda durup bilmegi ilatyň iman kuwwatlylygy we gaýdusyzlygy babatlydyr diýip beýan etdiler.

Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleriň 5-nji fewralda Sistan we baluçestan welaýatynyň şehitler kongressiniň jogapkärleri bilen geçiren duşuşygynda aýdan gürrüňleri şu gün Zahedan şäherinde ýaňky kongressiň geçirilýän ýerinde okaldy.

Sistan we Baluçestan welaýatynyň köp ukyplaryna garamazdan Gajarlaryň hemde Pahlawi režiminiň döwründe bu welaýat äsgerilmedi we hut şu mesele hem bu welaýatyň ilatynyň ukyplarynyň ösmän galmagyna sebäp bolandyr diýip nygtadylar.

Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Sistan we baluçestan welaýatyny hem Kürdüstan we gülüstan welaýatlary ýaly yslam birleşiginiň we şaý bilen sünnüiň doganlykly ýaşaýşyna bir nusgadyr we hüşgärlik bilen duşmanyň itnelerini şowsuzlyga uçradandyr diýip beýan etdiler.

mukaddes gorag döwründe bir sünni ýaş oglanyň şehit bolmagy ýada yslam ynkylabyndan arka çykmak ugurda bir sünni mowlawiň şehit bolmagy Eýran Yslam respublikasynda şyga bilen sünnileriň iň agyr ýagdaýaşlarda birek-biregiň ýanyndadyklaryny belli edýändir diýip Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri sözüne goşdylar.

Add comment


Security code
Refresh