Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 05 October 2017 19:05

Eýranypň beýik lideri bilen Türkiýäniň prezidentiniň duşuşygyş

Eýranypň beýik lideri bilen Türkiýäniň prezidentiniň duşuşygyş

 

 

Öten agşam yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Türkiýäniň prezidenti bilen geçiren duşuşygynda Yrak Kürdüstanynda geçirlen referendom baradaky Amerika we Sionist režimiň bähbitlerine yşarat edip Amerika we sdaşary gudratlar sebitde täze ysraýyly döretmegiň yzyndadyrlar diýip beýan etdiler.

Aýatolla hameneýi hezretleri Yrak Kürdüstanynda geçirlen referendomy sebite dönüklik etmek manysynda hasaplap bu hereketiň uzak möhletde goňşy ýurtlaryna ýetirjek zyýanlaryny aýtdylar.

Ol hezretleri şeýle-de Eýran bilen Türkiýe döwletleri Yrak Kürdüstanynda bolup duran hadysanyň öňüne geçmek ugurda elinden gelen işlerini etmelidirler we Bagdat döwleti hem bu mesele barada çynlakaý tutum tutmalydyr diýip nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüniň dowamynda Yrak Kürdüstany meselesi barada Eýran bilen Türkiýäniň hyzmatdaşlyk we pikirdeşlik bilen bir meňzeş we çynlakaý syýasy tutum tutmaklaryny gaty möhüm hasaplap Amerika we Ýewropa Ýurtlarynyň Yrak Kürdüstanynda geçirlen referendom baradaky garaýşy Eýran we türkiýäniň garaýşy bilen gaty parh edýändir diýip beýan etdiler.

Ol hezretleri şeýle-de Amerika döwleti mydama Eýran we Türkiýä garşy basyş bermek üçin bir abzala eýe bolmagy isleýändir oňa görä Amerikalylara we Ýewropalylara hiç haçanda ynam edip bolmaz diýip nygtap geçdiler.

Ol hezretleri şeýle-de Eýran bilen Türkiýe döwletleri Yrak Kürdüstanynda bolup duran hadysanyň öňüne geçmek ugurda elinden gelen işlerini etmelidirler we Bagdat döwleti hem bu mesele barada çynlakaý tutum tutmalydyr diýip nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüniň dowamynda Yrak Kürdüstany meselesi barada Eýran bilen Türkiýäniň hyzmatdaşlyk we pikirdeşlik bilen bir meňzeş we çynlakaý syýasy tutum tutmaklaryny gaty möhüm hasaplap Amerika we Ýewropa Ýurtlarynyň Yrak Kürdüstanynda geçirlen referendom baradaky garaýşy Eýran we türkiýäniň garaýşy bilen gaty parh edýändir diýip beýan etdiler.

Ol hezretleri şeýle-de Amerika döwleti mydama Eýran we Türkiýä garşy basyş bermek üçin bir abzala eýe bolmagy isleýändir oňa görä Amerikalylara we Ýewropalylara hiç haçanda ynam edip bolmaz diýip nygtap geçdiler.

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan hem bu duşuşykda Eýran bilen Türkiýäniň sebitde kuwwatly birleşigi gurmalydygyny aýdyp inkär edip bolmajak senetler esasynda Amerika we Sionist režimi Yrak Kürdüstany barada belli bir karara ýetendirler diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh