Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 06 December 2017 19:51

mertebesi belent ýolbaşçy:Amerika, Sionist režimi we sebitde olara eýerýänler dünýäniň häzirki zaman firownlarydyrlar

mertebesi belent ýolbaşçy:Amerika, Sionist režimi we sebitde  olara eýerýänler dünýäniň häzirki zaman firownlarydyrlar
yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Amerika, Sionist režimi we olara baglylary dünýäniň häzirkizaman firownlary hasaplap Amerikanyň käbir syýasatçylary Aziýanyň günbatarynda urşyň utzulmalydygyny we sionist režimiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini hemde yslam dünýäsiniň gana boýalan teniniň ösüşe kuwwaty bolmaly däldigini ykrar edendirler diýip beýan etdiler.

Aýatolla hameneýi hezretleri yslam pygamberi hezreti Muhammet(s.a)iň hemde ymam Jafar Sadyk (a.s)iň dünýä gelen günleriniň ýyllygy mynasybetli ýurduň 3 güýjiniň başlyklary, Eýranyň jogapkärleri, musulman ýurtlaryň ilçileri hemde yslam birleşik konferensiýasyna gatnaşan myhmanlary bilen geçiren duşuşygynda sebitiň käbir häkimleriniň Amerika eýermekleri babatly gynanjyny beýan edip Eýran Yslam Respublikasy musulman döwletler  bilen agzala bolmaga ykjam däldir we Eýranyň içersinde birleşigi  we doganlygy berkarar edişi ýaly yslam dünýäsinde hem birleşigiň berkarar edilmegini ynanýandyr we ony hem yzarlaýandyr diýip nygtadylar.

Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda biz Amerikanyň syýasatlaryna eýerýän seitdäki taraplara nesihat dili bilen ýüzlenýäris we dünýä zalymlaryna hyzmat etmekligiň olaryň özleriniň zyýanyna boljakdygyny we gurhan aýatlary esasynda zalymlar bilen hemralyk etmekligiň heläkçilikden başga netijesiniň bolmajakdygyny aýtýarys diýip beýan etdiler.

Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda duşmanlar tekfiri toparlary döredip şaý we sünnileriň arasynda urş turuzmaklygy niýet edendirler diýmek bilen hudaý tagala biziň duşmanlarymyzy akmak ýaradandyr we şu mesele hem yslamyň duşmanlarynyň maksadynyň ýene bir ybaratda mezhep urşuň başa barmazlygyna sebäp bolandyr  diýip nygtap geçdiler.

 

Add comment


Security code
Refresh